Delphi » FAQ

Jak ściągnąć plik z Internetu

Adam Boduch

Przede wszytkim należy do listy modułów Uses dodać słowo: URLMon. Kod:

if URLDownloadToFile(nil, 'http://www.serwer.com/plik.htm', 'c:\plik.htm', 0, nil) <> 0 then
  ShowMessage('Błąd podczas ściągania pliku');
FAQ

10 komentarzy

@Setesh: Nie działa, bo to do Delphi :) Poza tym podałeś błędną nazwę funkcji. :D

bug : najłatwiej przez GetHTML (4programmers, delphi, gotowce)

A wie ktos czemu w C++ Builder 6 wywala mi blad w tym kodzie :

if(URLDownloadToFileA(NULL,
"http://www.serwer.pl/plik.exe",
"c:\plik.exe",
0,
NULL) != 0)
ShowMessage("Wystąpil blad przy sciaganiu pliku!");

blad jest taki :

[Linker Error] Unresolved external 'URLDownloadToFileA' referenced from J:\program\UNIT1.OBJ

bede bardzo wdzieczny za info na [email protected] lub na gg : 2320016

Jak ktoś chce widzieć postęp pobierania, a nie chce stosować dodatkowych komponentów, to może zrobić tak:

Form1 (Caption='Pobieranie pliku'), Button1 (Caption='Pobieraj'), ProgressBar1.

W sekcji

uses

dodajemy UrlMon, ActiveX.

W sekcji

type

dodajemy klasę:

TCallbackObject = class(TObject, IBindStatusCallBack)
 public
  function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall;
  function _AddRef: Integer; stdcall; 
  function _Release: Integer; stdcall;
  function OnStartBinding(dwReserved: DWORD; pib: IBinding): HResult; stdcall;
  function GetBindInfo(out grfBINDF: DWORD; var bindinfo: TBindInfo): HResult; stdcall;
  function OnStopBinding(hresult: HResult; szError: LPCWSTR): HResult; stdcall;
  function GetPriority(out nPriority): HResult; stdcall; 
  function OnLowResource(reserved: DWORD): HResult; stdcall;
  function OnDataAvailable(grfBSCF: DWORD; dwSize: DWORD; formatetc: PFormatEtc; stgmed: PStgMedium): HResult; stdcall;
  function OnObjectAvailable(const IID: TGUID; punk: IUnknown): HResult; stdcall;
  function OnProgress(ulProgress, ulProgressMax, ulStatusCode: ULONG; szStatusText: LPCWSTR): HResult; stdcall;
 end;

W sekcji

var

dodajemy zmienną:

Cancel: Boolean = False;

W sekcji

implementation

dodajemy kod:

function TCallbackObject._AddRef: Integer;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject._Release: Integer;
begin
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult;
begin 
if(GetInterface(IID,Obj)) then
 result:=S_OK
else
 result:=E_NOINTERFACE;
end; 

function TCallbackObject.OnStartBinding(dwReserved: DWORD; pib: IBinding): HResult;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.GetBindInfo(out grfBINDF: DWORD; var bindinfo: TBindInfo): HResult; stdcall;
begin
result:=S_OK;
end;

function TCallbackObject.OnStopBinding(hresult: HResult; szError: LPCWSTR): HResult; stdcall;
begin
result:=S_OK;
end;

function TCallbackObject.GetPriority(out nPriority): HResult;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.OnLowResource(reserved: DWORD): HResult;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.OnDataAvailable(grfBSCF: DWORD; dwSize: DWORD; formatetc: PFormatEtc; stgmed: PStgMedium): HResult;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.OnObjectAvailable(const IID: TGUID; punk: IUnknown): HResult; stdcall;
begin 
result:=S_OK;
end; 

function TCallbackObject.OnProgress(ulProgress, ulProgressMax, ulStatusCode: ULONG; szStatusText: LPCWSTR): HResult;
begin 
case ulStatusCode of
 BINDSTATUS_FINDINGRESOURCE:
  begin
  Form1.Caption:='Nawiązywanie połączenia';
  if (Cancel) then
   begin
   result:=E_ABORT;
   exit;
   end;
  end;
 BINDSTATUS_CONNECTING:
  begin
  if (Cancel) then
   begin
   Form1.Caption:='Anulowano!';
   result:=E_ABORT;
   exit;
   end
  else
   Form1.Caption:='Łączenie..';
  end;
 BINDSTATUS_BEGINDOWNLOADDATA:
  begin
  Form1.ProgressBar1.Position:=0;
  if (Cancel) then
   begin
   Form1.Caption:='Anulowano!';
   result:=E_ABORT;
   exit;
   end
  else
   Form1.Caption:='Rozpoczynam pobieranie..';
  end;
 BINDSTATUS_DOWNLOADINGDATA:
  begin
  if (Cancel) then
   begin
   Form1.Caption:='Anulowano!';
   result:=E_ABORT;
   exit;
   end
  else
   begin
   Form1.ProgressBar1.Max:=ulProgressMax;
   Form1.ProgressBar1.Position:=ulProgress;
   Form1.Caption:='Trwa pobieranie ( '+inttostr(ulProgress div 1024)+'kB / '+inttostr(ulProgressMax div 1024)+'kB )';
   end;
  end;
 BINDSTATUS_ENDDOWNLOADDATA:
  begin
  Form1.Caption:='Zakończono pobieranie danych';
  end;
end;
Application.ProcessMessages;
result:=S_OK;
end;

Ostatecznie przyda się akcja na przycisk:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 CallBack:TCallbackObject;
begin
if Button1.Caption='Pobieraj' then
 begin
 Button1.Caption:='Anuluj';
 CallBack := TCallBackObject.Create;
 try
  Form1.Caption:='Pobieranie zakończono kodem: '+inttostr( URLDownloadToFile(nil,'http://serwer/plik','dysk:\katalog\plik',0,CallBack) );
 finally
  CallBack.Free;
  end;
 end
else
 Cancel:=TRUE;
end;

Jak sie chce uniwersalnie to sie pakuje Edit.Text :D pozdro

Miałem problem, ponieważ nie chciałem podawać bezwzględnej ścieżki do pliku na dysku, w końcu program ma być uniwersalny... :)
Oto rozwiązanie mojego problemu, mam nadzieję, że się komuś przyda.

       {...}
type
  TFileName = array[0..259] of Char;
       {...}
procedure NBPdownload;
var FileName : TFileName;
  Str : AnsiString;
  i,k : integer;
begin
 Str:=SciezkaDoProgramu+'kursy.xml';
 k:=length(Str); 
 for i:=0 to k do
  begin
   FileName[i]:=Str[i+1];
  end;
 if URLDownloadToFile(nil, 'http://www.nbp.pl/kursy/xml/a018z050126.xml', FileName , 0, nil) <> 0 then
 ShowMessage('Błąd podczas ściągania pliku');
end;

Pozdrawiam serdecznie... :)

dzięki - bardzo przydatne :)

Nie zapominaj Snowak, że musisz dopisać do usus: URLMon, a w miejsce adresu wpisać prawidłowy adres:D

Nie dziala :/