DiskFree

Adam Boduch
DiskFree
Moduł: SysUtils
```delphi function DiskFree(Drive: Byte): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca ilość wolnego miejsca na dysku (w bajtach). Parametrem Drive ma być numer dysku/partycji, w postaci: 0 - dotychczasowy dysk, 1 - A, 2 - B, 3 - C. Wartości ujemne są nieprawidłowe.

Przykład pobierania wolnego oraz całkowitego miejsca na dyskach:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
 Free, Total : Int64;
begin
 for I := 2 to 8 do
 begin
  Total := DiskSize(i);
  Free := DiskFree(i);

  if Total > 0 then
  begin
   memMain.Lines.Add('Dysk ' + Chr(i + 64) + ': ' +
   FloatToStrF(Total, ffNumber, 20, 0) + ' bajtów całkowitego miejsca, ' +
   FloatToStrF(Free, ffNumber, 20, 0) + ' bajtów wolnego miejsca');
  end;
 end;
end;

Informacje o dysku zostaną wyświetlone w komponencie TMemo.

Zobacz też:

0 komentarzy