ShowMessage

kangurmk
ShowMessage
Moduł: Dialogs
```delphi procedure ShowMessage(const Msg: string); ``` Procedurę `ShowMessage `używamy do wyświetlenia prostego okienka dialogowego z przyciskiem OK. W okienku tym możemy wyświetlić komunikat, którego treść jest określona parametrem Msg, przy czym Msg jest typem tekstowym [[Delphi/string]]. Tytuł okienka komuniaktu wywołanego procedurą `ShowMessage `jest identyczny jak nazwa naszego projektu. Podczas wyświetlania komunikatu okno aplikacji jest nieaktywne. Sterowanie do aplikacji zostanie zwrócone dopiero po potwierdzeniu komunikatu (naciśnięciu przycisku OK).

Jeśli chcesz pokazać okno komunikatu z innymi rodzajami przycisków lub z ikoną użyj funkcji MessageDlg lub Messagebox.

Używając skrótu Ctrl+C w okienku dialogowym, możesz skopiować treść komunikatu do schowka.
Możliwość ta pojawiła się w Windows od wersji 2000

Przykład:

procedure TForm1.btnKomunikatClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Właśnie mnie kliknąłeś!');
end;

Zobacz też:

1 komentarz

Jeżeli chcesz skopiować treść jakiegokolwiek okienka dialogowego wciśnij CTRL+ALT+INSERT :)
apropo ShowMessage to zazwyczaj zakładam na niego alias "echo" i używam do testowania różnych pętli czy warunków :)
-- edit --
Jak nie chcesz wklejać całego Dialogs tylko po to, żeby użyć procedury ShowMessage to możesz skorzystać z MessageBox zawartego w unicie Windows. np:

procedure ShowMessage(const s:String);
begin
  MessageBox(0, PAnsiChar(s), 'Komunikat', MB_OK);
end;