IsRectEmpty

Adam Boduch
IsRectEmpty
Moduł: Types
```delphi function IsRectEmpty(const Rect: TRect): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy szerokość i wysokość prostokąta określonego parametrem Rect jest większa od zera.

Funkcja zwróci False jeżeli szerokość lub wysokość punktów określonych w rekordzie typu TRect jest mniejsza lub równa zeru.

uses Types;

procedure TMyForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Src: TRect;
begin
  Src := Rect(0, 0, 0, 200);

  Label1.Caption := BoolToStr(IsRectEmpty(Src), True);
end;

Po wykonaniu tej procedury zdarzeniowej etykieta komponentu TLabel będzie równa True. Zwróć uwagę iż została nadana wysokość prostokąta (200 px) lecz mimo to funkcja zwróciła wartość True.

Zobacz też:

0 komentarzy