Infinity

Adam Boduch
Infinity
Moduł: Math
const Infinity =  1.0 / 0.0;

Stala zwraca wartość, która odpowiada nieskończoności dodatniej. Taką wartość można przypisać do zmiennych typu rzeczywistego:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
var
  D : Double;
begin
  D := Infinity;
  Writeln(D);
 
  if IsInfinite(D) then
    Writeln('Wartość odpowiada nieskończoności');
 
  Readln;
end.

Po uruchomieniu takiego kodu, na ekranie zostanie wyświetlony tekst:

+Inf
Wartość odpowiada nieskończoności

Zobacz też:

0 komentarzy