Drukowanie z TImage

chmolu

Wydrukować bitmapę komponentu TImage wcale nie jest tak łatwo. Nie istnieje takie coś jak Image.Picture.Print;.
Możemy ewentualnie użyć tej procedury:

procedure PrintBitmap(Canvas: TCanvas; DestRect: TRect; Bitmap: TBitmap); 
var 
 BitmapHeader: pBitmapInfo; 
 BitmapImage: Pointer; 
 HeaderSize: DWORD; 
 ImageSize: DWORD; 
begin 
 GetDIBSizes(Bitmap.Handle, HeaderSize, ImageSize); 
 GetMem(BitmapHeader, HeaderSize); 
 GetMem(BitmapImage, ImageSize); 
 try 
  GetDIB(Bitmap.Handle, Bitmap.Palette, BitmapHeader^, BitmapImage^); 
  StretchDIBits(Canvas.Handle, 
   DestRect.Left, DestRect.Top,  
   DestRect.Right - DestRect.Left, 
   DestRect.Bottom - DestRect.Top, 
   0, 0,             
   Bitmap.Width, Bitmap.Height,   
   BitmapImage, 
   TBitmapInfo(BitmapHeader^), 
   DIB_RGB_COLORS, 
   SRCCOPY) 
 finally 
  FreeMem(BitmapHeader); 
  FreeMem(BitmapImage) 
 end 
end {PrintBitmap}; 

W tym serwisie są pokazane przykłady, jak drukować bitmapę, ale nie dzialają one na większości drukarek. Powyższy kod
także nie wszędzie zadziała.

Żeby wydrukować TImage użyj tego kodu:

uses 
 printers; 

procedure DrawImage(Canvas: TCanvas; DestRect: TRect; ABitmap: TBitmap); 
var 
 Header, Bits: Pointer; 
 HeaderSize: DWORD; 
 BitsSize: DWORD; 
begin 
 GetDIBSizes(ABitmap.Handle, HeaderSize, BitsSize); 
 Header := AllocMem(HeaderSize); 
 Bits := AllocMem(BitsSize); 
 try 
  GetDIB(ABitmap.Handle, ABitmap.Palette, Header^, Bits^); 
  StretchDIBits(Canvas.Handle, DestRect.Left, DestRect.Top, 
   DestRect.Right, DestRect.Bottom, 
   0, 0, ABitmap.Width, ABitmap.Height, Bits, TBitmapInfo(Header^), 
   DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY); 
 finally 
  FreeMem(Header, HeaderSize); 
  FreeMem(Bits, BitsSize); 
 end; 
end; 

procedure PrintImage(Image: TImage; ZoomPercent: Integer); 
//jeśli ZoomPercent = 100, obraz zostanie wydrukowany na całej powierzchni strony
var 
 relHeight, relWidth: integer; 
begin 
 Screen.Cursor := crHourglass; //ustawienie kursora na klepsydrę
 Printer.BeginDoc; 
 with Image.Picture.Bitmap do 
 begin 
  if ((Width / Height) > (Printer.PageWidth / Printer.PageHeight)) then 
  begin 
   // rozciągniecie obrazka do szerokości strony drukarki
   relWidth := Printer.PageWidth; 
   relHeight := MulDiv(Height, Printer.PageWidth, Width); 
  end 
  else 
  begin 
   // rozciagniecie obrazka do wysokosci strony drukarki 
   relWidth := MulDiv(Width, Printer.PageHeight, Height); 
   relHeight := Printer.PageHeight; 
  end; 
  relWidth := Round(relWidth * ZoomPercent / 100); 
  relHeight := Round(relHeight * ZoomPercent / 100); 
  DrawImage(Printer.Canvas, Rect(0, 0, relWidth, relHeight), Image.Picture.Bitmap); 
 end; 
 Printer.EndDoc; 
 Screen.cursor := crDefault; 
end; 

Poźniej w zdarzeniu OnClick przycisku należy wpisać:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 PrintImage(Image1, 40); //wielkość wydrukowanego obrazka wynosić będzie 40% 
end;

No. To juz byłoby chyba wszystko.

Przykładowy program do tego gotowca możecie ściągnąć z działu Kody Źródłowe

3 komentarzy

....
(Bez komentarza)
[takie to dobre]

Moze byc, ale powinienes raczej wyjasnic co to jest klasa Printer i ze ma ona Canvas, na ktorym mozna se cos robic. Do czego jest BeginDoc i EndDoc etc. Pozdro

Pomysł dobry, no i wszystko gra, oprócz tego, że w taki albo podobny sposób niesposób wydrukować jpega (z Timage oczywiście) ale o mniejszych rozmiarach niż rzeczywiste... dla przykładu 4cm na 3 cm - takie jak zdjęcie legitymacyjne ??) bo próbuję tym sposobem i jakoś to nie wychodzi ;) pozdro.