Delphi » FAQ

W jaki sposób przedstawić łańcuch np. 2*2 do postaci algorytmu

Adam Boduch

Poniższy kod źródłowy umożliwia obliczenie prostego rachunku matematycznego (dodwanie, mnożenie) na podstawie działania wpisanego w komponencie TEdit. Przykład zaprezentowany poniżej oblicza podstawowe działania, może zawierać błędy i jest jedynie prezentacją takiego prostego algorytmu.

   
(************************************************************************)
(*                                   *)
(*              IAlgo [6.01.02]              *)
(*         Copyright (c) 2002 by Adam Boduch          *)
(*           http://4programmers.net             *)
(*            [email protected]               *)
(*                                   *)
(************************************************************************)
(*
        NOTKA OD AUTORA

  Coz to jest za program? Niekidy napotykam sie z problemem przedstawiania
  lanucha jako algorytmu. Ten drobny program jest rozwiazaniem tego
  problemu. Przedstawia on lanuch o postacii np. 2+2 na algorytm i wykonuje
  dzialanie matematyczne - w tym wypadku dodaje 2 do 2-och...

  Enjoy! :))
*)

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  edtSource: TEdit;
  btnGo: TButton;
  Panel1: TPanel;
  Label1: TLabel;
  procedure btnGoClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

{ wyjatek (pojawiac sie bedzie w przypadku niewlasciwego formatu - np. uzycia liter }
 EBadFormat = class(Exception);

const
{ oto mozliwe dzialania }
 Mnozenie = '*';
 Dodawanie = '+';
 Odejmowanie = '-';
 Dzielenie = '/';

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TMainForm.btnGoClick(Sender: TObject);
var
 FNumber, SNumber : String;
 Dzialanie : Char;
 iCount, iEnd : Integer;
 Result : Currency;
begin
 iCount := 0;
 Result := 0;

{
  ta petla repeat pobiera kolejne znaki z komponentu edtSearch, az napotka na
  znak dodawania, odejmowania, dzielenia lub mnozenia. Wszystko co jest przed
  znakiem dzialania zostaje zapisane do zmiennej FNumber w postacii lancucha.
}
 repeat
  Inc(iCount);
  FNumber := Copy(edtSource.Text, 0, iCount); // kopiuj tekst przed znakiem dzialania
 until edtSource.Text[iCount+1] in [Mnozenie, Dodawanie, Odejmowanie, Dzielenie]; // kontynnuj dopoki nie napotkasz na znak dzialania

 Dzialanie := edtSource.Text[iCount+1]; // nastepny znak to dzialanie

 iEnd := 0;

{
  ta oto petla wykonuje dzialania, ktore maja na celu pobiranie liczb po znaku
  dzialania. Zasada dzialania tej petli jednak ma takie same zasady jak poprzednia...
}
 repeat
  SNumber := Copy(edtSource.Text, iCount+2, iEnd);
  Inc(iEnd);
 until iEnd = Length(edtSource.Text);

 try
 { teraz w zaleznosci od dzialania wykonaj nastepujece kroki... }
  case (Dzialanie) of
   Dodawanie: Result := StrToCurr(FNumber) + StrToCurr(SNumber);
   Odejmowanie: Result := StrToCurr(FNumber) - StrToCurr(SNumber);
   Mnozenie: Result := StrToCurr(FNumber) * StrToCurr(SNumber);
   Dzielenie: Result := StrToCurr(FNumber) / StrToCurr(SNumber);
  end;
 except
  raise EBadFormat.Create('Nieprawidłowy format danych');
 end;

 { przedstaw wynik na panelu... }
 Panel1.Caption := 'Wynik: ' + CurrToStr(Result);
end;

end.

Przykład: http://4programmers.net/file.php?id=351

FAQ

2 komentarzy

kod sie nazywa IAlgo...

Wrrrr........ Podaj link, bo nikt nie znajdzie jak będzie potrzebował :>