MonthDays

Adam Boduch
MonthDays
Moduł: SysUtils
```delphi const MonthDays : array [Boolean] of TDayTable = ((31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31), (31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31)); ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] [[Delphi/Tablice|tablicowa]] przechowuje ilości dni w danych miesiącach w roku. Ponieważ tablica jest dwuwymiarowa należy określić czy mamy do czynienia z rokiem przystępnym czy też nie. Do tego może posłużyć nam funkcja [[Delphi/IsLeapYear]]:
Writeln('Dni w lutym 2006: ', MonthDays[IsLeapYear(2006)][2]);

Zobacz też:

0 komentarzy