Jak pobrać listę odpalonych procesów wraz z pamięcia jaką zajmują

lofix

Na przykladzie prostego programu


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ListBox1: TListBox;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  function GetMemoryString(ProcessID : DWord;var MemoryString: String):Boolean;
  function BuildList(List: TStrings): Boolean;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses
PsAPI;//Windows NT,2k,XP

function TForm1.GetMemoryString(ProcessID : DWord;var MemoryString: String):Boolean;
var
 Bytes, Blocks,
 TaskManWS, TaskManVM: Cardinal;
 PMC: TProcessMemoryCounters;
const
 KiloByte = 1024;
 MegaByte = KiloByte * KiloByte;
begin
 begin
  Result := Win32Check(GetProcessMemoryInfo(ProcessID, @PMC, SizeOf(PMC)));
  TaskManWS := PMC.WorkingSetSize;
  MemoryString := Format(
   '%.0n ($%x) bytes, %.0n ($%x) kb, %.2n ($%x) Mb',
   [TaskManWS * 1.0, TaskManWS,
   TaskManWS / KiloByte, TaskManWS div KiloByte,
   TaskManWS / MegaByte, TaskManWS div MegaByte]);
 end;
end;

function TForm1.BuildList(List: TStrings): Boolean;
var
 PIDs: array[0..1024] of DWORD;
 Handle: THandle;
 Needed: DWORD;
 i: integer;
 ModuleFileName: array[0..MAX_PATH] of char;
 ListIndex: Integer;
 MemoryString: String;
begin
 if (Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT) and
   (Win32MajorVersion > 3) then
 begin
  Result := EnumProcesses(@PIDs, Sizeof(PIDs), Needed);
  if Result then
  begin
   for i := 0 to (Needed div Sizeof(DWORD)) - 1 do
   begin
    if PIDs[i] <> 0 then
    begin
     Handle := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ,
      False, PIDs[I]);
     if Handle <> 0 then
     begin
      if GetModuleFileNameEx(Handle, 0, ModuleFileName,
                 Sizeof(ModuleFileName)) <> 0 then
      begin
       GetMemoryString(Handle,MemoryString);
       List.Add(ModuleFileName+ ' - ' + MemoryString);
      end;
     end; // if Handle
     CloseHandle(Handle);
    end; // if PIDs[i]
   end; // for
  end; // if Result
 end
 else
  Result := False;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 BuildList(ListBox1.Items);
end;

end.

//Podziękowania dla Piter_`a

4 komentarzy

Wypasiona procedurka (żadkość) :)

Z pamięcią powiadasz? A jak z czasem procesora?

raczej tlhelp32

Chciałbym dodać, że PSAPI ma zastosowanie w Windows NT. W Windows 9x należy korzystać z pakietu ToolHelp32.