UnionRect

Adam Boduch
UnionRect
Moduł: Types
```delphi function UnionRect(out Rect: TRect; const R1, R2: TRect): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca rekord w postaci [[Delphi/TRect]] (parametr Rect) zawierający współrzędne łączące dwa prostokąty, których rozmiary i położenie, określone są w parametrach R1 oraz R2.
uses Types;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
  R1, R2, Output : TRect;
begin
  R1 := Rect(10, 10, 200, 200);
  R2 := Rect(150, 150, 400, 400);

  Canvas.Rectangle(R1);
  Canvas.Rectangle(R2);

  UnionRect(Output, R1, R2);

  Canvas.Brush.Style := bsCross;
  Canvas.FillRect(Output);
end;

Funkcja zwraca True jeżeli wartości rekordu Rect nie są ujemne.

Zobacz też:

0 komentarzy