AnsiExtractQuotedStr

Adam Boduch
AnsiExtractQuotedStr
Moduł: SysUtils
function AnsiExtractQuotedStr(var Src: PChar; Quote: Char): string;

Funkcja usuwa znaki cudzysłowia lub apostrofu (znak określony w parametrze Quote) z początku oraz końca łańcucha Src (typu PChar). Jeżeli pierwszy znak łańcucha Src nie odpowiada wartości przekazanej w parametrze Quote, funkcja zwraca pusty łańcuch.

Przykład użycia funkcji:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  S : String;
  P : PChar;
begin
  { dodanie cudzysłowia }
  S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');
 
  { parametr funkcji wymaga typu PChar }
  P := PChar(S);
 
  S := AnsiExtractQuotedStr(P, '"');
 
  Writeln(S);
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy