Delphi » FAQ

Jak wyświetlić wynik działania aplikacji konsolowej

jas_dream

Artykuł odpowiada na pytanie jak w Delphi uruchomić dany program w trybie konsolowym i wyświetlić jego wynik (np. raport) w komponencie TMemo (oczywiście wynik można odrazu zapisywać, albo np. przedstawić w innym komponencie - wystarczy tylko drobna zmiana kodu)

{ główna funkcja }
function TForm1.RunCaptured(const _dirName, _exeName, _cmdLine, nazwa_pliku: string, tworz_raport: Boolean): Boolean;
var
  start: TStartupInfo;
  procInfo: TProcessInformation;
  tmpName: string; 
  tmp: Windows.THandle; 
  tmpSec: TSecurityAttributes;
  res: TStringList; 
  return: Cardinal; 
begin 
  Result := False; 
  try
{ tmpName to plik w którym zostaną zapisane dane z aplikacji konsolowej }
{ jeżeli wartosc tworz_raport będzie prawdą, jest to także plik tymczasowy }
   tmpName := nazwa_pliku;
   FillChar(tmpSec, SizeOf(tmpSec), #0);
   tmpSec.nLength := SizeOf(tmpSec);
   tmpSec.bInheritHandle := True;
   tmp := Windows.CreateFile(PChar(tmpName),
        Generic_Write, File_Share_Write,
        @tmpSec, Create_Always, File_Attribute_Normal, 0);
   try
     FillChar(start, SizeOf(start), #0);
     start.cb        := SizeOf(start);
     start.hStdOutput  := tmp;
     start.dwFlags   := StartF_UseStdHandles or StartF_UseShowWindow;
     start.wShowWindow := SW_Minimize; 
     { Start programu konsolowego }
     if CreateProcess(nil, PChar(_exeName + ' ' + _cmdLine), nil, nil, True,
                 0, nil, PChar(_dirName), start, procInfo) then
     begin
      SetPriorityClass(procInfo.hProcess, Idle_Priority_Class);
      WaitForSingleObject(procInfo.hProcess, Infinite);
      GetExitCodeProcess(procInfo.hProcess, return);
      Result := (return = 0);
      CloseHandle(procInfo.hThread);
      CloseHandle(procInfo.hProcess);
      Windows.CloseHandle(tmp);
      { Dodawanie wyniku aplikacji do komoponntu TMemo }
      res := TStringList.Create;
      try
        res.LoadFromFile(tmpName);
        Memo1.Lines.AddStrings(res);
      finally
        res.Free;
      end;
      { jeżeli plik tymczasowy nie potrzebny to go usuń }
      if tworz_raport = false then
      Windows.DeleteFile(PChar(tmpName));
     end
     else
     begin
     { w razie problemów wyswietl komunikat }
      Application.MessageBox(PChar(SysErrorMessage(GetLastError())),
        'Błąd uruchomienia aplikacji konsolowej!', MB_OK);
     end;
   except
     Windows.CloseHandle(tmp);
     { jeżeli plik tymczasowy nie potrzebny to go usuń }
     if tworz_raport = false then
     Windows.DeleteFile(PChar(tmpName));
     raise;
   end;
  finally
  end;
end;


{ przykład }
// C:     - lokalizacja programu konsolowego w tym przypadku dysk C:
// cmd.exe  - nazwa programu w tym przypadku cmd.exe
// /c dir   - parametr dla danego programu
// raport.txt - nazwa pliku raportującego
// true    - po zakończeniu nie usuwaj plik raportujący

RunCaptured('C:', 'cmd.exe', '/c dir', 'raport.txt', true);

Info:
http://www.swissdelphicenter.ch/de/showcode.php?id=990

FAQ

11 komentarzy

A co zrobi, żeby to polecenie wykonało się w bierzącej ścierzce, tj.
aby wykonywały się polecenia w typie cd .. itp...

? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ?

wro dnia: thx stary właśnie tego potrzebowałem!

Patryk -> a co jeśli program będzie chodził przez 5 sekund? Co się do memo wczyta? :->

byś chociaż napisał kto jest autorem kodu :>

Czasami można prościej:
ShellExecute(Handle, 'open', 'cmd.exe', '/c dir c: > raport.txt', 'C:', SW_HIDE);
Memo1.Lines.LoadFromFile('C:\raport.txt');

jeszcze jest jeden kod: http://www.elists.org/pipermail/delphi/2003-November/024712.html ale niezbyt mi chce chodzic,
jak coś odsyłam, jakbyście mieli jakiekolwiek problemy

dużo łatwiejszym sposobem jest skorzystanie z TDosCommand,

Ale to juz jest w FAQ

to by było na tyle