FileAge

Adam Boduch
FileAge
Moduł: SysUtils
```delphi function FileAge(const FileName: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca datę utworzenia pliku, w formacie liczbowym [[Delphi/Integer]]. Parametrem funkcji musi być ścieżka pliku, którego datę mamy pobrać. Przy pomocy funkcji [[Delphi/FileDateToDateTime]] taką wartość w prosty sposób można przekonwertować na format [[Delphi/TDateTime]].

Przykład programu, który wyświetla datę utworzenia pliku:

program Foo;

uses
  SysUtils, Dialogs;

var
  S : String;
begin
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    ShowMessage(DateToStr(FileDateToDateTime(FileAge(S))));
  end;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Otrzymuję takie ostrzeżenie:
[Pascal Warning] Unit1.pas(59): W1000 Symbol 'FileAge' is deprecated
Co to znaczy?