RecodeDate

Adam Boduch
RecodeDate
Moduł: DateUtils
```delphi function RecodeDate(const AValue: TDateTime; const AYear, AMonth, ADay: Word): TDateTime; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zamienia wartość daty, zapisaną w parametrze AValue na wartości przekazane w parametrach AYear (rok), AMonth (miesiąc), ADay (dzień). Parametr AYear musi być liczbą z przedziału 1-9999; miesiąc - liczbą z przedziału 1-12, natomiast AMonth prawidłową liczbą oznaczającą dzień miesiąca (w zależności od parametru AMonth; jeżeli AMonth = 2, ADay nie może równać się 31).

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  DateUtils, SysUtils;

var
  ANow : TDateTime;
begin
  ANow := Now;
  Writeln('Zmiana wartości daty: ', DateTimeToStr(RecodeDate(ANow, 2007, 12, 12)));
  Readln;
end.

W przypadku podania złych wartości parametrów, funkcja wykona wyjątek EConvertError.

Zobacz też:

0 komentarzy