VarIsType

moRs
VarIsType
Moduł: Variants
function VarIsType(const V: Variant; AVarType: TVarType): Boolean; overload;
function VarIsType(const V: Variant; const AVarTypes: array of TVarType): Boolean; overload;

Funkcja VarIsType wskazuje czy dana zmienna variantowa jest typu AVarType lub jednego z typów określonych w tablicy AVarTypes. Jeżeli tak, zwraca wartość True, w przeciwnym razie False.

Zobacz też:

0 komentarzy