Bitmapa-Zoom

Piotrekdp

Dawno temu myślałem nad tym jak zrobić zoom bitmapy i wymyśliłem...

Objaśniam parametry:

 • Bitmap - Bitmapa którą powiększam
 • CanvasTarget- Canvas na którym rysuje powiększoną bitmapę
 • Zoom- jeśli dodatni powiększa / jesli ujemny pomniejsza
 • BitmapLeft - fragment bitmapy od lewej
 • BitmapTop - fragment od góry
 • ClientX, ClientY- rozmiary okna na którym rysujemy {kod nadaje sie do aplikacji które powiększoną bitmapę rysują na całym oknie } mała uwaga jeżeli mają być "belki" góra/dół i lewo/ prawo to ClientX,ClientY pomniejszamy o wysokość belek
  Przy powiększaniu kod wycina fragment bitmapy mniejszy o zoom i tyle samo go rozciągamy przy rysowaniu
  przy pomniejszaniu używa StretchDraw.
var
ZoomBmp : TBitmap; // bitmapa robocza do rysowania w pamięci

procedure BMPEffect.zoom(Bitmap:TBitmap; CanvasTarget:TCanvas; Zoom:Shortint; BitmapLeft, BitmapTop, ClientX, ClientY:integer);
begin                
 try
  ZoomBmp:=TBitmap.Create;
  ZoomBmp.Canvas.Brush.Color := clBtnFace;//kolor na jaki ma być wypełniony obszar poza bitmapą

  ZoomBmp.Width := ClientX;
  ZoomBmp.Height := ClientY;
  if Zoom = 0 then Zoom:=1;
  if Zoom > 0 then 
  begin
   ZoomBmp.Canvas.CopyRect(Rect(0, 0, ClientX, ClientY), Bitmap.Canvas, Rect(Bitmapleft,BitmapTop, BitmapLeft+(ClientX div Zoom), BitmapTop+(ClientY div zoom)));
  end else
  begin
   ZoomBmp.Canvas.StretchDraw(Rect(-BitmapLeft, -BitmapTop, (Bitmap.Width) div (Zoom*-1)-BitmapLeft,Bitmap.Height div (Zoom*-1)-BitmapTop), Bitmap);

  CanvasTarget.Draw(0,0,ZoomBmp);
 finally
  ZoomBmp.Free;
 end;
end;

Program wykorzystujący zoom mojej produkcji:
http://www.piotrekdp.cba.pl/SuperDraw.rar

0 komentarzy