Punktowanie i numerowanie

jozkan

Jeżeli chcesz otrzymać listę numerowaną lub wypunktowaną zastosuj poniższy kod:

uses
 RichEdit;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 para_format: TParaformat2;
begin
 FillChar(para_format, SizeOf(para_format), 0);
 para_format.cbSize := SizeOf(para_format);
 para_format.dwMask := PFM_NUMBERING or PFM_NUMBERINGSTART or PFM_NUMBERINGSTYLE or
        PFM_NUMBERINGTAB;
 para_format.wNumbering := 2;
   //0 bak wypunktowania i numerowania
   //1 wypuktowanie (czarne kółka)
   //2 cyfry arabskie (1, 2, 3, ...).
   //3 litery małe(a, b, c, ...).
   //4 litery duże (A, B, C, ...).
   //5 rzymskie małe (i, ii, iii, ...).
   //6 rzymskie duże (I, II, III, ...).
 para_format.wNumberingStart := 1;//zacznij numerowanie od
 para_format.wNumberingStyle := $200;//styl numerowania
   // 0 :  1)
   // $100 :(1)
   // $200 : 1.
   // $300 : 1
   // $400 : kontynuacja numerowania
   // $8000 : zacznij nowe numerowanie (od wNumberingStart)
 para_format.wNumberingTab := 1440 div 4;
 // odtsęp między znakiem numerowania a tekstem akapitu, w twipach
 RichEdit1.Perform(EM_SETPARAFORMAT, 0, lParam(@para_format));
end;

1 komentarz

A jak to zrobić w C++ ?