DateTimeToFileDate

Adam Boduch
DateTimeToFileDate
Moduł: SysUtils
function DateTimeToFileDate(DateTime: TDateTime): Integer;

Konwertuje datę zapisaną w postaci typu TDateTime na postać 32-bitową w postaci liczby Integer. Parametr tego typu wymagany jest np. w funkcji FileSetDate która ustawia datę modyfikacji pliku:

program Foo;

uses Dialogs, SysUtils;

var
 S : String;
 FileHandle : Integer;
begin
 if PromptForFileName(S) then
 begin
  FileHandle := FileOpen(S, fmOpenWrite);
  try
   FileSetDate(FileHandle, DateTimeToFileDate(Now));
  finally
   FileClose(FileHandle);
  end;
 end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy