Optymalizacje w Delphi (przyklad - część I)

stg
Niniejszy artykuł został wprawdzie napisany w oparciu o Delphi 5, jednak część tutaj opisanych technik można z powodzeniem zastosować i w innych wersjach Delphi.

W przypadku gdy pisana aplikacja nie jest wybitnie złożona, można w znaczący sposób zmniejszyć jej rozmiar nie używając VCL. Zacznijmy jednak od początku. Napiszemy prosty program, który ma za zadanie wyswietlać co sekundę liczbę oraz całkowity rozmiar plików znajdujących się w koszu. W tym celu tworzymy nowy projekt, a następnie wrzucamy na forme dwa komponenty TLabel, jeden TButton oraz TTimer. Oto kod programu:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls;

type
 PSHQueryRBInfo = ^TSHQueryRBInfo;
 TSHQueryRBInfo = packed record
  cbSize: DWORD;
  i64Size: Int64;
  i64NumItems: Int64;
 end;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Button1: TButton;
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 DllVersion: Integer;
 SHQueryRBInfo: TSHQueryRBInfo;

implementation

{$R *.DFM}

function SHQueryRecycleBin(szRootPath: PChar; SHQueryRBInfo: PSHQueryRBInfo): HResult; stdcall; external 'shell32.dll' Name 'SHQueryRecycleBinA';

function GetDllVersion(FileName: String): Integer;
var
 InfoSize, Wnd: DWORD;
 VerBuf: Pointer;
 FI: PVSFixedFileInfo;
 VerSize: DWORD;
begin
 Result  := 0;
 InfoSize := GetFileVersionInfoSize(PChar(FileName), Wnd);
 if InfoSize <> 0 then
 begin
  GetMem(VerBuf, InfoSize);
  try
   if GetFileVersionInfo(PChar(FileName), Wnd, InfoSize, VerBuf) then
    if VerQueryValue(VerBuf, '\', Pointer(FI), VerSize) then
     Result := FI.dwFileVersionMS;
  finally
   FreeMem(VerBuf);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
 DllVersion := GetDllVersion(PChar('shell32.dll'));
 if DllVersion >= $00040048 then
 begin
  FillChar(SHQueryRBInfo, SizeOf(TSHQueryRBInfo), #0);
  SHQueryRBInfo.cbSize := SizeOf(TSHQueryRBInfo);
  SHQueryRecycleBin(nil, @SHQueryRBInfo);
  Label1.Caption := 'Ca³kowity rozmiar plików w koszu: ' + IntToStr(SHQueryRBInfo.i64Size) + ' bajtów';
  Label2.Caption := 'Liczba plików w koszu: ' + IntToStr(SHQueryRBInfo.i64NumItems);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Timer1.Enabled := False;
 Close;
end;

end.

Po skompilowaniu program zajmuje 298 kB. Sporo. Spróbujmy nieco inaczej. Na stronie http://kolmck.net/ znajduje się paczka KOL&MCK którą pobieramy i instalujemy. Przy tworzeniu nowego projektu postępujemy zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w pobranej paczce. Oprócz wspomnianego pliku ściągamy również zamienniki System, SysUtils oraz Classes (zakładka System), które wrzucamy np. do katalogu z KOL&MCK. W Delphi w polu Conditional Defines (zakladka Directories/Conditionals) do parametru KOL_MCK dodajemy SMALLEST_CODE. Na formie umieszczamy: 2x TKOLLabel oraz po jednym TKOLButton i TKOLTimer. Część odpowiadająca za funkcjonowanie programu wygląda analogicznie jak w przypadku VCL:

{ KOL MCK } // Do not remove this line!
{$DEFINE KOL_MCK}
unit Unit1;

interface

{$IFDEF KOL_MCK}
uses Windows, Messages, KOL {$IFNDEF KOL_MCK}, mirror, Classes, Controls, mckCtrls, mckObjs, Graphics {$ENDIF (place your units here->)};
{$ELSE}
{$I uses.inc}
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
{$ENDIF}

type
 PSHQueryRBInfo = ^TSHQueryRBInfo;
 TSHQueryRBInfo = packed record
  cbSize: DWORD;
  i64Size: I64;
  i64NumItems: I64;
 end;

type
 {$IFDEF KOL_MCK}
 {$I MCKfakeClasses.inc}
 {$IFDEF KOLCLASSES} {$I TForm1class.inc} {$ELSE OBJECTS} PForm1 = ^TForm1; {$ENDIF CLASSES/OBJECTS}
 {$IFDEF KOLCLASSES}{$I TForm1.inc}{$ELSE} TForm1 = object(TObj) {$ENDIF}
  Form: PControl;
 {$ELSE not_KOL_MCK}
 TForm1 = class(TForm)
 {$ENDIF KOL_MCK}
  KOLProject1: TKOLProject;
  KOLForm1: TKOLForm;
  Timer1: TKOLTimer;
  Button1: TKOLButton;
  Label1: TKOLLabel;
  Label2: TKOLLabel;
  procedure Timer1Timer(Sender: PObj);
  procedure Button1Click(Sender: PObj);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1 {$IFDEF KOL_MCK} : PForm1 {$ELSE} : TForm1 {$ENDIF} ;
 DllVersion: Integer;
 SHQueryRBInfo: TSHQueryRBInfo;

{$IFDEF KOL_MCK}
procedure NewForm1( var Result: PForm1; AParent: PControl );
{$ENDIF}

implementation

{$IFNDEF KOL_MCK} {$R *.DFM} {$ENDIF}

{$IFDEF KOL_MCK}
{$I Unit1_1.inc}
{$ENDIF}

function SHQueryRecycleBin(szRootPath: PChar; SHQueryRBInfo: PSHQueryRBInfo): HResult; stdcall; external 'shell32.dll' Name 'SHQueryRecycleBinA';

function GetDllVersion(FileName: String): Integer;
var
 InfoSize, Wnd: DWORD;
 VerBuf: Pointer;
 FI: PVSFixedFileInfo;
 VerSize: DWORD;
begin
 Result  := 0;
 InfoSize := GetFileVersionInfoSize(PChar(FileName), Wnd);
 if InfoSize <> 0 then
 begin
  GetMem(VerBuf, InfoSize);
  try
   if GetFileVersionInfo(PChar(FileName), Wnd, InfoSize, VerBuf) then
    if VerQueryValue(VerBuf, '\', Pointer(FI), VerSize) then
     Result := FI.dwFileVersionMS;
  finally
   FreeMem(VerBuf);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: PObj);
begin
 DllVersion := GetDllVersion(PChar('shell32.dll'));
 if DllVersion >= $00040048 then
 begin
  FillChar(SHQueryRBInfo, SizeOf(TSHQueryRBInfo), #0);
  SHQueryRBInfo.cbSize := SizeOf(TSHQueryRBInfo);
  SHQueryRecycleBin(nil, @SHQueryRBInfo);
  Label1.Caption := 'Ca³kowity rozmiar plików w koszu: ' + Num2Bytes(Int64_2Double(SHQueryRBInfo.i64Size));
  Label2.Caption := 'Liczba plików w koszu: ' + Int64_2Str(SHQueryRBInfo.i64NumItems);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: PObj);
begin
 Timer1.Enabled := False;
 PostQuitMessage(0);
end;

end.

Program możemy również napisać nie uzywając MCK (graficznego interfejsu dla KOL). Źródło programu dla 'czystego' KOL:

program KOL_Trash;

uses Windows, KOL;

type
 PSHQueryRBInfo = ^TSHQueryRBInfo;
 TSHQueryRBInfo = packed record
  cbSize: DWORD;
  i64Size: I64;
  i64NumItems: I64;
 end;

var
 DllVersion: Integer;
 SHQueryRBInfo: TSHQueryRBInfo;
 W, B, L1, L2 : PControl;
 T : PTimer;

function SHQueryRecycleBin(szRootPath: PChar; SHQueryRBInfo: PSHQueryRBInfo): HResult; stdcall; external 'shell32.dll' Name 'SHQueryRecycleBinA';

function GetDllVersion(FileName: String): Integer;
var
 InfoSize, Wnd: DWORD;
 VerBuf: Pointer;
 FI: PVSFixedFileInfo;
 VerSize: DWORD;
begin
 Result  := 0;
 InfoSize := GetFileVersionInfoSize(PChar(FileName), Wnd);
 if InfoSize <> 0 then
 begin
  GetMem(VerBuf, InfoSize);
  try
   if GetFileVersionInfo(PChar(FileName), Wnd, InfoSize, VerBuf) then
    if VerQueryValue(VerBuf, '\', Pointer(FI), VerSize) then
     Result := FI.dwFileVersionMS;
  finally
   FreeMem(VerBuf);
  end;
 end;
end;

procedure TimerTick(Dummy: Pointer; Sender: PTimer);
begin
 DllVersion := GetDllVersion(PChar('shell32.dll'));
 if DllVersion >= $00040048 then
 begin
  FillChar(SHQueryRBInfo, SizeOf(TSHQueryRBInfo), #0);
  SHQueryRBInfo.cbSize := SizeOf(TSHQueryRBInfo);
  SHQueryRecycleBin(nil, @SHQueryRBInfo);
  L1.Caption := 'Ca³kowity rozmiar plików w koszu: ' + Num2Bytes(Int64_2Double(SHQueryRBInfo.i64Size));
  L2.Caption := 'Liczba plików w koszu: ' + Int64_2Str(SHQueryRBInfo.i64NumItems);
 end;
end;

procedure CloseClick(Dummy: Pointer; Sender: PControl);
begin
 T.Enabled := False;
 PostQuitMessage(0);
end;

begin
 W := NewForm(Applet, 'Kosz').SetClientSize(350,250).CenterOnParent;
 L1 := NewLabel(W, '').SetPosition(40,40).AutoSize(True);
 L2 := NewLabel(W, '').SetPosition(40,80).AutoSize(True);
 B := NewButton(W, 'Zamknij').SetPosition(100,180).SetSize(133, 33);
 B.OnClick := TOnEvent(MakeMethod(nil, @CloseClick));
 T := NewTimer(1000);
 T.OnTimer := TOnEvent(MakeMethod(nil, @TimerTick));
 T.Enabled := True;
 Run(W);
end.

Oprócz standardowego kodu dodana została funkcja Num2Bytes, która zwraca nam rozmiar plików kosza w przejrzystym formacie. Kompilujemy. Tym razem program zajmuje 18,5 kB. Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. W tym momencie z pomocą przychodzi WinAPI:

program API_Trash;

uses Windows, Messages;

type
 I64 = record Lo, Hi: DWORD;
 end;

type
 PSHQueryRBInfo = ^TSHQueryRBInfo;
 TSHQueryRBInfo = packed record
  cbSize: DWORD;
  i64Size: I64;
  i64NumItems: I64;
 end;

var
 Wnd: TWndClass;
 Msg: TMsg;
 L1, L2: HWND;

function SHQueryRecycleBin(szRootPath: PChar; SHQueryRBInfo: PSHQueryRBInfo): HResult; stdcall; external 'shell32.dll' Name 'SHQueryRecycleBinA';
function StrFormatByteSize64(dw: I64; szBuf: PChar; uiBufSize: UINT): PChar; stdcall; external 'shlwapi.dll' name 'StrFormatByteSize64A';

function GetDllVersion(FileName: string): Integer;
var
 InfoSize, Wnd: DWORD;
 VerBuf: Pointer;
 FI: PVSFixedFileInfo;
 VerSize: DWORD;
begin
 Result  := 0;
 InfoSize := GetFileVersionInfoSize(PChar(FileName), Wnd);
 if InfoSize <> 0 then
 begin
  GetMem(VerBuf, InfoSize);
  try
   if GetFileVersionInfo(PChar(FileName), Wnd, InfoSize, VerBuf) then
    if VerQueryValue(VerBuf, '\', Pointer(FI), VerSize) then
     Result := FI.dwFileVersionMS;
  finally
   FreeMem(VerBuf);
  end;
 end;
end;

function WndProc(Wnd: HWND; uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;
var
 Buffer: array[0..255] of Char;
 DllVersion: integer;
 SHQueryRBInfo: TSHQueryRBInfo;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  WM_CREATE:
  begin
   CreateWindow('BUTTON', 'Zamknij', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 100, 180, 133, 33, Wnd, 14, hInstance, nil);
   L1 := CreateWindow('STATIC', '', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 40, 40, 300, 25, Wnd, 0, hInstance, nil);
   L2 := CreateWindow('STATIC', '', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 40, 80, 300, 25, Wnd, 0, hInstance, nil);
   DllVersion := GetDllVersion(PChar('shell32.dll'));
   if DllVersion >= $00040048 then SetTimer(Wnd, 1, 1000, nil);
  end;

  WM_TIMER:
  begin
   FillChar(SHQueryRBInfo, SizeOf(TSHQueryRBInfo), #0);
   SHQueryRBInfo.cbSize := SizeOf(TSHQueryRBInfo);
   SHQueryRecycleBin(nil, @SHQueryRBInfo);
   StrFormatByteSize64(SHQueryRBInfo.i64Size, Buffer, 255);
   SetWindowText(L1, PChar('Ca³kowity rozmiar plików w koszu: ' + Buffer));
   wvsprintf(Buffer, '%lu', @SHQueryRBInfo.i64NumItems);
   SetWindowText(L2, PChar('Liczba plików w koszu: ' + Buffer));
  end;

  WM_COMMAND: if wPar = 14 then
  begin
   KillTimer(Wnd,1);
   PostQuitMessage(0);
  end;

  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);

  else Result := DefWindowProc(Wnd, uMsg, wPar, lPar);
 end;
end;

begin
 with Wnd do
 begin
  lpfnWndProc := @WndProc;
  hInstance := hInstance;
  lpszClassName := 'XPU';
  hbrBackground := COLOR_WINDOW;
  hIcon := LoadIcon(0, IDI_APPLICATION);
  hCursor := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 end;
 RegisterClass(Wnd);
 CreateWindow('XPU', 'Kosz', WS_VISIBLE or WS_TILEDWINDOW, (GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN) div 2)-350, (GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN) div 2)-250, 350, 250, 0, 0, hInstance, NIL);

 while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do
 begin
  TranslateMessage(msg);
  DispatchMessage(msg);
 end;
end.

Zaczynaliśmy od początkowych 298 kB, a być może kończymy 'zabawe' na 8 kB. 'Być może', ponieważ prawdziwi maniacy optymalizacji na pewno znajdą więcej możliwości dalszego zmniejszania rozmiaru aplikacji (choćby przyglądajac się bardziej szczegołowo funkcji GetDllVersion). Jeśli chodzi o kompresję gotowego pliku EXE pamiętaj, iż takie znane 'firmy' jak UPX czy ASPack nie zawsze osiągaja najlepsze wyniki. Do zmniejszania rozmiaru tak małych aplikacji najbardziej się nadają 'scenowe pakery', wykorzystywane między innymi do kompresji 64 kB, 4 kB czy nawet 1 kB demek. Na podstawie poniższych wartości można porównac wyniki wybranych kompresorów:

Najskuteczniejszy dla naszej aplikacji okazał się być Mew - jedynie 3,45 kB. Co ciekawe, niektóre kompresory w przypadku małych EXE zupełnie sobie nie radzą, np. ASPack zwiększył końcowy rozmiar o 3 kB, a PESpin 'skompresował' naszą aplikację aż do 26 kB.

Wszystkie kody żródłowe programu wraz z gotowymi plikami EXE: opty_przyklady.zip

0 komentarzy