OffsetRect

Adam Boduch
OffsetRect
Moduł: Types
```delphi function OffsetRect(var Rect: TRect; DX: Integer; DY: Integer): Boolean; ``` [[DElphi/Funkcje|Funkcja]] zmienia wartości prostokątu określone w parametrze Rect o wartości DX oraz DY.

DX określa przesunięcie w lewo natomiast DY przesunięcie w dół. Rozmiary prostokąta pozostają bez zmian.

Poniższy przykład prezentuje narysowanie na formularzu dwóch prostokątów, z tym, że drugi będzie przesunięty wobec pierwszego o 100px w lewo oraz 10px w dół:

uses Types;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
  R1 : TRect;
begin
  R1 := Rect(10, 10, 200, 200);

  Canvas.Rectangle(R1);

  OffsetRect(R1, 100, 10);

  Canvas.Rectangle(R1);
end;

Funkcja OffsetRect zwraca wartość True jeżeli rekord nie jest pusty.

Zobacz też:

0 komentarzy