Zmienne

SwordPL
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie [[Artykuły do poprawy]]. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

Co to zmienna?

Na początku wyjaśnię , że zmienna to taki obszar w pamięci komputera , gdzie możemy przypisać wartość np. tekstową , logiczną itp. Każdej nowej zmiennej musimy nadać nazwę i , możemy przypisać wartość . Zmienne są różnych rodzajów dlatego zmienna liczbowa np. int nie może przechowywać łańcuchów tekstowych.

Nazwy zmiennych

Nie wolno nazywać zmiennej od nazw składników w C# np. int Private. Nie wolno nazywać zmiennej od cyfry bądź znaku specialnego np. string @D, string 324324x. Nie wolno stosować w nazwach żadnego składnika z klas SPACJI!

Przykład użycia

Operacje na zmiennych liczbowych wyglądają identycznie z operacjami matematycznymi, czyli za pomocą znaków np. ```csharp using System ;

class zmienne {
public static void Main()
{
int zmienna ; //Utworzenie zmiennej 'zmienna' typu int , bez przypisywania wartości
int parzysta = 10 ; //Utworzenie zmiennej 'parzysta' typu short, przypisuję jej wartość 10
Console.WriteLine("Zmienna parzysta ma wartość :" + parzysta );
zmienna = 454 //Przypisanie zmiennej 'zmienna' wartości 453 .
Console.WriteLine("Zmienna o nazwie zmienna ma wartość :" + zmienna );
parzysta = zmienna + parzysta //dodanie dwóch zmiennych tego samego typu. Aby dodać zmienne innego typu trzeba użyć rzutowania typów, a to inna bajka...
Console.WriteLine("Zmienna parzysta ma wartość:" + parzysta);
}


<h1> Rodzaje zmiennych </h1>

<var>int</var> - przyjmuje liczby całkowite z zakresu [-2.147.483.648 - 2.147.483.647]
<var>long</var> - przyjmuje liczby całkowite z zakresu [–9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807]
<var>ulong</var> - przyjmuje liczby całkowite z zakrsu [0 - 18,446,744,073,709,551,615]
<var>short</var> - liczby całkowite [-32,768 to 32,767]
<var>ushort</var> - liczby całkowite [0 to 65,535]
<var>double</var> - przyjmuje liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji, przyjmuje [±1,5 * 10<sup>(-324) - ±3,4 * 10</sup>(308)]
<var>float</var>- przyjmuje liczb zmiennoprzecinkowe, jest pojedyczej precyzji, przyjmuje w zakresie : [+-1,5 * 10<sup>(-45) - +-3,4 * 10</sup>(38)
<var>string</var> - przyjmuje ciągi znaków Unicode.
<var>char</var> - przyjmuje pojedyńczy znak Unicode
<var>byte</var> - wartości od 0 do 255
<var>sbyte</var> -  wartości od -128 do 127

2 komentarzy

jakiej zmiennej użyć, żeby zapamiętywała wynik w kalkulatorze?

Nie wolno nazywać zmiennej od nazw składników w C# np. int Private.
Nie wolno nazywać zmiennej od cyfry bądź znaku specialnego np. string @D, string 324324x.

  • 0_o? przecież to nieprawda...
    w net wersja którać dodano możliwość nazywania zmiennych od słów kluczowych, tylko trzeba dać znak @ przed nazwą, np. int @String. (swoją drogą "Private" skompiluje się zawsze :] case-senstive...)
    -Co do cyfry się zgodzę, ale małpa właśnie może wyć (inne nie, racja)