SameFileName

Adam Boduch
SameFileName
Moduł: SysUtils
function SameFileName(const S1, S2: string): Boolean;

Funkcja porównuje dwie nazwy pliku i sprawdza czy są takie same. Funkcja zwraca True jeżeli S1 = S2; False w przeciwnym wypadku. Funkcja nie rozróżnia wielkich/małych znaków. Przykładowo, poniższe wywołanie funkcji:

Writeln(SameFileName('plik.txt', 'PLIK.txt'));

Zwróci wartość True.

Zobacz też:

0 komentarzy