TryStrToInt64

Adam Boduch
TryStrToInt64
Moduł: SysUtils
```delphi function TryStrToInt64(const S: string; out Value: Int64): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza, czy wartość łańcuchową (określona w parametrze S) można przekonwertować do wartości typu [[Delphi/int64]]. Jeżeli operacja konwersji zakończy się sukcesem, funkcja zwróci wartość [[Delphi/True]], a w parametrze Value znajdzie się przekonwertowana wartość.

Wyobraź sobie sytuację, w której należy przekonwertować do postaci typu Int64 liczbę, którą użytkownik wpisze w oknie konsoli. Korzystając z funkcji StrToInt narażamy się ryzyko wykonania nieprawidłowej operacji - użytkownik, specjalnie lub nie - może w konsoli wpisać nieprawidłową wartość (np. zmiennoprzecinkową lub tekstową). Możemy się do tego przygotować obsługując wyjątek:

try
 I := StrToInt64(S);
except
 Writeln('Podano nieprawidłową wartość');
end;

Możemy też skorzystać z funkcji TryStrToInt64:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 I : Int64;
begin
 Write('Podaj wartość liczbową, całkowitą: ');
 Readln(S);

 if not TryStrToInt64(S, I) then
 begin
  Writeln('Wartość nieprawidłowa!');
 end else
 begin
  Writeln('Wartość: ', Sqr(i));
 end;
 Readln;
end.

W powyższym przykładzie, jeżeli użytkownik poda prawidłową wartość - otrzymana liczba zostanie podniesiona do potęgi.

Zobacz też:

0 komentarzy