IntersectRect

Adam Boduch
IntersectRect
Moduł: Types
```delphi function IntersectRect(out Rect: TRect; const R1, R2: TRect): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca punkty przecięcia się dwóch prostokątów w postaci [[DElphi/Rekordy|rekordu]] typu [[Delphi/TRect]]. Położenie dwóch prostokątów muszą określać parametry R1 oraz R2. Punkty przecięcia zostaną zwrócone do parametru Rect:
uses Types;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  R1, R2, Output : TRect;
begin
  R1 := Rect(10, 10, 200, 200);
  R2 := Rect(100, 100, 400, 400);

  Canvas.Rectangle(R1);
  Canvas.Rectangle(R2);

  IntersectRect(Output, R1, R2);

  Canvas.Brush.Color := clRed;
  Canvas.FillRect(Output);
end;

Powyższy kod spowoduje zaznaczenie kolorem czerwonym płaszczyzny na której obydwa prostokąty nachodzą na siebie.

Funkcja zwraca True jeżeli wartość parametru Rect nie jest pusta.

Zobacz też:

0 komentarzy