StrToBoolDef

Adam Boduch
StrToBoolDef
Moduł: SysUtils
function StrToBoolDef(const S: string; const Default: Boolean): Boolean;

Funkcja służy do konwersji zmiennej typu String na postać zmiennej typu Boolean według zależności:

  1. Jeśli parametr S da się przekonwertować na liczbę, funkcja zwraca True - chyba, że ta liczba jest równa 0 - wtedy funkcja zwraca False.
  2. Jeśli parametr S nie da się przekonwertować na liczbę:
    1. funkcja zwraca True jeśli zmienna S jest równa jakiemukolwiek elementowi w tablicy TrueBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
    2. funkcja zwraca False jeśli parametr S jest równy jakiemukolwiek elementowi w tablicy FalseBoolStrs (wielkość liter nie ma znaczenia).
  3. W innym wypadku funkcja zwraca wartość określoną w parametrze Default.

Przykład:

var
  S: String;
begin
  S := '34';
  if StrToBoolDef(S, False) then
    ShowMessage('To okienko na pewno sie wyswietli!');
end;

Zobacz też:

0 komentarzy