Wersja systemu Windows

mgyver

Jak wiadomo Microsoft wypuszcza coraz to nowsze wersje systemu Windows. Istnieje więc potrzeba rozpoznawania nowszych wersji tego systemu, ale kod w delphi potrzebny do tego najczęściej pozostaje stary i nieaktualny. Proponuję wiec skorzystanie z poniższego modułu który na stan obecny rozpoznaje wersje Windows do Windows Seven włącznie. Zapraszam również do aktualizacji kodu tego arta w przyszłości.

Moduł OS_Version:

unit OS_Version;

interface

uses Windows, Registry, SysUtils;

type
 TWindowsType = (winUnknown, win31, win95, win95OSR2, winNT, win98, win98se, winME, win2000, winXP,
         winXPx64, win2003, win2003R2, winVista, winServer2008, winServer2008R2, winSeven);

 TWindowsProductType = ( wptWorkstation, wptServer );

 TWindowsProductKind = record
  AsString  : String;
  AsType   : TWindowsProductType;
 end; 

 TWindowsProductVersion = record 
  AsString  : String; 
  Major    : Integer; 
  Minor    : Integer; 
 end; 

 TWindowsTypeEx = record
  Full    : String; 
  Product   : String; 
  Kind    : TWindowsProductKind;
  OSKind   : TWindowsType;
  OSVersion  : TWindowsProductVersion;
  Server   : Boolean;
  OSBuild   : Integer;
  ServicePack : String;
  ServicePackVersion : TWindowsProductVersion;
 end;

function GetWindowsOS: TWindowsTypeEx;

implementation

function IsBitSet(const val: Longint; const TheBit: Byte): Boolean;
begin
 Result := (val and (1 shl TheBit)) <> 0;
end;

function GetWindowsOS: TWindowsTypeEx;
const
 VER_NT_WORKSTATION         : integer = $1;
 VER_NT_DOMAIN_CONTROLLER      : integer = $2;     // The system is a domain controller. 
 VER_NT_SERVER           : integer = $3;     // The system is a server. 
 VER_WORKSTATION_NT         : integer = $40000000; 

 SM_SERVERR2            : integer = 89; 

 VER_SUITE_SMALLBUSINESS      : integer = 0;    // Bit 0 { int 1 } = Microsoft Small Business Server was once installed on the system, 
                              //          but may have been upgraded to another version of Windows. 

 VER_SUITE_SMALLBUSINESS_RESTRICTED : integer = 5;    // Bit 5 { int 32 } = Microsoft Small Business Server is installed with the restrictive client license in force.

 VER_SUITE_ENTERPRISE        : integer = 1;    // Bit 1 { int 2 } = Windows Server "Longhorn", Enterprise Edition, 
                              //          Windows Server 2003, Enterprise Edition, 
                              //          Windows 2000 Advanced Server, 
                              //          Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition is installed. 
                              // Refer to the Remarks section for more information about this bit flag. 

 VER_SUITE_BACKOFFICE        : integer = 2;    // Bit 2 { int 4 } = Microsoft BackOffice components are installed. 
 VER_SUITE_COMMUNICATIONS      : integer = 3;    // Bit 3 { int 8 } 
 VER_SUITE_TERMINAL         : integer = 4;    // Bit 4 { int 16 } = Terminal Services is installed. 

                              // Refer to the Remarks section for more information about this bit flag. 
 VER_SUITE_EMBEDDEDNT        : integer = 6;    // Bit 6 { int 64 } = Windows XP Embedded is installed. 
 VER_SUITE_DATACENTER        : integer = 7;    // Bit 7 { int 128 } = Windows Server "Longhorn", Datacenter Edition
                              //           Windows Server 2003, Datacenter Edition 
                              //           Windows 2000 Datacenter Server is installed. 
 VER_SUITE_SINGLEUSERTS       : integer = 8;    // Bit 8 { int 256 } = Terminal server in remote admin mode 
 VER_SUITE_PERSONAL         : integer = 9;    // Bit 9 { int 512 } = Windows XP Home Edition is installed.
 VER_SUITE_BLADE          : integer = 10;    // Bit 10 { int 1024 } = Windows Server 2003, Web Edition is installed. 
 VER_SUITE_COMPUTE_SERVER      : integer = 14;    // Bit 14 { int 16384 } = Windows Server 2003, Compute Cluster Edition is installed. 
 VER_SUITE_STORAGE_SERVER      : integer = 13;    // Bit 13 { int 8192 } = Windows Storage Server 2003 R2 is installed. 

 PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64     : integer = 9;   // x64 (AMD or Intel) 
 PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA32_ON_WIN64 : integer = 10;  // WOW64 
 PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64     : integer = 6;   // Intel Itanium Processor Family (IPF)
 PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL     : integer = 0;   // x86
 PROCESSOR_ARCHITECTURE_UNKNOWN    : integer = $ffff; 

type 
 OSVERSIONINFOEX = packed record 
  dwOSVersionInfoSize: DWORD; 
  dwMajorVersion: DWORD;
  dwMinorVersion: DWORD; 
  dwBuildNumber: DWORD; 
  dwPlatformId: DWORD; 
  szCSDVersion: Array [0..127] of Char;
  wServicePackMajor: WORD; 
  wServicePackMinor: WORD; 
  wSuiteMask: WORD; 
  wProductType: BYTE; 
  wReserved: BYTE; 
 End; 
 TOSVersionInfoEx = OSVERSIONINFOEX; 
 POSVersionInfoEx = ^TOSVersionInfoEx; 

 PSystemInfo = ^System_Info; 

 TSIProc = procedure( SI : PSystemInfo ); stdcall;
 PSIProc = TSIProc;

var OSVI : TOSVersionInfoEx;
  OS  : TOSVersionInfo;
  IsOSVIEx : boolean;
  SI : SYSTEM_INFO;
  pSI : PSIProc;
  pVer : POSVersionInfo; // old version!
  r : TRegistry;
  ts : string;
begin
 // Try calling GetVersionEx using the OSVERSIONINFOEX structure.
 // If that fails, try using the OSVERSIONINFO structure.
 ZeroMemory(@OSVI,SizeOf(OSVI));
 osvi.dwOSVersionInfoSize := sizeof(OSVI);

 pVer := @OSVI;

 IsOSVIEx := GetVersionEx ( pVer^ );

 if not IsOSVIEx then
  begin
   osvi.dwOSVersionInfoSize := sizeof(OS); 
   if not GetVersionEx ( pVer^ ) then 
    exit;
  end;

 Result.OSVersion.AsString := Format('%d.%d',[OSVI.dwMajorVersion,OSVI.dwMinorVersion]);
 Result.OSVersion.Major  := OSVI.dwMajorVersion; 
 Result.OSVersion.Minor  := OSVI.dwMinorVersion;

 Result.ServicePackVersion.AsString := format('%d.%d',[OSVI.wServicePackMajor,OSVI.wServicePackMinor]);
 Result.ServicePackVersion.Major  := OSVI.wServicePackMajor;
 Result.ServicePackVersion.Minor  := OSVI.wServicePackMinor; 

 Result.Server := False;

 Result.OSBuild := OSVI.dwBuildNumber; 

 case OSVI.dwPlatformId of 

  // Test for the Windows NT product family. 
  VER_PLATFORM_WIN32_NT: 

   begin 

    // Test for the specific product family.
    if ( osvi.dwMajorVersion = 6 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 1 ) then
     begin
      if( osvi.wProductType = VER_NT_WORKSTATION ) then
       begin
        Result.Product := 'Microsoft Windows Seven';
        Result.OSKind := winSeven;
       end
      else
       begin
        Result.Product := 'Microsoft Windows Server 2008 R2';
        Result.OSKind := winServer2008R2;
       end;
     end;

    if ( osvi.dwMajorVersion = 6 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 0 ) then
     begin
      if( osvi.wProductType = VER_NT_WORKSTATION ) then
       begin
        Result.Product := 'Microsoft Windows Vista';
        Result.OSKind := winVista;
       end
      else
       begin
        Result.Product := 'Microsoft Windows Server 2008';
        Result.OSKind := winServer2008;
       end;
     end;

    if ( osvi.dwMajorVersion = 5 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 2 ) then 
     begin 

      // Use GetProcAddress to avoid load issues on Windows 2000 

      pSI := GetProcAddress( GetModuleHandle('kernel32.dll'), 'GetNativeSystemInfo'); 
      try 
       pSI(@SI);
      except 
      end; 

      if ( GetSystemMetrics( SM_SERVERR2 ) <> 0 ) then 
       begin 
        Result.Product := 'Microsoft Windows Server 2003 R2'; 
        Result.OSKind := win2003R2;
       end
      else if ( osvi.wProductType = VER_NT_WORKSTATION ) and 
          ( SI.wProcessorArchitecture = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 ) then 
       begin 
        Result.Product := 'Microsoft Windows XP Professional x64 Edition'; 
        Result.OSKind := winXPx64; 
       end 
      else 
       begin
        Result.Product := 'Microsoft Windows Server 2003 family'; 
        Result.OSKind := win2003; 
       end; 
     end; 

    if ( osvi.dwMajorVersion = 5 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 1 ) then 
     begin 
      Result.Product := 'Microsoft Windows XP';
      Result.OSKind := winXP; 
     end; 

    if ( osvi.dwMajorVersion = 5 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 0 ) then 
     begin 
      Result.Product := 'Microsoft Windows 2000'; 
      Result.OSKind := win2000; 
     end;

    if ( osvi.dwMajorVersion <= 4 ) then 
     begin 
      Result.Product := 'Microsoft Windows NT'; 
      Result.OSKind := winNT; 
     end; 

    // Test for specific product on Windows NT 4.0 SP6 and later. 
    if( IsOSVIEx ) then 
     begin 

      if ( osvi.wProductType = VER_NT_WORKSTATION ) and 
        ( si.wProcessorArchitecture <> PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64) then 
       begin 

        Result.Kind.AsType := wptWorkstation;

        if( osvi.dwMajorVersion = 4 ) then 
         Result.Kind.AsString := 'Workstation 4.0' 
        else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_PERSONAL ) then
         Result.Kind.AsString := 'Home Edition'
        else 
         Result.Kind.AsString := 'Professional'; 
       end 

      // Test for the server type.
      else if ( osvi.wProductType = VER_NT_SERVER ) or 
          ( osvi.wProductType = VER_NT_DOMAIN_CONTROLLER ) then 
       begin 

        Result.Server := True;
        Result.Kind.AsType := wptServer; 

        // 2003 Server family 
        if ( osvi.dwMajorVersion = 5 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 2 ) then 
         begin

          if ( si.wProcessorArchitecture = PROCESSOR_ARCHITECTURE_IA64 ) then 
           begin 
            if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_DATACENTER ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Datacenter Edition for Itanium-based Systems' 
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_ENTERPRISE ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Enterprise Edition for Itanium-based Systems'; 
           end 
          else if ( si.wProcessorArchitecture = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 ) then 
           begin 
            if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_DATACENTER ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Datacenter x64 Edition'
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_ENTERPRISE ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Enterprise x64 Edition' 
            else 
             Result.Kind.AsString := 'Standard x64 Edition'

           end 
          else 
           begin 
            if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_DATACENTER ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Datacenter Edition' 
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_ENTERPRISE ) then
             Result.Kind.AsString := 'Enterprise Edition' 
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_BLADE ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Web Edition' 
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_SMALLBUSINESS ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Small Business Server' 
            else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_SMALLBUSINESS_RESTRICTED ) then 
             Result.Kind.AsString := 'Small Business Server ( Restricted )' 
            else 
             Result.Kind.AsString := 'Standard Edition' 
           end; 

         end 

        // 2000 Server family 
        else if ( osvi.dwMajorVersion = 5 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 0 ) then 
         begin 
          Result.Product := 'Microsoft Windows Server 2000 family'; 

          if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_DATACENTER ) then
           Result.Kind.AsString := 'Datacenter Server' 
          else if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_ENTERPRISE ) then 
           Result.Kind.AsString := 'Advanced Server'
          else 
           Result.Kind.AsString := 'Server'; 
         end 

        // Windows NT 4.0 
        else 
         begin 
          if IsBitSet(osvi.wSuiteMask, VER_SUITE_ENTERPRISE ) then 
           Result.Kind.AsString := 'Server 4.0 Enterprise Edition' 
          else
           Result.Kind.AsString := 'Server 4.0'; 
         end; 
       end; 
     end

    // Test for specific product on Windows NT 4.0 SP5 and earlier 

    else 
     begin 
      r := TRegistry.Create;
      r.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
      r.OpenKey('SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions',False); 
      ts := AnsiUpperCase(R.ReadString('ProductType'));
      r.Free; 
      if ansisametext(ts,'WINNT') then 
       begin 
        Result.Kind.AsString := 'Workstation'; 
       end 
      else if ansisametext(ts,'LANMANNT') then 
       begin
        Result.Kind.AsString := 'Server'; 
       end 
      else if ansisametext(ts,'SERVERNT') then 
       begin 
        Result.Kind.AsString := 'Advanced Server'; 
       end; 
      Result.Kind.AsString := Result.Kind.AsString + format(' %d.%d ',[osvi.dwMajorVersion, osvi.dwMinorVersion] ); 
     end; 

    // Display service pack (if any) and build number.

    if ( osvi.dwMajorVersion = 4 ) and ansisametext( osvi.szCSDVersion, 'Service Pack 6' ) then 
     begin 

      r := TRegistry.Create; 
      r.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 

      // Test for SP6 versus SP6a. 
      if r.OpenKey('SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q246009',False) then
       Result.ServicePack := format('Service Pack 6a (Build %d) ' + #13#10, [osvi.dwBuildNumber and $FFFF])
      else 
       Result.ServicePack := format('%s (Build %d) ' + #13#10, [osvi.szCSDVersion, 
                                    osvi.dwBuildNumber and $FFFF]); 
      r.Free; 
     end 

    // Windows NT 3.51 and earlier or Windows 2000 and later 

    else 
     Result.ServicePack := format('%s (Build %d) ' + #13#10, [osvi.szCSDVersion, 
                                  osvi.dwBuildNumber and $FFFF]);

    Result.Full := format('%s %s',[Result.Product,Result.Kind.AsString]);
   end; 

  // Test for the Windows 95 product family.
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS : 
   begin 

    Result.Kind.AsType := wptWorkstation; 
    Result.ServicePack := osvi.szCSDVersion; 

    if (osvi.dwMajorVersion = 4 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 0 ) then 
     begin 
      Result.Product := 'Microsoft Windows 95';
      Result.OSKind := win95; 
      if ( osvi.szCSDVersion[1] = 'C' ) or ( osvi.szCSDVersion[1] = 'B' ) then 
       begin
        Result.Kind.AsString := 'OSR2'; 
        Result.OSKind := win95OSR2; 
       end;
      Result.Full := format('%s %s',[Result.Product,Result.Kind.AsString]); 
     end; 

    if (osvi.dwMajorVersion = 4 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 10 ) then 
     begin 
      Result.Product := 'Microsoft Windows 98';
      Result.OSKind := win98; 
      if ( osvi.szCSDVersion[1] = 'A' ) then 
       begin
        Result.Kind.AsString := 'SE'; 
        Result.OSKind := win98se;
       end;

      Result.Full := format('%s %s',[Result.Product,Result.Kind.AsString]); 
     end;

    if (osvi.dwMajorVersion = 4 ) and ( osvi.dwMinorVersion = 90) then 
     begin
      Result.Product := 'Microsoft Windows Millennium Edition'; 
      Result.Full := format('%s',[Result.Product]);
      Result.OSKind := winME;
     end; 
   end; 

  VER_PLATFORM_WIN32s: 
   begin 
    Result.Product := 'Microsoft Win32s'; 
    Result.Kind.AsType := wptWorkstation;
    Result.Full := format('%s',[Result.Product]); 
    Result.OSKind := win31; 
   end; 
 end;

 Result.ServicePack := Trim(Result.ServicePack); 

end;

end.

Przykładowe użycie tego modułu wygląda tak:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 OS: TWindowsTypeEx;
begin
 OS:= GetWindowsOS;
 Memo.Clear;
 with Memo.Lines do
 begin
  Add('Pełna nazwa systemu: ' + OS.Full);
  Add('Nazwa systemu: ' + OS.Product);
  Add('Rodzaj systemu: ' + OS.Kind.AsString);
  Add('Wersja systemu: ' + OS.OSVersion.AsString);
  Add('Service pack: ' + OS.ServicePack);
  Add('Wersja service pack: ' + OS.ServicePackVersion.AsString);
 end;
end;

4 komentarzy

@Ktos: msdn polecam jako lekturę obowiązkową przed dobranocką
A jak już jesteś taki oświecony w temacie to może zaprezentujesz nam swój kod albo chociaż przetestujesz kod który podałem. Wtedy nawet chętnie przyjmę kilka słów krytyki co do moich wypocin.
Może też być Se7en i mi to wisi jak jest. Taki miałem kaprys.

U mnie funkcja GetWinowsOS wypluwa to:
Pełna nazwa systemu: Microsoft Windows XP Professional
Nazwa systemu: Microsoft Windows XP
Rodzaj systemu: Professional
Wersja systemu: 5.1
Service pack: Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)
Wersja service pack: 3.0

Nie "Windows Seven", a "Windows 7" jak już, bo tak się ten system nazywa.

Nawiasem - nie uruchamiałem tej funkcji (nie mam Delphi), ale tak z analizy kodu to mam wrażenie, że o ile rozróżnia te tzw. wersje SKU np. dla Windows Server 2003, to już nie robi tego dla Visty czy dla Servera 2008. Wraz z Vistą namnożyło się ich trochę, może to być dla niektórych istotne.

Dla Windows Vista i nowszych można by skorzystać z funkcji GetProductInfo(). Przydatne też może być skorzystanie z GetSystemMetrics() by wykryć (podobnie jak jest zrobione wykrycie 2003 R2) specyficzne odmiany XP jak Tablet PC Edition, Media Center Edition czy Starter.

A tak nawiasem to nadal nie uwzględnione - nawet przy moich uwagach - są wszystkie wersje Windows ;-)

Mój program napisany w języku C (źródła Dev-C++, Open Watcom IDE) do sprawdzania wersji systemu
Windows (od 3.1 do 8). Znajduje się na stronie (w budowie): http://romanworkshop.zz.mu/
w dziale WinAPI/Windows Version Checker.