Animowana pozycja w menu

reichel

Sposób na zrobienie animacji w menu (nie chodzi tu o animacje całego menu, a tylko jednej pozycji).

Na formularz wstawiamy MainMenu1:TMainMenu, Timer1:TTimer. MainMenu.OwnerDraw ustawiamy na true, oraz interwał timera na ok 400.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Menus, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  gfdg1: TMenuItem;
  gdfg1: TMenuItem;
  Timer1: TTimer;
  ddd1: TMenuItem;
  dddd1: TMenuItem;
  dfsd1: TMenuItem;
  fsdf1: TMenuItem;
  procedure gdfg1AdvancedDrawItem(Sender: TObject; ACanvas: TCanvas;
   ARect: TRect; State: TOwnerDrawState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 protected
  zaznaczony:boolean;
  naszemenu:boolean;
  MenuHandle:THandle;
  MenuRect:TRect;
  MenuText:String;
  procedure WndProc(var Message: TMessage) ; override;
 private
  { Private declarations }

 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage);
begin
  case message.Msg of
   WM_EXITMENULOOP :
    naszemenu := false;
   WM_MENUSELECT :
    zaznaczony := gdfg1.Command = loword(message.WParam);
  end;
  inherited;
end;

procedure TForm1.gdfg1AdvancedDrawItem(Sender: TObject; ACanvas: TCanvas;
 ARect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
 MenuRect := ARect;
 MenuHandle := WindowFromDC(ACanvas.Handle);
 naszemenu := true;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 naszemenu := false;
 MenuText := 'menu animowane w delphi';
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 i:integer;
 l,s:integer;
 c:byte;
 MenuCanvas:TCanvas;
begin
  if not naszemenu then exit;

  //mozna IsWIndow
  MenuCanvas := TCanvas.Create();
  try

  MenuCanvas.Handle := GetDC(MenuHandle);

  if zaznaczony then
    MenuCanvas.Brush.Color := clRed
  else
    MenuCanvas.Brush.Color := clLime;
  MenuCanvas.FillRect(MenuRect);
  //duze litery ascii (65 - 90)
  l := 1;
  s := length(MenuText);

  for i:=1 to s do
  begin
   c := ord(MenuText[i]);
   if (c>=65) and (c<=90) then
   begin
    l:= i;
    break;
   end;
  end;
  MenuText[l] := LowerCase(MenuText[l])[1];
  if (l=s) then l := 1 else
  begin
  repeat
  l:=l+1;
  until MenuText[l] <> ' ';

  end;
  MenuText[l] := UpperCase(MenuText[l])[1];

  if not naszemenu then exit;
  MenuCanvas.TextOut(MenuRect.Left,MenuRect.Top,MenuText);
  except
   //lapiemy

   // EInvalidOperation 'Canvas does not allow drawing'

   //dobrym rozwiazaniem bylo by dziedziczenie po Canvas i zawsze kontrola czy mozna malowac jak nie
   //to ominac. Po prostu timer dziala a menu juz nie ma ...

  end;

  MenuCanvas.Free;
end;

end.

Pełen kod źródłowy:
http://rudy.mif.pg.gda.pl/~reichel/down.php?id=250

2 komentarzy

mi pojawia sie pasek z animacją w lewym górym rogu ekranu, dopiero za drugim razem jak wejde w menu pojawia się na miejscu

Domyslam sie ze problem byl w incjacji zmiennej (kilknelem na menu a nie forme ...)

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
naszemenu := false;
MenuText := 'menu animowane w delphi';
end;

i zmienna naszemenu byla ustawiona na true (u mnie na false ale ...) a uchwyt ustawial sie na zero okna - zetem pulpit.