FileAge

Adam Boduch
FileAge
Moduł: SysUtils
function FileAge(const FileName: string): Integer;

Funkcja zwraca datę utworzenia pliku, w formacie liczbowym Integer. Parametrem funkcji musi być ścieżka pliku, którego datę mamy pobrać. Przy pomocy funkcji FileDateToDateTime taką wartość w prosty sposób można przekonwertować na format TDateTime.

Przykład programu, który wyświetla datę utworzenia pliku:

program Foo;

uses
  SysUtils, Dialogs;

var
  S : String;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
  end;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Otrzymuję takie ostrzeżenie:
[Pascal Warning] Unit1.pas(59): W1000 Symbol 'FileAge' is deprecated
Co to znaczy?