BASS - Equalizer

vecco

<font color="blue"><font size="4">Jak wykonać equalizer wykorzystując bibliotekę BASS?</span></span>

<font color="red">Opis wykonania equalizera 6. kanałowego.</span>

 1. Deklaracja klasy:
  
  type
  TEq = class
  p: BASS_FXPARAMEQ;
  handle : Cardinal;
  channels: array of integer;
  constructor Create(bass : Cardinal; count, bandwidth, gain : integer);
  procedure CreateChannels(values : array of integer);
  procedure ChangeGain(channel, value : integer);
  end;
```delphi
constructor TEq.Create(bass : Cardinal; count, bandwidth, gain : integer);
begin
 handle := bass;
 setlength(channels, count);
 p.fBandwidth := bandwidth;
 p.fGain := gain;
end;

procedure TEq.ChangeGain(channel, value : integer);
begin
if(channel >= 0) then
 begin
  BASS_FXGetParameters(channels[channel], @p);
  p.fgain := value;
  BASS_FXSetParameters(channels[channel], @p);
 end
else
 raise
  exception.Create('Numer kanalu jest nieprawidłowy.');
end;

procedure TEq.CreateChannels(values : array of integer);
var
 i : integer;
begin

if (length(channels) = length(values)) then
 begin
 for i := 1 to length(channels) do
  begin
   channels[i] := BASS_ChannelSetFX(handle, BASS_FX_PARAMEQ, 1);
   p.fCenter := values[i];
   BASS_FXSetParameters(channels[i], @p);
  end;
 end
else
 begin
  raise
   Exception.Create('Ilość kanałów nie jest odpowiednia do zestawu częstotliwości.');
 end;
end;
 1. Użycie

  
  const
  freq : array[1..3] of integer = (100, 250, 8000);
  //liczby w nawiasach odpowiadają częstotliwości kanału (Hz)
  e : TEq;
  channel : Cardinal // lub DWORD
  begin
  //Create(uchwyt, ilość_kanałów, pasmo_częstotliwości, gain(0));
  e := TEq.Create(channel, length(freq), 18, 0);
  with e do
  begin
  //CreateChannels(tablica_częstotliwości);
  CreateChannels(freq);
  
  //Zmiana natężenia
  //ChangeGain(nr_kanału, natężenie);
  ChangeGain(1, 2);
  ChangeGain(2, -10);
  ChangeGain(3, 5);
  end;
  end;
Częstotliwości, które warto użyć:
```delphi
31Hz 
62Hz 
125Hz 
250Hz 
500Hz 
1KHz 
2KHz 
4KHz 
8KHz 
12KHz 
16KHz 
20KHz

PS. Zakładam, że implementacja biblioteki, utworzenie kanału i rozpoczęcie odtwarzania zostało wcześniej napisane przez użytkownika.

4 komentarzy

I jak to poznije odtworzyc? Bass_ChannelPlay(channel, False);?

jakie jest minimalne, a jakie maksymalne natężenie?

dobrze będzie od -10 do 10

no tak...
var
Channel : Cardinal;
...
Channel := BASS_StreamCreateFile(False, pChar(plik_mp3), 0, 0, 0);
//kod equalizera
Bass_ChannelPlay(Channel, False);