Delphi » FAQ » Sieć » Poczta

Jak wysłać maila z załącznikiem za pomocą MAPI

lofix
uses 
 Mapi; 

function SendEMail(Handle: THandle; Mail: TStrings): Cardinal; 
type 
 TAttachAccessArray = array [0..0] of TMapiFileDesc; 
 PAttachAccessArray = ^TAttachAccessArray; 
var 
 MapiMessage: TMapiMessage; 
 Receip: TMapiRecipDesc; 
 Attachments: PAttachAccessArray; 
 AttachCount: Integer; 
 i1: integer; 
 FileName: string; 
 dwRet: Cardinal; 
 MAPI_Session: Cardinal; 
 WndList: Pointer; 
begin 
 dwRet := MapiLogon(Handle, 
  PChar(''), 
  PChar(''), 
  MAPI_LOGON_UI or MAPI_NEW_SESSION, 
  0, @MAPI_Session); 

 if (dwRet <> SUCCESS_SUCCESS) then 
 begin 
  MessageBox(Handle, 
   PChar('Error while trying to send email'), 
   PChar('Error'), 
   MB_ICONERROR or MB_OK); 
 end 
 else 
 begin 
  FillChar(MapiMessage, SizeOf(MapiMessage), #0); 
  Attachments := nil; 
  FillChar(Receip, SizeOf(Receip), #0); 

  if Mail.Values['to'] <> '' then 
  begin 
   Receip.ulReserved := 0; 
   Receip.ulRecipClass := MAPI_TO; 
   Receip.lpszName := StrNew(PChar(Mail.Values['to'])); 
   Receip.lpszAddress := StrNew(PChar('SMTP:' + Mail.Values['to'])); 
   Receip.ulEIDSize := 0; 
   MapiMessage.nRecipCount := 1; 
   MapiMessage.lpRecips := @Receip; 
  end; 

  AttachCount := 0; 

  for i1 := 0 to MaxInt do 
  begin 
   if Mail.Values['attachment' + IntToStr(i1)] = '' then 
    break; 
   Inc(AttachCount); 
  end; 

  if AttachCount > 0 then 
  begin 
   GetMem(Attachments, SizeOf(TMapiFileDesc) * AttachCount); 

   for i1 := 0 to AttachCount - 1 do 
   begin 
    FileName := Mail.Values['attachment' + IntToStr(i1)]; 
    Attachments[i1].ulReserved := 0; 
    Attachments[i1].flFlags := 0; 
    Attachments[i1].nPosition := ULONG($FFFFFFFF); 
    Attachments[i1].lpszPathName := StrNew(PChar(FileName)); 
    Attachments[i1].lpszFileName := 
     StrNew(PChar(ExtractFileName(FileName))); 
    Attachments[i1].lpFileType := nil; 
   end; 
   MapiMessage.nFileCount := AttachCount; 
   MapiMessage.lpFiles := @Attachments^; 
  end; 

  if Mail.Values['subject'] <> '' then 
   MapiMessage.lpszSubject := StrNew(PChar(Mail.Values['subject'])); 
  if Mail.Values['body'] <> '' then 
   MapiMessage.lpszNoteText := StrNew(PChar(Mail.Values['body'])); 

  WndList := DisableTaskWindows(0); 
  try 
  Result := MapiSendMail(MAPI_Session, Handle, 
   MapiMessage, MAPI_DIALOG, 0); 
  finally 
   EnableTaskWindows( WndList ); 
  end; 

  for i1 := 0 to AttachCount - 1 do 
  begin 
   StrDispose(Attachments[i1].lpszPathName); 
   StrDispose(Attachments[i1].lpszFileName); 
  end; 

  if Assigned(MapiMessage.lpszSubject) then 
   StrDispose(MapiMessage.lpszSubject); 
  if Assigned(MapiMessage.lpszNoteText) then 
   StrDispose(MapiMessage.lpszNoteText); 
  if Assigned(Receip.lpszAddress) then 
   StrDispose(Receip.lpszAddress); 
  if Assigned(Receip.lpszName) then 
   StrDispose(Receip.lpszName); 
  MapiLogOff(MAPI_Session, Handle, 0, 0); 
 end; 
end; 


//--PRZYKLAD UZYCIA---

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 mail: TStringList; 
begin 
 mail := TStringList.Create; 
 try 
  mail.values['to'] := '[email protected]'; 
  mail.values['subject'] := 'Hello world'; 
  mail.values['body'] := 'Tu jakas tresc maila'; 
  mail.values['attachment0'] := 'C:\Test.txt'; 
  // mail.values['attachment1']:='C:\Test2.txt'; jezeli chcemy wiecej
  sendEMail(Application.Handle, mail); 
 finally 
  mail.Free; 
 end; 
end; 


Zaczerpnięte z torry.net

3 komentarzy

bardzo fajna procedurka :]

tylko szkoda, że zerżnięta z innej strony............

Bardzo fajny działający przykład. Jest jeszcze 1 problem. Jak masz adresata do którego wysyłasz pocztę szyfrowaną, to w tym przykładzie idzie wszystko jawnie. Może wiesz co tu jeszcze dodać żeby szyfrowało?