Optymalizacje w Delphi (przyklad - część II)

stg
Artykuł ten stanowi rozszerzenie do Optymalizacje w Delphi (przyklad - część I)

W ogromnych zasobach Internetu można znaleźć kolejne przykłady minimalizacji rozmiaru programów napisanych w Delphi. Jeśli nie chcemy bawić się w podmienianie linker'a firmy Borland na Microsoft lub korzystanie z fakecom (techniki najczęściej wykorzystywane), możemy zastosować inne sposoby na dalsze 'okrajanie' programu.

Jak już zapewne zauważyłeś Drogi Czytelniku, przykładowa aplikacja wciąż korzysta z zewnętrznych modułów: Windows oraz Messages. Pozbędziemy się ich całkowicie. W tym celu umieszczamy odwołania do wszystkich funkcji i procedur z których korzystamy bezpośrednio w naszym pliku. Gotowy kod programu wygląda mniej więcej tak:

program ProjectAPIm;

type
 I64 = record Lo, Hi: Cardinal;
 end;

type
 PSHQueryRBInfo = ^TSHQueryRBInfo;
 TSHQueryRBInfo = packed record
  cbSize: Cardinal;
  i64Size: I64;
  i64NumItems: I64;
 end;

var
 fWnd, L1, L2: Cardinal;
 Wnd : packed record
  style     : Cardinal;
  lpfnWndProc  : Pointer;
  cbClsExtra  : Integer;
  cbWndExtra  : Integer;
  hInstance   : Cardinal;
  hIcon     : Cardinal;
  hCursor    : Cardinal;
  hbrBackground : Cardinal;
  lpszMenuName : PAnsiChar;
  lpszClassName : PAnsiChar;
 end;

 msg : packed record
  hwnd  : Cardinal;
  message : Cardinal;
  wParam : Integer;
  lParam : Integer;
  time  : Cardinal;
  X, Y  : Integer;
 end;

function CreateWindowEx(dwExStyle: Cardinal; lpClassName: PChar; lpWindowName: PChar; dwStyle: Cardinal; X, Y, nWidth, nHeight: Integer; hWndParent, hMenu, hInstance: Cardinal; lpParam: Pointer): Cardinal; stdcall; external 'user32.dll' name 'CreateWindowExA';
function DefWindowProc(hWnd, Msg: Cardinal; wParam, lParam: Integer): Integer; stdcall; external 'user32.dll' name 'DefWindowProcA';
function DispatchMessage(lpMsg: Pointer): Integer; stdcall; external 'user32.dll' name 'DispatchMessageA'
function GetMessage(lpMsg: Pointer; hWnd, wMsgFilterMin, wMsgFilterMax: Cardinal): Boolean; stdcall; external 'user32.dll' name 'GetMessageA';
function GetSystemMetrics(nIndex: Integer): Integer; stdcall; external 'user32.dll' name 'GetSystemMetrics';
function KillTimer(hWnd: Integer; uIDEvent: Cardinal): Boolean; stdcall; external 'user32.dll' name 'KillTimer';
function LoadCursor(hInstance: Cardinal; lpCursorName: PChar): Cardinal; stdcall; external 'user32.dll' name 'LoadCursorA';
function LoadIcon(hInstance: Cardinal; lpIconName: PChar): Cardinal; stdcall; external 'user32.dll' name 'LoadIconA';
function RegisterClass(lpWndClass: Pointer): Cardinal; stdcall; external 'user32.dll' name 'RegisterClassA';
function SetTimer(hWnd: Integer; nIDEvent, uElapse: Cardinal; lpTimerFunc: Pointer): Cardinal; stdcall; external 'user32.dll' name 'SetTimer';
function SetWindowText(hWnd: Integer; lpString: PChar): Boolean; stdcall; external 'user32.dll' name 'SetWindowTextA';
function SHQueryRecycleBin(szRootPath: PChar; SHQueryRBInfo: PSHQueryRBInfo): Integer; stdcall; external 'shell32.dll' name 'SHQueryRecycleBinA';
function StrFormatByteSize64(dw: I64; szBuf: PChar; uiBufSize: Cardinal): PChar; stdcall; external 'shlwapi.dll' name 'StrFormatByteSize64A';
function TranslateMessage(lpMsg: Pointer): Boolean; stdcall; external 'user32.dll' name 'TranslateMessage';
function wvsprintf(Output: PChar; Format: PChar; arglist: PChar): Integer; stdcall; external 'user32.dll' name 'wvsprintfA';
procedure PostQuitMessage(nExitCode: Integer); stdcall; external 'user32.dll' name 'PostQuitMessage';

procedure FillChar(Destination: Pointer; Length: Cardinal; Fill: Byte);
asm
{   ->EAX   Pointer to destination }
{    EDX   count  }
{    CL   value  }
 PUSH  EDI
 MOV   EDI,EAX { Point EDI to destination       }
 MOV   CH,CL  { Fill EAX with value repeated 4 times }
 MOV   EAX,ECX
 SHL   EAX,16
 MOV   AX,CX
 MOV   ECX,EDX
 SAR   ECX,2
 JS   @@exit
 REP   STOSD  { Fill count DIV 4 dwords    }
 MOV   ECX,EDX
 AND   ECX,3
 REP   STOSB  { Fill count MOD 4 bytes    }

@@exit:
 POP   EDI
end;  

function WndProc(hwnd, message: Cardinal; wParam, lParam: Integer): Integer; stdcall;
var
 Buffer: array[0..255] of Char;
 SHQueryRBInfo: TSHQueryRBInfo;
begin
 Result := 0;
 case message of
  $0113:
  begin 
   FillChar(@SHQueryRBInfo, SizeOf(TSHQueryRBInfo), 0);
   SHQueryRBInfo.cbSize := SizeOf(TSHQueryRBInfo);
   SHQueryRecycleBin(nil, @SHQueryRBInfo);
   StrFormatByteSize64(SHQueryRBInfo.i64Size, Buffer, 255);
   SetWindowText(L1, Buffer);
   wvsprintf(Buffer, '%lu', @SHQueryRBInfo.i64NumItems);
   SetWindowText(L2, Buffer);
  end;

  $0111: if wParam = 14 then
  begin
   KillTimer(hwnd,1);
   PostQuitMessage(0);
  end;

  $0002: PostQuitMessage(0);

  else Result := DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
 end;
end;

begin
 with Wnd do
 begin
  lpfnWndProc := @WndProc;
  hbrBackground := 16;
  lpszClassName := 'XPU';
  hIcon := LoadIcon(0, PChar(32512));
  hCursor := LoadCursor(0, PChar(32512));
 end;
 RegisterClass(@Wnd);

 fWnd := CreateWindowEx($00000001, 'XPU', 'Kosz', $10080000, (GetSystemMetrics(0) div 2)-350, (GetSystemMetrics(1) div 2)-250, 350, 250, 0, 0, Wnd.hInstance, NIL);
 CreateWindowEx($10000, 'BUTTON', 'Zamknij', $40000000 or $10000000, 100, 180, 133, 33, fWnd, 14, Wnd.hInstance, nil);
 CreateWindowEx($10000, 'STATIC', 'Calkowity rozmiar plikow w koszu:', $40000000 or $10000000, 20, 40, 240, 25, fWnd, 0, Wnd.hInstance, nil);
 CreateWindowEx($10000, 'STATIC', 'Liczba plików w koszu:', $40000000 or $10000000, 20, 80, 240, 25, fWnd, 0, Wnd.hInstance, nil);
 L1 := CreateWindowEx($10000, 'STATIC', '', $40000000 or $10000000, 250, 40, 50, 25, fWnd, 0, Wnd.hInstance, nil);
 L2 := CreateWindowEx($10000, 'STATIC', '', $40000000 or $10000000, 250, 80, 50, 25, fWnd, 0, Wnd.hInstance, nil);
 SetTimer(fWnd, 1, 1000, nil);

 while GetMessage(@msg, 0, 0, 0) do
 begin
  TranslateMessage(@msg);
  DispatchMessage(@msg);
 end;
end.

Przy okazji zamieniliśmy CreateWindow na CreateWindowEx, ponieważ nasza pierwotna funkcja w rzeczywistości i tak korzystała z rozszerzonej wersji.

Co więcej, moduły SysInit.pas oraz System.pas są wymagane do poprawnej kompilacji projektu, ale nikt nas nie zmusza do korzystania z oryginalnych (znacznie wiekszych objętościowo) wersji - zastąpimy je własnymi.

SysInit.pas:

unit SysInit;

interface
procedure _InitExe;
procedure _halt0;
procedure _InitLib(Context: PInitContext);

var
 ModuleIsLib: Boolean;    
 TlsIndex: Integer = -1;    
 TlsLast: Byte; 

const
 PtrToNil: Pointer = nil;  

implementation

procedure _InitLib(Context: PInitContext);
asm
end;

procedure _InitExe;
asm
end;

procedure _halt0;
asm
end;

end. 

System.pas:

unit System;

interface

procedure _HandleFinally;

type
 TGUID = record
 D1: Cardinal;
 D2: Word;
 D3: Word;
 D4: array [0..7] of Byte;
 end;

 PInitContext = ^TInitContext;
 TInitContext = record
  OuterContext:  PInitContext;  
  ExcFrame:    Pointer;     
  InitTable:   pointer;   
  InitCount:   Integer;     
  Module:     pointer;    
  DLLSaveEBP:   Pointer; 
  DLLSaveEBX:   Pointer; 
  DLLSaveESI:   Pointer;  
  DLLSaveEDI:   Pointer;  
  ExitProcessTLS: procedure;   
  DLLInitState:  Byte;       
 end;

implementation

procedure _HandleFinally;
asm
end;

end.

Prawda, że prościej? Po kompilacji otrzymujemy program, który zajmuje całe 5 kB.

Na zakończenie kompresujemy za pomocą Mew, w wyniku czego aplikacja wyświetlająca całkowity rozmiar oraz liczbę plików znajdujących się w koszu zajmuje na dysku 1,746 bajtów.

Projekt wraz z plikami EXE: opty_przyklady2.zip

0 komentarzy