HTML DOM Parser

migajek

Ponieważ mój ostatni parser HTML był dosyć dziwnie zbudowany, w dodatku umożliwiał tylko zdobycie właściwości konkretnego taga, napisałem kolejny ... tym razem nie jest to tylko parser, ale również inspektor DOM (dzięki któremu możemy zobaczyć strukturę dokumentów [patrz: demo]). Dodatkowo, wbudowany parser pozwala na wydobycie wszystkich właściwości konkretnego taga.

Kod źródłowy jest komentowany tak sobie ;) [czytaj: tak zebym sam zrozumiał], a omawiać mi sie nie chce... jak ktoś nie rozumie - czekam na pytania w komentarzach ;) jak rozumie - czekam na oceny :]

Ogólnie wygląda to następująco : klasa TMigHTMLParser po utworzeniu (z kodem HTML w parametrze) rozpoczyna parsowanie. Po ukończeniu w zmiennej Root mamy do dyspozycji "główny" tag (powinien być to tag <HTML>) jako obiekt typu TMigHTMLTag. Własności tego obiektu to
TagName : nazwa taga (np. html, body itp)
TagContent: zawartość (wyłącznie tekst)
Parent: rodzic (może być pusty)
List: lista tagów wewnątrz
Jak widać, za sprawą ostatniej wartości "łańcuch" może ciągnąć się w nieskończoność :)

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać trudne, dlatego zamieszczam demo użycia.

Jeśli chcesz użyć tego w programie - powiadom mnie o tym lub zamieść w programie informację o użyciu tego kodu :)

(*--------------------------------------------|
| HTML DOM Parser v1.2            |
|---------------------------------------------|
| author: Michał Gajek            |
| web: http://www.migajek.com         |
| email: [email protected]          |
| Copyright ? 2005 by Michał Gajek      |
|---------------------------------------------|
| Released under the terms and conditions of |
| the GNU General public License (Version 2) |
+--------------------------------------------*)

unit MigHTMLParser;

interface
uses SysUtils, Classes;

//tagi nie wymagajace zamkniecia
const
 STags : array[0..5] of string = ('br','hr','img','link','input','meta');
type
 //parametr tagu (nazwa, wartosc)
 TMigHTMLParam = record
  fName, fVal:string;
 end;

 //deklaracja klasy
 TMigHTMLTag = class;

 //lista parametrow taga
 TMigHTMLParams = class
//  private
  fList: array of TMigHTMLParam;
//  public
  procedure Add(AName, AValue: string);    //dodaj
  function GetByName(AName: string):string;  //pobierz z nazwy
  function GetByIndex(AIndex: integer):string; //pobierz z indexu
  function Count:integer;           //count = high (fList)
 end;

 //lista tagow HTML
 TMigHTMLTagList = class
  private
  fList: array of TMigHTMLTag;
  public
  procedure Add(ATag: TMigHTMLTag);
  function GetByIndex(AIndex: integer):TMigHTMLTag;
  function Count:integer;
  end;

 //jeden tag
 TMigHTMLTag = class
  TagName:string;   //nazwa taga
  TagContent: TStringList; //zawartosc tekstowa taga. kolejne elementy sa dodawane po kolejnych tagach
  Params: TMigHTMLParams; //parametry
  Parent: TMigHTMLTag;  //rodzic, dopuszczalny nil
  List: TMigHTMLTagList; //lista "dzieci"
  constructor Create;
 end;

 TMigHTMLParser = class
  private
  fPos:integer;
  fText: string;
  function GetTextToNextTag:string;
  procedure Parse();
  function ParseParam():string;
  function StripComments():boolean;
  public
  Root: TMigHTMLTag;
  constructor Create(AText:string);
 end;


implementation

{=========== TMigHTMLParams ===============}

procedure TMigHTMLParams.Add(AName, AValue: string);
begin
SetLength(fList,length(fList)+1);
with fList[High(fList)] do
 begin
 fName:= AName;
 fVal := AValue;
 end;
end;


function TMigHTMLParams.GetByIndex(AIndex: integer):string;
begin
result:='';
if (AIndex <= high(fList) ) and (AIndex >= low(fList)) then
 result:=fList[AIndex].fVal;
end;

function TMigHTMLParams.GetByName(AName: string):string;
var
i:integer;
begin
AName:= lowercase(AName);
result:= '';
for i:=low(fList) to high(fList) do
 if lowercase(fList[i].fName) = AName then
 begin
  result:= fList[i].fVal;
  break;
 end;
end;

function TMigHTMLParams.Count:integer;
begin
result:= High(fList);
end;{=========== TMigTagList ===============}


procedure TMigHTMLTagList.Add(ATag: TMigHTMLTag);
begin
SetLength(fList, length(fList) + 1);
fList[High(fList)] := ATag;
end;

function TMigHTMLTagList.GetByIndex(AIndex: integer):TMigHTMLTag;
begin
if AIndex > High(fList) then
 result:=nil
else
 result:=fList[AIndex];
end;

function TMigHTMLTagList.Count:integer;
begin
result:= high(fList);
end;


{=========== TMigHTMLTag ===============}


constructor TMigHTMLTag.Create;
begin
TagName := '';
Parent:= nil;
List:= TMigHTMLTagList.Create;
Params:= TMigHTMLParams.Create;
TagContent:= TStringList.Create;
end;{=========== TMigHTMLParser ===============}

constructor TMigHTMLParser.Create(AText:string);
begin
fPos:= 1;
fText:= AText;
Parse();
end;

function TMigHTMLParser.StripComments():boolean;
begin
result:=false;
if (copy(fText,fPos,4) = '<!--') or (lowercase(copy(fText,fPos,9)) = '<!doctype') then
 begin
 result := true;
 while fText[fPos] <> '>' do
 inc(fPos);
 end
else if lowercase(copy(ftext,fPos,7)) = '<script' then
 begin
 result:=true; 
 while copy(ftext,fpos-8,8) <> '/script>' do
  inc(fPos);
 end
end;

function TMigHTMLParser.GetTextToNextTag:string;
begin
result:='';
if fText[fPos] = '>' then Inc(fPos);
while fPos<= length(fText) do
 begin
 if fText[fPos] = '<' then
  begin
  dec(fPos);
  break;
  end;

 if not (fText[fPos] in [#13,#10]) then
  result:=result+ fText[fPos];
 inc(fPos);
 end;
end;

procedure TMigHTMLParser.Parse;
var
tmpCnt,L_token:string;
CurrParent, tmp: TMigHTMLTag;

function __inSTags(s:string):boolean;
var
_i:integer;
begin
result:=false;
for _i:=low(sTags) to high(stags) do
 if lowercase(s) = lowercase(sTags[_i]) then
 begin
  result:= true;
  break;
 end;
end;

begin
CurrParent:=nil;
tmp:= nil;
while fPos <= length(fText) do
 begin
 case fText[fPos] of
  '<':if not StripComments() then begin
    if fText[fPos+1]<>'/' then  //jesli to nie jest zakonczenie
    begin
     if CurrParent = nil then
      CurrParent:= TMigHTMLTag.Create
     else
     begin
      tmp:= CurrParent;
      CurrParent:= TMigHTMLtag.Create;
      CurrParent.Parent := tmp;
      tmp.List.Add(CurrParent); //dodaj do listy dzieci obecny tag
     end;
     l_token:='';
    end
    else   ///jesli zakonczenie
     begin
     if CurrParent.parent <> nil then
      CurrParent:=CurrParent.parent;
     end;

    end;
  '>' :
     begin
      if CurrParent.TagName = '' then
      CurrParent.TagName:=l_token;  //ustaw nazwe jesli jeszcze nie ma

      if (length(l_token) > 0) and (l_token[1] <> '/') then //jesli nie jest to zakonczenie
      CurrParent.TagContent.Text:=GetTextToNextTag    //to ustaw tekst
      else
      CurrParent.TagContent.Add(GetTextToNextTag);

      if (fText[fPos-1] = '/') or (__inSTags(l_token)) then
      if CurrParent.parent <> nil then
      CurrParent:=CurrParent.parent;

      if __inSTags(CurrParent.TagName) then
      CurrParent:=CurrParent.Parent;

      l_token:= '';
     end;
  ' ' : begin
     if CurrParent.TagName = '' then
      begin
      CurrParent.TagName:=l_token;
      l_token :='';
      end; 
     end;
  '=' : begin
     CurrParent.Params.Add(l_token,ParseParam());
     l_token:='';
     end;
  else l_token:=l_token+fText[fPos];
 end;
 inc(fPos);
 end;


Root:= CurrParent;
end;

function TMigHTMLParser.ParseParam():string;
var
l_token:string;
bchar:set of char;
begin
result:= '';

//usuwanie spacji po znaku =
if fText[fpos] = '=' then
 while fText[fPos+1]=' ' do
  inc(fPos);

if fText[fPos+1] = '"' then
 begin
 bchar:=['"','>'];
 inc(fPos,2);
 end
else if fText[fPos+1] = '''' then
 begin
 bchar:=['''','>'];
 inc(fPos,2);
 end
else
 begin
 bchar:=[' ','>'];
 inc(fPos, 1);
 end;

while fPos <= length(fText) do
 begin
  if (fText[fPos] in bchar) then
  begin
   result:=(l_token);
   break;
  end
  else
  l_token:=l_token+fText[fPos];

 inc(fPos);
 end;
end;
end.

9 komentarzy

aha... a gdzie to demo ?

Ale ... nuda :)

Heh fajne tak samo jak cały program HateML autorstwa firmy Migajek Software (czyli autora tego artykułu).

no dobra :D to jak sie tego uzywa ?:D

AklimX : jedzie na slepo, a na bledach zle wychodzi...

@Karolaq: to po co <ort>wogole</ort> ten dzial? :>

czy parser zakłada jakąś kontrolę błędów czy jedzie na slepo?

...ktory mozna umiescic np w pliku readme.txt

jednak jest drobny wstep ... :P

Kod źródłowy jest komentowany tak sobie ;) [czytaj: tak zebym sam zrozumiał], a omawiać mi sie nie chce...

Skoro tak, to może zamiast umieszczać kod w artykule dałbyś po prostu go do "kodów źródłowych"?