AnsiExtractQuotedStr

Adam Boduch
AnsiExtractQuotedStr
Moduł: SysUtils
function AnsiExtractQuotedStr(var Src: PChar; Quote: Char): string;

Funkcja usuwa znaki cudzysłowia lub apostrofu (znak określony w parametrze Quote) z początku oraz końca łańcucha Src (typu PChar). Jeżeli pierwszy znak łańcucha Src nie odpowiada wartości przekazanej w parametrze Quote, funkcja zwraca pusty łańcuch.

Przykład użycia funkcji:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  S : String;
  P : PChar;
begin
  { dodanie cudzysłowia }
  S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');

  { parametr funkcji wymaga typu PChar }
  P := PChar(S);

  S := AnsiExtractQuotedStr(P, '"');

  Writeln(S);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy