DateToStr

kucia
DateToStr
Moduł: SysUtils
function DateToStr(DateTime: TDateTime): String;

Konwertuje datę zapisaną w postaci typu TDateTime na postać łańcucha znaków String.

program FooBar;

uses 
  Dialogs, SysUtils;

var  
  Data : TDateTime;

begin
 ShowMessage(DateToStr(Data)); //  Pojawi się okno z aktualną datą.
 Data := 654654;   //  Zmieniam datę.  
 ShowMessage(DateToStr(Data)); //  Pojawi się okno z zmienioną datą.
end.

Zobacz też:

0 komentarzy