Jak zrestartować komputer? (inny sposób)

Anoxic

W sekcji interface należy wpisać:

Function RestartDLG(HW: HWND; LPTEXT: PWideChar; Flags: DWord): Integer; StdCall; External 'Shell32.dll' Name 'RestartDialog';

Sposób użycia:

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Begin
  RestartDlg(Handle, 'Nazwa programu'+#13, EWX_REBOOT);
End;

Efekt:
Wyświetli się okienko z nazwą Zmiana ustawień systemu i informacją, czy chcesz ponownie zrestartować komputer TAK/NIE.

0 komentarzy