ReverseString

Adam Boduch
ReverseString
Moduł: StrUtils
```delphi function ReverseString(const AText: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] na podstawie parametru AText odwraca ciąg znaków.

Przykładowo, poniższy przykład wyświetli na konsoli tekst dlroW olleH:

Writeln(ReverseString('Hello World'));

Zobacz też:

0 komentarzy