Delphi » FAQ

Jak pozmieniać znaki w określonym miejscu pliku

Adam Boduch

Jeżeli chcemy zamienić dane znaki w określonym miejscu pliku, najprościej wczytać zawartość pliku do pamięci, a następnie wykonać żądane operacje. Najprościej skorzystać ze strumieni.

Procedura obejmie swoim zasięgiem 500 znaków zaczynając od 100 bajtów pliku:

procedure TForm1.ChangeCharsClick(Sender: TObject);
var
 F : TFileStream;
 Buff : array[0..1024] of char;
 iMuch : Integer;
begin
 F := TFileStream.Create('C:Scandisk.log', fmOpenReadWrite);
 try
  F.Position := 200; // ustaw na pozycji
  iMuch := F.Read(Buff, 500); // odczytaj znaki

  Buff := StringReplace(' ', '_', [rfReplaceAll]); // zastap spacje znakiem _

  F.Position := 100; // ustaw na poprzedniej pozycji
  F.Write(Buff, iMuch); // zapisz nowa warosc
 finally
  F.Free;
 end;
end;

Zobacz też:

FAQ

0 komentarzy