ShowMessagePos

kangurmk
ShowMessagePos
Moduł: Dialogs
```delphi procedure ShowMessagePos(const Msg: string; X, Y: Integer); ``` Procedura `ShowMessagePos` różni się od procedury [[Delphi/ShowMessage|ShowMessage]] tym, że wyświetla okno dialogowe w określonej przez nas pozycji. Do określenia pozycji służą parametry X oraz Y, przy czym X to współrzędna pozioma, a Y to współrzędna pionowa. Współrzędne określają lewy górny róg okna.

Przykład:

procedure TForm1.btnKomunikatClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessagePos('To okno dialogowe pokazało się w pozycji określonej' + 
           'przez zmienne X oraz Y', 120, 500);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy