Sqr

zawad
Sqr
Moduł: System
```delphi function Sqr(X: Extended): Extended; function Sqr(X: Integer): Integer; ```

Funkcja Sqr podnosi liczbę określoną w parametrze X, do kwadratu (do drugiej potęgi).

Przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Liczba, Potega: Extended;
begin
  Liczba := 5;
  Potega := Sqr(Liczba);
  ShowMessageFmt('Liczba %d podniesiona do kwadratu = %d',[Liczba, Potega]);
end;

po naciśnięciu tego buttona pojawi się komunikat o treści:

Liczba 5 podniesiona do kwadratu = 25

Zobacz też:

0 komentarzy