Numery linii

Adam Boduch

Zapewne w wielu edytorach widziałeś takie coś: na
dole napisane jest, w której linii znajduje się kursor. My pokażemy
Wam dodatkowo jak przechodzić do dowolnej linii w Memo lub RichEdit i wstawiać tekst właśnie w miejsce ustawionego kursora.

Najpierw funkcja pobierająca numer linii oraz znaku w Memo.

function TMainForm.GetCursor: TPoint;
begin
{
 Jako rezultat Y zostaje przypisana wartość płynąca z komunikatu
 EM_LINEFROMACHER. Komunikat podaje numer linii, w której znajduje
 się kursor. Jeżeli parametr wParam to $FFFF to podaje numer linii, w której
 umieszczony jest kursor.
}
 Result.Y := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEFROMCHAR, -1, 0);
{
 Poniższa wartość niesie ze sobą informacje o numerze znaku w linii.

 Komunikat EM_LINEINDEX to informacja o pozycji pierwszego znaku w linii określonej
 poprzez parametr wParam. Jeżeli wParam to $FFFF zwraca numer pierwszego znaku
 w linii, w której znajduje się kursor.

 Jeżeli od wartości SelStart komponentu Memo odejmiemy rezultat wykonania
 komunikatu to otrzymamy numer znaku, w którym znajduje się kursor.
}
 Result.X := Memo.SelStart - SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0);
{
 Obie wartości trzeba podnieść o jeden gdyż w Delphi pierwsza linia będzie
 oznaczona jako 0, a my tego nie chcemy :)
}
 Inc(Result.X);
 Inc(Result.Y);
end;

Funkcja ta jako rezultat zwraca zmienną typu TPoint, która przechowuje współrzędne X i Y które oznaczają pozycję w Memo. Właściwie większość ważnych rzeczy została już opisane w komentarzach.

Teraz procedura ustawiająca kursor- trochę prostsza:

procedure TMainForm.SetCursor(Row, Column: Integer);
begin
{
 Pierwsze polecenie ustawia kursor w linii określonej parametrem Row.
 Drugie polecenie dodaje do tego wartość parametru Column, które oznacza
 numer znaku w linii.
}
 Memo.SelStart := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0);
 Memo.SelStart := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0) + Column;
end;

Dwie główne procedury już mamy - teraz pozostaje je tylko
wykorzystać. Informacje dotyczące pozycji kursora będą wyświetlane
w komponencie typu TPanel:

(****************************************************************)
(*                               *)
(*    Copyright (C) 2001 by Service for programmers     *)
(*      Build: 13.04.2001 - Adam Boduch        *)
(*       HTTP://WWW.PROGRAMOWANIE.OF.PL          *)
(*   E - mail: [email protected]              *)
(*                               *)
(****************************************************************)

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  Memo: TMemo;
  Panel: TPanel;
  btnSetCursor: TButton;
  edtLine: TEdit;
  edtChar: TEdit;
  procedure MemoKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure btnSetCursorClick(Sender: TObject);
 private
  procedure SetCursor(Row, Column : LongInt);
  function GetCursor : TPoint;
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.DFM}


function TMainForm.GetCursor: TPoint;
begin
{
 Jako rezultad Y zostaje przypisana wartosc plynaca z komunikatu
 EM_LINEFROMACHER. Komunikat podaje numer linii, w ktorej znajduje
 sie kursor. Jezeli parametr wParam to $FFFF to podaje numer linii, w ktorej
 umieszczony jest kursor.
}
 Result.Y := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEFROMCHAR, -1, 0);
{
 Ponizsza wartosc niesie ze soba informacje o numerze znaku w linii.

 Komunikat EM_LINEINDEX to informacja o pozycji pierwszego znaku w linii okreslonej
 poprzez parametr wParam. Jezeli wParam to $FFFF zwraca numer pierwszego znaku
 w linii, w ktorej znajduje sie kursor.

 Jezeli od wartosci SelStart komponentu Memo odejmiemy rezultad wykonania
 komunikatu to otrzymamy numer znaku, w ktorym znajduje sie kursor.
}
 Result.X := Memo.SelStart - SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0);
{
 Obie wartosci trzeba podniesc o jeden gdyz w Delphi pierwsza linia bedzie
 oznaczona jako 0, a my tego nie chcemy :)
}
 Inc(Result.X);
 Inc(Result.Y);
end;

procedure TMainForm.SetCursor(Row, Column: Integer);
begin
{
 Pierwsze polecenie ustawia kursor w linii okreslonej parametrem Row.
 Drugie polecenie dodaje do tego wartosc parametru Column, ktore oznacza
 numer znaku w linii.
}
 Memo.SelStart := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0);
 Memo.SelStart := SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEINDEX, -1, 0) + Column;
end;

procedure TMainForm.MemoKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
{ Jezeli uzytkownik nacisnie klawisz to wywolana zostanie procedura, a
 informacja o numerze linii i znaku pojawi sie na Panelu. }
 Panel.Caption := Format('Linia %d, znak: %d', [GetCursor.Y, GetCursor.X]);
end;

procedure TMainForm.btnSetCursorClick(Sender: TObject);
begin
{
 Po nacisnieciu przycisku pobierane zostaja dane z komponentow tekstowych
 i na podst. tych danych w komponencie Memo ustawiany zostaje kursor, a
 w miejsce kursora dodany zostaje tekst.
}
 SetCursor(StrToInt(edtLine.Text), StrToInt(edtChar.Text));
 Memo.SelText := 'www.4programmers.net';
end;

end.

4 komentarzy

Do (|) i tyle :P
Zamiast:

Memo.Perform(EM_LINEFROMCHAR, $FFFF, 0)

Powinno być:

SendMessage(Memo.Handle, EM_LINEFROMCHAR, -1, 0)

I wtedy działa OK

a dlaczego nie piszesz nic o WordWrap? Gdy WordWrap = True, to zwracany jest numer linii i kolumny z ekranu (zawinięcie wiersza zwiększa ilość linii).
Stawiam browar dla tego kto wie jak wyciągnąć prawdziwy numer linii (w miarę szybko, bez skanowania wszystkich znaków EOL).

"rezultad", "Komunikat podaje numer linii, w ktorej znajduje
sie kursor. Jezeli parametr wParam to $FFFF to podaje numer linii, w ktorej
umieszczony jest kursor."
i to Ty Adamie? :P

wstawiłem i mi wyskoczyło duuuuużo błedów