Power

Adam Boduch
Power
Moduł: Math
```delphi function Power(const Base, Exponent: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] podnosi liczbę (Base) do dowolnej potęgi (Exponent), potęga może być ułamkiem. Parametr Base określa liczbę, która zostanie podniesiona do potęgi natomiast Exponent - samą potęgę.
uses 
  Math, SysUtils;

begin
  Writeln('2^3 = ', FloatToStr(Power(2, 3)));
end.

Zobacz też:

0 komentarzy