Assigned

Adam Boduch
Assigned
Moduł: System
function Assigned(const P): Boolean;

Funkcja sprawdza czy wskaźnik lub procedura/funkcja wskazująca na P jest równa Nil. Parametr P musi wskazywać na procedurę/funkcję lub na wskaźnik. Przykład:

var
  P : Pointer;
begin
  P := nil;
 
  Writeln(Assigned(P)); // FALSE
 
  GetMem(P, 1024);
 
  Writeln(Assigned(P)); // TRUE
 
  FreeMem(P);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy