IdFTP i IdFTPServer - podstawowe procedury

rk7771

INDY - Internet Direct (komponenty otwarte)

Przedstawiam najważniejsze procedury potrzebne do zbudowania
programu zawierającego komponenty IdFTP (klient) i IdFTPServer.
Dodatkowo dodałem procedury obsługi wyświetalania i zmiany katalogów
w ListView.

Niektóre zmienne pochodzą z mojego programu, który pracuje jako P2P.

Miłej lektury.


Serwer:


procedure Tform.IdFTPServer1AfterUserLogin(ASender: TIdFTPServerThread);
begin
 //ustawiamy katalog domowy podczas logowania
 //jak np.: poniżej
 ASender.HomeDir := '\';
 ASender.CurrentDir := '\';

 //użycie własnych zmiennych 
 appdir := sc_programu:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
end;
procedure Tform.IdFTPServer1UserLogin(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AUsername, APassword: string; var AAuthenticated: Boolean);
begin
 //sprawdzenie użytkownika
 AAuthenticated := ((AUsername = 'ktos') and (APassword = 'haslo'));
 if AAuthenticated = true then
 begin
  //funkcje po rozpoznaniu użytkownika
 end;
end;
procedure Tform.IdFTPServer1StoreFile(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AFileName: string; AAppend: Boolean; var VStream: TStream);
begin
 //procedura odpowiedzialna za odbieranie pliku
 if not Aappend then
 begin
  //odbieranie pliku - nowy plik
  VStream := TFileStream.Create(AppDir + AFilename,fmCreate);
 end;
 if Aappend then
 begin
  //odbieranie pliku - nadpisywanie istniejącego
  VStream := TFileStream.Create(AppDir + AFilename,fmOpenWrite);
 end;
end;
procedure Tform.IdFTPServer1RetrieveFile(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AFileName: string; var VStream: TStream);
begin
 //wysyłanie pliku
 VStream := TFileStream.Create(AppDir + AFilename,fmOpenRead);
 Application.ProcessMessages;
end;
procedure Tform.IdFTPServer1ChangeDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 var VDirectory: string);
begin
 //zmiana katalogu
 Asender.CurrentDir := VDirectory;
 //własna zmienna
 change_dir := VDirectory;
end;
procedure Tform.IdFTPServer1ListDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 const APath: string; ADirectoryListing: TIdFTPListItems);
var
 LFTPItem :TIdFTPListItem;
 SR : TSearchRec;
 SRI : Integer;
begin
 //przesłania zawartości katalogu do klienta
 //ADirectoryListing.DirFormat := doUnix;
 SRI := FindFirst(AppDir + change_dir + '*.*', faAnyFile - faHidden - faSysFile, SR);
 While SRI = 0 do
 begin
  LFTPItem := ADirectoryListing.Add;
  LFTPItem.FileName := SR.Name;
  LFTPItem.Size := SR.Size;
  LFTPItem.ModifiedDate := FileDateToDateTime(SR.Time);

  Application.ProcessMessages;

  if SR.Attr = faDirectory then
   LFTPItem.ItemType  := ditDirectory
  else
   LFTPItem.ItemType  := ditFile;
  SRI := FindNext(SR);
 end;
 FindClose(SR);
 SetCurrentDir(AppDir + '..');
end;
procedure Tform.IdFTPServer1MakeDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 var VDirectory: string);
begin
 //tworzenie katalogu
 if not ForceDirectories(Appdir + VDirectory) then
 begin
  //można dodać komunikat błędu na serwerze
  //najlepiej z zapisem do logu, a nie jak poniżej pokazuje przykład
  //Raise Exception.Create('Błąd tworzenia katalogu');
 end;
end;

Klient:


procedure Tform.IdTCPClient1Status(ASender: TObject;
 const AStatus: TIdStatus; const AStatusText: string);
begin
 //procedura sprawdza status połączenia klienta
 //i tak np.:
 if AstatusText = 'Connected.' then
 begin
  //połączony
 end;
 if AstatusText = 'Disconnecting.' then
 begin
  //Rozłączony
 end;
end;
//połączenie
procedure Tform.sbtn_polaczClick(Sender: TObject);
var
 kontrolka : integer;
begin
 kontrolka := 0;
 if (Edit_adres.Text = '') then
 begin
  showmessage('Podaj adres IP adresata w sieci TCP/IP !!!');
 end;
 if Edit_adres.Text = '127.0.0.1' then
 begin
  Showmessage('Połączenie z adresem 127.0.0.1 nie jest obsługiwane !!!');
 end;
 try
  if (Edit_adres.Text <> '') and (Edit_adres.Text <> '127.0.0.1') and (kontrolka = 0) then
  begin

   IdFTP1.Username := 'ktos';
   IdFTP1.Password := 'haslo';
   IdFTP1.Host := Edit_adres.Text;
   if not IdFTP1.Connected then
   begin
    IdFTP1.Connect();

    if IdFTP1.Connected then
    begin

     ListView_zdalny.Clear;

     kat_zdalny := IdFTP1.RetrieveCurrentDir;
     kat_zdalny_bezwzgledny := IdFTP1.RetrieveCurrentDir;

     edit_kat_zdalny.Text := kat_zdalny;

     ListView_kat_zdalny();

     sbtn_polacz.Caption := 'Rozłącz';
     tele_form.status_ftp := 1;
     kontrolka := 1;

    end;
   end;
  end;
 except
  on exception do
  begin
   showmessage('Nie można nawiązać połączenia FTP !!!'
   + #13 + 'Adres: ' + Edit_adres.Text + ' nieodpowiada.');
  end;
 end;

 try
  if (Edit_adres.Text <> '') and (kontrolka = 0) then
  begin

   IdFTP1.Username := 'ktos';
   IdFTP1.Password := 'haslo';
   IdFTP1.Host := Edit_adres.Text;
   if not IdFTP1.Connected then
   begin
    IdFTP1.Connect();
   end;
   if IdFTP1.Connected then
   begin

    IdFTP1.Disconnect;

    ListView_zdalny.Clear;

    sbtn_polacz.Caption := 'Połącz';
    tele_form.status_ftp := 0;
    kontrolka := 1;

   end;
  end;
 except
  on exception do
  begin
   showmessage('Nie można wysłać informacji o zakończeniu połączenia FTP !!!'
   + #13 + 'Adres: ' + Edit_adres.Text + ' nieodpowiada.');
  end;
 end;
end;
//wysłanie pliku
procedure Tform.sbtn_wyslijClick(Sender: TObject);
var
 kontrolka : Integer;
 File_lokalny : String;
 localfile : string;
 remotefile : string;
begin

 Kontrolka:=ListView_lokalny.SelCount;
 try
  // jezeli puste pole to index = 0, jezeli pozycja wybrana to index = 1
  if kontrolka <> 0 then
  begin
   File_lokalny := ListView_lokalny.Selected.Caption;
   if directoryexists(Edit_kat_lokalny.Text + File_lokalny + '\') then
   begin
    showmessage('Przesyłanie katalogu nie jest możliwe !!!');
   end;
   if fileexists(Edit_kat_lokalny.Text + File_lokalny) then
   begin
    if IdFTP1.Connected then
    begin
     IdFTP1.TransferType := ftBinary;
     //IdFTP1.ChangeDir('\');
     localfile := Edit_kat_lokalny.Text + File_lokalny;
     remotefile := File_lokalny;

     IdFTP1.Put(LocalFile, RemoteFile);

     ListView_kat_zdalny();

    end;
   end;
  end;
 except
  on exception do
  begin
   showmessage('Błąd podczas wysyłania pliku !!!'
   + #13 + 'Nie można nawiązać połączenia FTP !!!'
   + #13 + 'Adres: ' + IdFTP1.Host + ' nieodpowiada.');
  end;
 end;
end;
//pobieranie pliku
procedure Tftp_form.sbtn_pobierzClick(Sender: TObject);
var
 kontrolka : Integer;
 File_zdalny : String;
 test : string;
 localfile : string;
 remotefile : string;
begin

 Kontrolka:=ListView_zdalny.SelCount;
 try
  // jezeli puste pole to index = 0, jezeli pozycja wybrana to index = 1
  if kontrolka <> 0 then
  begin
   File_zdalny := ListView_zdalny.Selected.Caption;
   test := ListView_zdalny.Selected.SubItems[0];
   if test = 'Dir' then
   begin
    showmessage('Pobranie katalogu nie jest możliwe !!!');
   end;
   if test <> 'Dir' then
   begin
    if IdFTP1.Connected then
    begin
     IdFTP1.TransferType := ftBinary;
     //IdFTP1.ChangeDir('\');
     localfile := Edit_kat_lokalny.Text + File_zdalny;
     remotefile := File_zdalny;
     if fileexists(Edit_kat_lokalny.Text + File_zdalny) then
     begin
      showmessage('Pobieranie przerwane !!!' + #13 + 'Pobierany plik istnieje już na dysku lokalnym !!!');
     end;
     if not fileexists(Edit_kat_lokalny.Text + File_zdalny) then
     begin

      IdFTP1.get(RemoteFile, LocalFile);

      ListView_kat_lokalny();

     end;
    end;
   end;
  end;
 except
  on exception do
  begin
   showmessage('Błąd podczas pobierania pliku !!!'
   + #13 + 'Nie można nawiązać połączenia FTP !!!'
   + #13 + 'Adres: ' + IdFTP1.Host + ' nieodpowiada.');
  end;
 end;
end;

//wyzerowanie paska postępu
procedure Tform.IdFTP1WorkBegin(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode;
 const AWorkCountMax: Integer);
begin
 ProgressBar1.Max := AWorkCountMax;
 ProgressBar1.Position := 0;
 Application.ProcessMessages;
end;

//pokazanie postępu na pasku
procedure Tform.IdFTP1Work(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode;
 const AWorkCount: Integer);
begin
 ProgressBar1.Position := AWorkCount;
 Application.ProcessMessages;
end;

//wyzerowanie paska postępu na zakończenie pracy klienta
procedure Tftp_form.IdFTP1WorkEnd(Sender: TObject; AWorkMode: TWorkMode);
begin
 ProgressBar1.Position := 0;
 Application.ProcessMessages;
end;

//Zmiana katalogu lokalnego w ListView
procedure Tform.ListView_lokalnyDblClick(Sender: TObject);
var
 kontrolka_prawa : integer;
 plik_nazwa : string;
 plik_rozsz : string;
 plik_wielk : string;
 plik_data : string;
 dir_prawa : string;
 dir_prawa_test : string;
 znak_prawa : string;
begin
 dir_prawa := '';
 dir_prawa_test := '';
 znak_prawa := '';

 ListView_lokalny.SetFocus;
 ListView_lokalny.ShowWorkAreas:=true;
 ListView_lokalny.RowSelect:=true; // aby zaznaczać ca-y wiersz
 kontrolka_prawa:=ListView_lokalny.SelCount;
 // jezeli puste pole to index = 0, jezeli pozycja wybrana to index = 1
 if (kontrolka_prawa = 0) then
 begin
  showmessage('Dokonaj wyboru pliku lub katalogu na dysku lokalnym ...');
 end;
 if (ListView_lokalny.ItemFocused <> nil) and (kontrolka_prawa <> 0) then
 begin
  plik_nazwa := ListView_lokalny.Selected.Caption;
  plik_wielk := ListView_lokalny.Selected.SubItems.Strings[0];
  plik_data := ListView_lokalny.Selected.SubItems.Strings[1];

  //usunięcie z nazwy znaków klamry tj.: "[" oraz "]"
  while (pos('[', plik_nazwa) > 0) and (plik_wielk = 'Dir') do
  begin
   delete(plik_nazwa, pos('[', plik_nazwa), 1);
  end;
  while (pos(']', plik_nazwa) > 0) and (plik_wielk = 'Dir') do
  begin
   delete(plik_nazwa, pos(']', plik_nazwa), 1);
  end;

  plik_rozsz := ExtractFileExt(plik_nazwa);

  //zmiana katalogu na podkatalog
  if (plik_nazwa <> '..') and (plik_wielk = 'Dir') then
  begin
   if directoryexists(Edit_kat_lokalny.Text + plik_nazwa + '\') then
   begin
    chdir(pchar(Edit_kat_lokalny.Text + plik_nazwa + '\'));
    Edit_kat_lokalny.Text := Edit_kat_lokalny.Text + plik_nazwa + '\';
    //odťwieżanie zawartości prawego okna ...
    tele_form.kat_lokalny := Edit_kat_lokalny.Text;
    ListView_kat_lokalny();
   end;
  end;

  //zmiana katalogu na katalog nadrzedny [..]
  if (plik_nazwa = '..') and (plik_wielk = 'Dir') then
  begin
   dir_prawa := Edit_kat_lokalny.Text;
   dir_prawa_test := dir_prawa;
   if directoryexists(dir_prawa_test) and (length(Dir_prawa_test) > 3) then
   begin
    znak_prawa:=copy(Dir_prawa_test, length(Dir_prawa_test), 1);
    if znak_prawa = '\' then
    begin
     delete(Dir_prawa_test,length(Dir_prawa_test), 1);
     znak_prawa:=copy(Dir_prawa_test, length(Dir_prawa_test), 1);
     while (znak_prawa <> '\') do
     begin
      delete(Dir_prawa_test,length(Dir_prawa_test), 1);
      znak_prawa:=copy(Dir_prawa_test, length(Dir_prawa_test), 1);
     end;
     if znak_prawa = '\' then
     begin
      Dir_prawa:=Dir_prawa_test;
      Edit_kat_lokalny.Text := Dir_prawa;
      tele_form.kat_lokalny := Edit_kat_lokalny.Text;
      ListView_kat_lokalny();
     end;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;
//Zmiana katalogu zdalnego w ListView
procedure Tform.ListView_zdalnyDblClick(Sender: TObject);
var
 kontrolka_lewa : integer;
 plik_nazwa : string;
 plik_rozsz : string;
 plik_wielk : string;
 dir_lewa : string;
 dir_lewa_test : string;
 znak_lewa : string;
begin
 dir_lewa := '';
 dir_lewa_test := '';
 znak_lewa := '';

 ListView_zdalny.SetFocus;
 ListView_zdalny.ShowWorkAreas:=true;
 ListView_zdalny.RowSelect:=true; // aby zaznaczaŠ ca-y wiersz
 kontrolka_lewa:=ListView_zdalny.SelCount;
 // jezeli puste pole to index = 0, jezeli pozycja wybrana to index = 1
 if (kontrolka_lewa = 0) then
 begin
  showmessage('Dokonaj wyboru pliku lub katalogu na dysku zdalnym ...');
 end;
 if (ListView_zdalny.ItemFocused <> nil) and (kontrolka_lewa <> 0) then
 begin
  plik_nazwa := ListView_zdalny.Selected.Caption;
  plik_wielk := ListView_zdalny.Selected.SubItems.Strings[0];

  //usunięcie z nazwy znaków klamry tj.: "[" oraz "]"
  while (pos('[', plik_nazwa) > 0) and (plik_wielk = 'Dir') do
  begin
   delete(plik_nazwa, pos('[', plik_nazwa), 1);
  end;
  while (pos(']', plik_nazwa) > 0) and (plik_wielk = 'Dir') do
  begin
   delete(plik_nazwa, pos(']', plik_nazwa), 1);
  end;

  plik_rozsz := ExtractFileExt(plik_nazwa);

  //zmiana katalogu na podkatalog
  if (plik_nazwa <> '..') and (plik_wielk = 'Dir') then
  begin
   tele_form.kat_zdalny := tele_form.kat_zdalny + plik_nazwa + '\';
   ListView_kat_zdalny();
   Edit_kat_zdalny.Text := tele_form.kat_zdalny;
  end;

  //zmiana katalogu na katalog nadrzedny [..]
  if (plik_nazwa = '..') and (plik_wielk = 'Dir') then
  begin
   dir_lewa := Edit_kat_zdalny.Text;
   dir_lewa_test := dir_lewa;
   if length(Dir_lewa_test) > 1 then
   begin
    znak_lewa:=copy(Dir_lewa_test, length(Dir_lewa_test), 1);
    if znak_lewa = '\' then
    begin
     delete(Dir_lewa_test,length(Dir_lewa_test), 1);
     znak_lewa:=copy(Dir_lewa_test, length(Dir_lewa_test), 1);
     while (znak_lewa <> '\') do
     begin
      delete(Dir_lewa_test,length(Dir_lewa_test), 1);
      znak_lewa:=copy(Dir_lewa_test, length(Dir_lewa_test), 1);
     end;
     if znak_lewa = '\' then
     begin
      Dir_lewa:=Dir_lewa_test;
      Edit_kat_zdalny.Text := Dir_lewa;
      tele_form.kat_zdalny := Edit_kat_zdalny.Text;
      ListView_kat_zdalny();
     end;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;

//Utworzenie katalogu lokalnego
procedure Tform.sbtn_utw_kat_lokalnyClick(Sender: TObject);
var
 nowy_kat : string;
begin
 nowy_kat := InputBox('Podaj nazwę katalogu!', 'Wprowadź nazwę:', '');
 if nowy_kat <> '' then
 begin
  chdir(pchar(Edit_kat_lokalny.Text));
  mkdir(pchar(nowy_kat));
  ListView_kat_lokalny();
 end;
end;

//Utworzenie katalogu zdalnego
procedure Tform.sbtn_utw_kat_zdalnyClick(Sender: TObject);
var
 nowy_kat : string;
begin
 nowy_kat := InputBox('Podaj nazwę katalogu!', 'Wprowadź nazwę:', '');
 if nowy_kat <> '' then
 begin
  IdFTP1.MakeDir(nowy_kat);
  ListView_kat_zdalny();
 end;
end;

Zawartość katalogów w ListView - zdalny i lokalny


//Wyświetlenie zawartości serwera w listview
procedure Tftp_form.ListView_kat_zdalny();
Var
 LS: TStringList;
 ind : integer;
 List_zdalny : TListItem;
 test_kat : string;
 plik_nazwa : string;
 plik_wielk : string;
 plik_data : string;
begin
 LS := TStringList.Create;
 try
  //IdFTP1.ChangeDir('\');
  IdFTP1.ChangeDir(tele_form.kat_zdalny);
  IdFTP1.TransferType := ftASCII;

  ListBox1.Items.Clear;
  IdFTP1.List(LS);
  LS.Sort;
  LS.Capacity;
  ListBox1.Items.Assign(LS);
  ind := 0;
  ListBox1.Selected[ind] := true;
  ListView_zdalny.Clear;
  while ind + 1 &lt;= LS.Count do // rob dopoki liczba zbalezionych plikow nie wyjdzie poza zakres indeksu
  begin

   test_kat := copy(ListBox1.Items.Strings[ind], 24, 5);

   plik_nazwa := copy(ListBox1.Items.Strings[ind], 40, length(ListBox1.Items.ValueFromIndex[ind]));
   plik_wielk := copy(ListBox1.Items.Strings[ind], 28, 10);
   while pos(' ', plik_wielk) &gt; 0 do
   begin
    delete(plik_wielk, 1, pos(' ', plik_wielk));
   end;

   plik_data := copy(ListBox1.Items.Strings[ind], 1, 23);

   //jeżeli główna ścieżka
   if tele_form.kat_zdalny = '\' then
   begin
    //jeżeli katalog
    if (test_kat = '&lt;DIR&gt;') and (plik_nazwa &lt;&gt; '.') and (plik_nazwa &lt;&gt; '..') then
    begin
     List_zdalny := ListView_zdalny.Items.Add; // stworzenie nowej pozycji
     List_zdalny.Caption := '[' + plik_nazwa + ']';
     List_zdalny.SubItems.Add('Dir');
    end;
    //jeżeli plik
    if test_kat &lt;&gt; '&lt;DIR&gt;' then
    begin
     List_zdalny := ListView_zdalny.Items.Add; // stworzenie nowej pozycji
     List_zdalny.Caption := plik_nazwa;
     List_zdalny.SubItems.Add(plik_wielk);
     List_zdalny.SubItems.Add(plik_data);
    end;
   end;

   //jeżeli ścieżka podrzędna
   if tele_form.kat_zdalny &lt;&gt; '\' then
   begin
    //jeżeli katalog
    if (test_kat = '&lt;DIR&gt;') and (plik_nazwa &lt;&gt; '.') then
    begin
     List_zdalny := ListView_zdalny.Items.Add; // stworzenie nowej pozycji
     List_zdalny.Caption := '[' + plik_nazwa + ']';
     List_zdalny.SubItems.Add('Dir');
    end;
    //jeżeli plik
    if test_kat &lt;&gt; '&lt;DIR&gt;' then
    begin
     List_zdalny := ListView_zdalny.Items.Add; // stworzenie nowej pozycji
     List_zdalny.Caption := plik_nazwa;
     List_zdalny.SubItems.Add(plik_wielk);
     List_zdalny.SubItems.Add(plik_data);
    end;
   end;

   ind := ind +1;
   if ind + 1 > LS.Count then
   begin
     break;
   end;
   ListBox1.Selected[ind] := true;
  end;
 finally
  LS.Free;
 end;
end;

//wyświetelenie zawartości katalogu lokalnego w ListView
procedure Tftp_form.ListView_kat_lokalny();
var
 SRKat_lokalny : TSearchRec; // rekord
 SRKat_lokalny_test : string;
 ListKat_lokalny : TListItem; // pozycja w ListView
 FoundKat_lokalny : Integer; // zmienna oznacza ilosc znalezionych plikow
 maskaKat_lokalny : string;
 DirKat_lokalny : string;
begin
 sc_programu:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
 //ListView_lokalny.SetFocus;
 ListView_lokalny.ShowWorkAreas:=true;
 ListView_lokalny.RowSelect:=true; // aby zaznaczać cały wiersz
 ListView_lokalny.Items.Clear; // wyczyszczenie komponentu
 maskaKat_lokalny := '*.*';
 DirKat_lokalny := tele_form.kat_lokalny;
 FoundKat_lokalny := FindFirst( DirKat_lokalny + maskaKat_lokalny, faAnyFile, SRKat_lokalny ); // odnajdź pliki
 while ( FoundKat_lokalny = 0 ) do // rob dopoki liczba zbalezionych plikow nie rowna sie zero
 begin

  //jeżeli nie jest to '.' i jest katalogiem (plik nieistnieje)
  if (SRKat_lokalny.Name <> '.') and not (FileExists (DirKat_lokalny + SRKat_lokalny.Name)) then
  begin
   ListKat_lokalny := ListView_lokalny.Items.Add; // stworz nowa pozycje
   ListKat_lokalny.Caption := '[' + SRKat_lokalny.Name + ']'; // ustaw pozycje
   ListKat_lokalny.SubItems.Add('Dir'); // jeżeli katalog to bez rozszerzenia
   ListKat_lokalny.SubItems.Add(DateTimeToStr(FileDateToDateTime(SRKat_lokalny.Time)));
  end;

  // jeżeli nie jest to '.' i nie jest to katalog
  if (SRKat_lokalny.Name <> '.') and (FileExists (DirKat_lokalny + SRKat_lokalny.Name)) then
  begin
   ListKat_lokalny := ListView_lokalny.Items.Add; // stworz nowa pozycje
   SRKat_lokalny_test := ExtractFileName(SRKat_lokalny.Name);
   ListKat_lokalny.Caption := SRKat_lokalny_test; // nazwa pliku ustaw pozycje
   ListKat_lokalny.SubItems.Add(IntToStr(SRKat_lokalny.Size)); // dodaj rozmiar pliku
   ListKat_lokalny.SubItems.Add(DateTimeToStr(FileDateToDateTime(SRKat_lokalny.Time)));
  end;
  // --
  FoundKat_lokalny := FindNext(SRKat_lokalny); // kontynuuj przeszukiwanie
 end;
 FindClose(SRKat_lokalny); // zkaoncz przeszukiwanie
 end;
 Edit_kat_lokalny.Text := DirKat_lokalny;
end;

6 komentarzy

Koncówka się trochę rozjechała, ale to już nie jest moja wina ...
... może zbyt duża ilość tekstu ...

Poprawiłem końcówkę - znaczniki HTML \"<\" i \">\" powodowały mały \"miszmasz\". Teraz powinno być lepiej widoczne.

Załącznik zawiera wersję procedur w pliku tekstowym.

Weź kod źródłowy w znacznik

Do dupy z taką robotą i tak nie wiem jak postawić ftp na kompie :/

gdzie tu jest jakiś załącznik??