Drukowanie z marginesami

jozkan

Jak w temacie:

delphi
uses Printers;

procedurę DrukujRichEdita(RE:TRichEdit;margL,margT,margR,margB:Extended);//marginesy w mm
var
  log_pixelsX,log_pixelsY,non_printL,non_printT:Integer;//drukarka
  page_rect:TRect;
begin
  log_pixelsX := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX);
  log_pixelsY := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY);
  non_printL := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX);
  non_printT := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY);

  margL:=margL/25.4;
  margR:=margR/25.4;
  margT:=margT/25.4;
  margB:=margB/25.4;

  page_rect.Left := Round(log_pixelsX * margL) - non_printL;
  page_rect.Right := Printer.PageWidth-Round(log_pixelsX * margR) - non_printL;
  page_rect.Top  := Round(log_pixelsY * margT) - non_printT;
  page_rect.Bottom:= Printer.PageHeight - Round(log_pixelsY * margB)- non_printT;

  RE.PageRect:=page_rect;
  RE.Print('Drukowanie z marginesami');
end;

4 komentarzy

Poniższy komentarz jest zamieszczony dla tych, co nie rozumieją lub nie wiedzą, jak skorzystać z tego, co jest widoczne powyżej. Ja przedstawiam to trochę inaczej, chyba prościej, posługując się działającym przykładem. Przykład wszystko wyjaśni. Zrób tak.

 1. Otwórz nowy projekt i umieść na formie pole ** Memo, ** dwa pola ** Edit ** i dwa przyciski. ** Button **
 2. W sekcji ** Uses ** umieść wpis ** Printers **.
 3. Teraz przekopiuj obie funkcje widoczne poniżej zaraz po ** implementation ** (muszą być wpisane jako pierwsze, inaczej nie będzie działać). Pierwsza funkcja zamienia milimetry na punkty (i dla nas jest najważniejsza), a druga zamienia punkty na milimetry. Obie funkcje uwzględniają rozdzielczość drukarki, co oznacza że wydruk na każdej drukarce będzie wyglądać identycznie z tym, że w funkcji użyłem rozdzielczości drukarki w osi X. Nigdy nie widziałem drukarki, w której rozdzielczości w osiach X i Y są różne, więc śmiało można posługiwać się tylko jedną z nich. Gdybyś jednak chciał to zmienić drobną modyfikacją funkcji łatwo można to zmienić
function MM_na_DPI(mm:single):integer;
var
a,b:integer;
begin
 a:=GetDeviceCaps(Printer.Handle,LogPixelSX); // rozdzielczość drukarki
 b:=Round(mm*a/25.4); // dpi jest wartością całkowitą, stąd funkcja Round, która zaokrągla dzielenie do liczby całkowitej

 Result:=b;
end;

// oraz

function DPI_na_MM(cal:integer):single;
var
 a:integer;
 b:real;
begin
 a:=GetDeviceCaps(Printer.Handle,LogPixelSX); // rozdzielczość drukarki
 b:=cal*25.4/a;

 Result:=b;
end; 
 1. Dla ** Button1 ** wpisz poniższą procedurę. Dzięki temu w polu Memo uzyskasz informację o wielkości obszaru wydruku oraz o marginesach drukarki. Dzięki ** funkcji DPI_na_MM() ** wszystkie te dane podane będą w milimetrach. Tutaj trzeba wiedzieć, że obszar wydruku jest zawsze mniejszy od wielkości kartki o marginesy drukarki. Dlatego punkt(0,0) wypadnie nie na krawędzi kartki, jak może się wydawać, tylko na krawędzi marginesów drukarki (dla drukarek laserowych ten margines wynosi około 5 mm).
 with Printer,Printer.Canvas do     // wpisuje do pola Memo długość, szerokość strony i marginesy drukarki
  begin
   Memo1.Lines.Add('szerokosc strony wydruku - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(PageWidth)));
   Memo1.Lines.Add('wysokosc strony wydruku - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(PageHeight)));
   Memo1.Lines.Add('boczne marginesy drukarki - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX))));
   Memo1.Lines.Add('górny margines drukarki - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY))));
  end;
 1. W polu ** Edit1 ** wpisz wartość 10, a w pole ** Edit2 ** wpisz 50. Dla przycisku ** * Button2* ** przekopiuj poniższą procedurę
var
 a,b:single;
 c,d:integer;
begin

 Printer.Title:='Drukowanie w mm';

 with Printer,Printer.Canvas do     
  begin
   BeginDoc;
    a:=StrToFloat(Edit1.Text); // margines wydruku, tutaj 10 mm
    b:=StrToFloat(Edit2.Text); // wielkość kwadratu, tutaj 50 mm

    // W pola Edit można wpisać liczbę z przecinkiem

   c:=GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX);  // marginesy drukarki w osi x
   d:=GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY); // marginesy drukarki w osi y

   Pen.Width:=3;

   // drukuje kwadrat o boku 50 mm, 10 mm od krawędzi kartki
   Rectangle(
          MM_na_DPI(a)-c, MM_na_DPI(a)-d,
          MM_na_DPI(a+b)-c, MM_na_DPI(a+b)-d
           );

   EndDoc;
  end;

Klikając w ** Button2 ** wydrukujesz kwadrat o boku 50 mm, 10 mm od górnej i lewej krawędzi kartki. Wielkość wydruku można zmieniać zależnie od wartości wstawionych do pól ** Edit1 ** i ** Edit2 **. Funkcję ** MM_na_DPI() ** można wykorzystać w każdej aplikacji. Jeżeli chcesz wydrukować jakąkolwiek grafikę lub cos innego, 127 milimetrów od lewej krawędzi i 43 milimetrów od górnej krawędzi kartki, to obie wartości przepuszczasz przez funkcję i od uzyskanej wartości odejmujesz margines drukarki, zgodnie z załączonym wzorem. I jeszcze jedno! Musisz pamiętać, że skoro marginesy drukarki laserowej wynoszą około 5 milimetrów, to nie da rady coś wydrukować 3 milimetry od krawędzi kartki.
Sprawdź, a zobaczysz jakie to proste.

mi to jakoś nie włazi...;(

Ja również mam problem z marginesami.

czy to działa na kazdej drukarce, bo prawde powiedziawszy mam problem z uzyskaniem tych marginesów