Max

Adam Boduch
Max
Moduł: Math
function Max(A,B: Integer): Integer; overload;
function Max(A,B: Int64): Int64; overload;
function Max(A,B: Single): Single; overload;
function Max(A,B: Double): Double; overload;
function Max(A,B: Extended): Extended; overload;

Przeciążona funkcja porównuje wartości dwóch parametrów: A i B, oraz zwraca ten, który jest większy:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
begin
  Writeln('Max(50, 51): ', Max(50, 51)); // wyświetli 51
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy