Silnia - szybkie DIV i MOD

Xitami

Czas wykonania instrukcji arytmetycznych (w mikro sekundach).
Jak widać zawsze całkowitoliczbowe dzielenie dział najsłabiej.
opcode.GIF
Ma może ktoś dane o bardziej współczesnych procesorach?

Przy okazji obliczeń wielokrotnej precyzji, często pojawia się fragment

   // Metoda 1
   c:= c + t[i]*X;
   t[i]:=c mod 10000;
   c:=c div 10000;

Łatwo można pozbyć się jednej operacji dzielenia

   // Metoda 2
   c:= c + t[i]*X;
   r:=c div 10000;
   t[i]:=c-r*10000;
   c:=r;

Mało tego, dzielenia można pozbyć się w ogóle

   // Metoda 3
   c:= c + t[i]*X;
   asm
    movl c,%eax
//    incl %eax      ;konieczne gdy frac(T)<0.5
    movl $-776530087,%edx
    mull %edx
    shrl $13, %edx
    movl %edx,r
   end ['EAX','EDX'];
   t[i]:=c-r*10000;
   c:=r; 

Są kompilatory, które potrafią zastąpić dzielenie przez stałą (nie koniecznie każdą) mnożeniem i przesunięciem. Warto sprawdzić swój kompilator.
Dzielenie C przez 10'000, wykonane jest następująco: (C $D1B71759) shr (13+32).
Napisałem 13+32, tak naprawdę to wykonywane jest przesunięcie w prawo o 13 bitów starszego słowa 64 bitowego wyniku mnożenia, i właśnie to jest zwracaną wartością.
Jak obliczyć magiczną stałą $D1B71759?
Szukamy największej naturalnej potęgi dwójki, mniejszej od dzielnika: DZIELNIK > K = 2 ^ N.
W naszym przypadku K=8192, N = 13.
Obliczamy T= K/DZIELNIK
(2^32).
Czyli T=8'192/10'0002^32=0.8192 4'294'967'296= 3'518'437'208.8832.
Zaokrąglona wartość T jest właśnie magiczną stałą użytą w mnożeniu. O ile bitów przesunąć starsze słowo wyniku mówi nam N.
Należy sprawdzić, czy część ułamkowa wartości T jest większa od 0.5. Jeżeli tak nie jest to przed mnożeniem należy dzielną zwiększyć o jeden.
Na przykład dzielenie przez 100. K=64, N=6, T= 2'748'779'069.44, frac(T)==0.44 < 0.5, konieczna jest poprawka (instrukcja incl, przed mull).

Załączam program liczący 26'550! (silnia), PIII 996MHz, czas obliczeń:
1 - 29.66 sekundy
2 - 17.15
3 - 10.10
Fragment ten jest powtarzany ponad 310 milionów razy.

 uses sysutils;

const
   METODA=   3;
   radix= 10000;
   max=  33434;
   n=   26550;         // policzymy N!
   log= round(ln(radix)/ln(10)); // log10(radix)
var
   t:array[0..max-1] of cardinal;
   tz,i,j,c,r:cardinal;
   kk,k:integer;
   s:string;
   mc:qword;
   d:double;           // czas
begin
   d:=time; mc:=0;

   write(n/1000:0:3,'! Radix ',
     radix/1000:0:3,' (',log,'), ');

   // no to liczymy
   t[0]:=1;
   k:=0;       // indeks najstarszej "cyfry"
   tz:=0;       // zera na koncu omijamy
   for i:=2 to n do begin
     c:=0;
     while t[tz]=0 do
       tz+=1;
     for j:=tz to k do begin mc+=1;
       c+= t[j]*i;  //n*radix+radix < 2^32
       if METODA=1 then begin

         t[j]:=c mod radix;
         c:=c div radix;

       end else if METODA=2 then begin

         r:=c div radix;
         t[j]:=c - r*radix;
         c:=r;

       end else begin

         asm
          movl c,%eax
          movl $-776530087,%edx
          mull %edx
          shrl $13, %edx
          movl %edx,r
         end ['EAX','EDX'];
         t[j]:=c - r*radix;
         c:=r;

       end
     end;
     while c<>0 do begin
       k+=1;
       r:=c div radix;
       t[k]:=c - r*radix;
       c:=r
     end;
   end;
   // policzone
   d:=time-d;

   // pokazemy maksymalnie 300*log poczatkowych cyfr
   writeln;
   kk:=k-299;
   if kk<0 then kk:=0;
   //kk:=0;     //jezeli chcesz zobeczyc calosc
   write(t[k]:log, #32);
   for j:=k-1 downto kk do begin
     if (k-j) mod 10=0 then writeln;
     str(t[j]:log,s);
     for i:=1 to length(s) do
       if s[i]=#32 then write(0)
       else write(s[i]);
     write(#32);
   end;
   if kk>0 then write('...');
   writeln; writeln;

   // najstarsza "cyfra" może mieć mniej niż log cyfr
   c:=t[k]; j:=0;
   while c<>0 do begin
     c:=c div 10; j+=1;
   end;
   writeln(k*log+j, ' cyfr, ',
       mc/1e6:0:6, ' mln. mnozen, ',
       d*24*60*60:0:2, ' sekund, ',k+1,' limb.');
   writeln
end.

W komórkach tablicy znajdują się cyfry wyniku, pod indeksem zero najmłodsza, pod indeksem K najstarsza.
Na początek wstawiamy do tablicy jedynkę (t[0]:=1; k:=1). Następnie mnożymy naszą superliczbę prze kolejne liczby, od 2 do N (pamiętając o ewentualnym przeniesieniu).
Silnia w prawie jednej trzeciej składa się z zer, warto je ominąć (zmienna TZ).
Dokładnie, zer tych będzie:

  q:=5; zera:=0;
  repeat
   zera:= zera + n div q;
   q:= q*5;
  until q > n;

Można w komórkach tablicy przechowywać jedną cyfrę, lecz można też 4 (LOG), wtedy liczymy jakby w układzie o podstawie równej 10'000 (RADIX). Dzięki temu wykonamy czterokrotnie mniej obliczeń.
Jak wielkie może być N?. Oczywiście musimy mieć miejsce w tablicy na wynik, 26'550! to 105'932 cyfr dziesiętnych. Potrzebujemy więc tablicy z miejscem na 21'187 supercyfr (MAX).
Liczbę cyfr dziesiętnych silni poda funkcja

function liczbacyfr(n: cardinal): cardinal;
begin
   result:= trunc(1 + (ln(2*pi*n)/2 + n*ln(n) - n) / ln(10));
end;

Posługujemy się 32 bitowymi liczbami bez znaku, ważne jest by wartość "c:=c + t[j]i" nie przekroczyła 2^32-1. Osiągnąć może ona wartość (z pewnym przeszacowaniem) równą RADIX N + RADIX. Trzeba zdecydować się na pewien kompromis, albo zwiększamy RADIX (np. zmiana na 100'000, zmniejsza czas z 10.10 do 8.65), a wtedy maksymalna silnia jaką możemy obliczyć się zmniejsza, albo odwrotnie (kosztem czasu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Xitami ]-

2 komentarzy

Bardzo dobry artykuł i dosyć zaawansowany ;]