Punktowanie i numerowanie

jozkan

Jeżeli chcesz otrzymać listę numerowaną lub wypunktowaną zastosuj poniższy kod:

uses
  RichEdit;
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  para_format: TParaformat2;
begin
  FillChar(para_format, SizeOf(para_format), 0);
  para_format.cbSize := SizeOf(para_format);
  para_format.dwMask := PFM_NUMBERING or PFM_NUMBERINGSTART or PFM_NUMBERINGSTYLE or
                PFM_NUMBERINGTAB;
  para_format.wNumbering := 2;
      //0 bak wypunktowania i numerowania
      //1 wypuktowanie (czarne kółka)
      //2 cyfry arabskie (1, 2, 3, ...).
      //3 litery małe(a, b, c, ...).
      //4 litery duże (A, B, C, ...).
      //5 rzymskie małe (i, ii, iii, ...).
      //6 rzymskie duże (I, II, III, ...).
  para_format.wNumberingStart := 1;//zacznij numerowanie od
  para_format.wNumberingStyle := $200;//styl numerowania
      // 0 :    1)
      // $100 :(1)
      // $200 : 1.
      // $300 : 1
      // $400 : kontynuacja numerowania
      // $8000 : zacznij nowe numerowanie (od wNumberingStart)
  para_format.wNumberingTab := 1440 div 4;
  // odtsęp między znakiem numerowania a tekstem akapitu, w twipach
  RichEdit1.Perform(EM_SETPARAFORMAT, 0, lParam(@para_format));
end;

1 komentarz

A jak to zrobić w C++ ?