PtInRect

Adam Boduch
PtInRect
Moduł: Types
function PtInRect(const Rect: TRect; const P: TPoint): Boolean;

Funkcja zwraca wartość True jeżeli współrzędne określone w parametrze P znajdują się wewnątrz prostokątu określonego w rekordzie Rect.

Przykładowo, warunek w poniższym kodzie zawsze będzie spełniany (punkt o współrzędnych 100,100 mieści się w środku prostokąta):

uses Types;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
  R1 : TRect;
begin
  R1 := Rect(10, 10, 200, 200);

  if PtInRect(R1, Point(100, 100)) then
    ShowMessage('Warunek spełniony');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy