Prosty klient GG

Deti

Tytułem wstępu - prosty kawałek kodu, który pozwoli na wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez GG. W dotychczasowej wersji (bardzo ubogiej, lecz co ważne - działającej) możliwe jest również ustawienie statusu klienta oraz opisu.

Wystarczy dodać do projektu następujący moduł:

using System;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;

/* HAKGER sharpGG Engine, rev. 0.1 / 21.10.2007
 * 
 * The sHGG class contains several methods that allow you to use
 * Gadu-gadu protocol and simply imitate GG messenger.
 * 
 * This unit is owned by HAKGERSoft, any modifications without 
 * HAKGERSoft permission is prohibited!
 * 
 * Author: Deti 
 * 
 */

namespace HAKGERSoft
{
  public sealed class sHGG : System.Net.Sockets.TcpClient
  {

    # region Constant declarations

    private const string DEFAULT_GG_HOST = "m1.gadu-gadu.pl";
    private const int DEFAULT_GG_PORT = 8074;
    private const int DEFAULT_GG_VERSION = 0x21; // 6.0 (build 133)
    private const UInt16 DEFAULT_LOCAL_PORT = 1550;
    private const string DEFAULT_ENCODING = "windows-1250";
    
    private const uint IN_WELCOME = 0x1;
    private const uint IN_LOGIN_OK = 0x3;
    private const uint IN_LOGIN_FAILED = 0x9;
    private const uint IN_DISCONNECTING = 0xb;
    private const uint IN_RECEIVE_MESSAGE = 0xa;

    private const uint OUT_LOGIN60 = 0x15;
    private const uint OUT_STATUS_CHANGE = 0x2;
    private const uint OUT_PING = 0x8;
    private const uint OUT_MESSAGE = 0xb;

    private const uint MESSAGE_CLASS_CHAT = 0x8;

    private const uint STATUS_NOT_AVAILABLE = 0x1; // niedostepny
    private const uint STATUS_NOT_AVAILABLE_DESC = 0x15; // niedostepny + opis
    private const uint STATUS_AVAILABLE = 0x2; // dostepny
    private const uint STATUS_AVAILABLE_DESC = 0x4; // dostepny + opis
    private const uint STATUS_BUSY = 0x3; // zajety
    private const uint STATUS_BUSY_DESC = 0x5; // zajety + opis
    private const uint STATUS_INVISIBLE = 0x14; // niewidoczny
    private const uint STATUS_INVISIBLE_DESC = 0x16; // niewidoczny + opis
    private const uint STATUS_BLOCKED = 0x6; // zablokowany
    private const uint FRIENDS_MASK = 0x8000; // maska (tylko dla przyjaciol)

    private const int MAX_DESCRIPTIONS_SIZE = 70;
    private const int MAX_MESSAGE_SIZE = 1989;

    private const int PING_INTERVAL = 120; // [sek] 

    # endregion

    # region Structures and types

    public enum GGStatusType { NotAvailable, Available, Busy, Invisible }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggHeader
    {
      internal uint Type;
      internal uint Size;
    }

    # endregion

    # region Output structures

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggOutLogin60
    {
      internal sggHeader Header;
      internal uint Number;
      internal uint Hash;
      internal uint Status;
      internal uint Version;
      internal byte Unknown1;
      internal uint LocalIp;
      internal UInt16 LocalPort;
      internal uint ExternalIp;
      internal UInt16 ExternalPort;
      internal byte ImageSize;
      internal byte Unknown2;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggOutStatus
    {
      internal sggHeader Header;
      internal uint Status;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = MAX_DESCRIPTIONS_SIZE + 1)]
      internal String Desc;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggOutPing
    {
      internal sggHeader Header;
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggOutMessage
    {
      internal sggHeader Header;
      internal uint Recipient;
      internal uint Seq;
      internal uint Class;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = MAX_MESSAGE_SIZE + 1)]
      internal string Message;
    }

    # endregion

    # region Input structures

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1, CharSet = CharSet.Ansi)]
    private struct sggInMessage
    {
      internal sggHeader Header;
      internal uint Sender;
      internal uint Seq;
      internal uint Time;
      internal uint Class;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = MAX_MESSAGE_SIZE + 1)]
      internal string Message;
    }

    # endregion

    # region sHGG Properties

    public string vGGServerAddress = DEFAULT_GG_HOST;
    public string GGServerAddress
    {
      get { return vGGServerAddress; }
      set { vGGServerAddress = value; }
    }

    private string vGGNumber = "0";
    public string GGNumber
    {
      get { return vGGNumber; }
      set { vGGNumber = value; } // todo: nie jesli zalogowany ?
    }

    private string vGGPassword = "";
    public string GGPassword
    {
      get { return vGGPassword; }
      set { vGGPassword = value; } // todo: nie jesli zalogowany ?
    }

    private GGStatusType vGGStatus = GGStatusType.NotAvailable;
    public GGStatusType GGStatus
    {
      get { return vGGStatus; }
      set  // todo: zrobic
      {
        vGGStatus = value;
        if (this.IsGGLogged)
        {
          sggOutStatus OutStatus = new sggOutStatus();
          OutStatus.Header.Type = (uint)OUT_STATUS_CHANGE;
          OutStatus.Status = StatusCode(value, GGDescription);
          if (this.GGFriendsMask)
            OutStatus.Status = OutStatus.Status | FRIENDS_MASK;
          OutStatus.Desc = GGDescription;
          OutStatus.Header.Size = 4 + (uint)GGDescription.Length;
          if (GGDescription != "")
            OutStatus.Header.Size++; 
          byte[] bOutStatus = RawSerialize(OutStatus);
          if (GGDescription == "")
            OutData(bOutStatus, 12);
          else
            OutData(bOutStatus, 13 + GGDescription.Length); 
          // todo: jesli niedostepny?
        }  
      } 
    }

    private string vGGDescription = "";
    public string GGDescription
    {
      get { return vGGDescription; }
      set // todo: zrobic
      { 
        vGGDescription = value;
        if (vGGDescription.Length > MAX_DESCRIPTIONS_SIZE)
          vGGDescription = vGGDescription.Substring(0, MAX_DESCRIPTIONS_SIZE); 
        if (this.IsGGLogged)
        {
          GGStatus = vGGStatus;
        }
      }
    }

    private bool vGGFriendsMask = false;
    public bool GGFriendsMask
    {
      get { return vGGFriendsMask; }
      set 
      {
        vGGFriendsMask = value;
        if (this.IsGGLogged)
        {
          GGStatus = vGGStatus;
        }
      }
    }

    private byte vGGImageSize = (byte)255;
    public byte GGImageSize
    {
      get { return vGGImageSize; }
      set { vGGImageSize = value; }
    }

    private bool vIsGGLogged = false;
    public bool IsGGLogged
    {
      get { return vIsGGLogged; }
      set { vIsGGLogged = value; }
    }

    # endregion

    # region Other members

    private System.Threading.Thread InIdle;
    private System.Net.Sockets.NetworkStream InStream;
    private System.Windows.Forms.Timer Timer; 

    # endregion

    # region Events and delegates

    //public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs args);
    public event EventHandler GGLogged; // zalogowano
    
    public event EventHandler GGLogFailed; // nie zalogowano
    
    public event EventHandler GGDisconnected; // utrata polaczenia

    public delegate void MessageReceiveEventHandler(object sender, MessageReceiveEventArgs args);
    public event MessageReceiveEventHandler GGMessageReceive; // otrzymano wiadomosc
    public class MessageReceiveEventArgs : EventArgs
    {
      public int Number;
      public string Message;
      public DateTime Time;
    }

    # endregion

    // temporary
    //public string temp = "";
    //public static readonly object zamek = new object(); // todo: lock()


    public sHGG()
    {
      

    }

    # region Additional functions

    private static byte[] RawSerialize(object Anything)
    {
      int RawSize = Marshal.SizeOf(Anything);
      IntPtr Buffer = Marshal.AllocHGlobal(RawSize);
      Marshal.StructureToPtr(Anything, Buffer, false);
      byte[] RawDatas = new byte[RawSize];
      Marshal.Copy(Buffer, RawDatas, 0, RawSize);
      Marshal.FreeHGlobal(Buffer);
      return RawDatas;
    }

    private static object RawDeserialize(byte[] RawDatas, Type Anytype)
    {
      int RawSize = Marshal.SizeOf(Anytype);
      if (RawSize > RawDatas.Length)
        return null;
      IntPtr Buffer = Marshal.AllocHGlobal(RawSize);
      Marshal.Copy(RawDatas, 0, Buffer, RawSize);
      object RetObj = Marshal.PtrToStructure(Buffer, Anytype);
      Marshal.FreeHGlobal(Buffer);
      return RetObj;
    }

    private static long Hash(string Password, uint Seed)
    {
      uint x, y, z;
      y = Seed;
      x = 0;
      for (int i = 0; i < Password.Length; i++)
      {
        x = (x & 0xffffff00) | Password[i];
        y ^= x;
        y += x;
        x <<= 8;
        y ^= x;
        x <<= 8;
        y -= x;
        x <<= 8;
        y ^= x;
        z = y & 0x1f;
        y = (y << Convert.ToInt32(z) | (y >> Convert.ToInt32(32 - z)));
      }
      return Convert.ToUInt32(y);
    }

    private static uint StatusCode(GGStatusType Status, string Desc)
    {
      uint Result = STATUS_NOT_AVAILABLE;
      if (Desc.Length == 0)
      {
        switch (Status)
        {
          case GGStatusType.NotAvailable:
            Result = STATUS_NOT_AVAILABLE;
            break;
          case GGStatusType.Available:
            Result = STATUS_AVAILABLE;
            break;
          case GGStatusType.Busy:
            Result = STATUS_BUSY;
            break;
          case GGStatusType.Invisible:
            Result = STATUS_INVISIBLE;
            break;
        }
      }
      else
      {
        switch (Status)
        {
          case GGStatusType.NotAvailable:
            Result = STATUS_NOT_AVAILABLE_DESC;
            break;
          case GGStatusType.Available:
            Result = STATUS_AVAILABLE_DESC;
            break;
          case GGStatusType.Busy:
            Result = STATUS_BUSY_DESC;
            break;
          case GGStatusType.Invisible:
            Result = STATUS_INVISIBLE_DESC;
            break;
        }
      }
      return Result;
    }

    # endregion

    public void GGLogin()
    {
      try
      {
        this.Connect(GGServerAddress, DEFAULT_GG_PORT);
        InIdle = new System.Threading.Thread(new System.Threading.ThreadStart(WaitForData));
        InIdle.Start(); 
      }
      catch
      {

      }       
    }

    public void GGLogout()
    {
      if (this.IsGGLogged)
      {
        InIdle.Abort();
        IsGGLogged = false;
        this.Close();
      }
    }

    private void WaitForData()
    {
      while (true)
      {
        InStream = this.GetStream();
        if (InStream.CanRead)
        {
          uint PacketType = (uint)(InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte());
          uint PacketSize = (uint)(InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte() | InStream.ReadByte());
          byte[] Bytes = new byte[PacketSize];
          if (PacketSize > 0)
            InStream.Read(Bytes, 0, (int)PacketSize);

          switch (PacketType)
          {
            case IN_WELCOME: // done
              uint Seed = BitConverter.ToUInt32(Bytes, 0);
              OutLogin60(Seed);
              break;
            case IN_LOGIN_OK:
              IsGGLogged = true;
              Timer = new System.Windows.Forms.Timer();
              Timer.Interval = PING_INTERVAL * 1000;
              Timer.Tick += new EventHandler(DoPing);
              Timer.Enabled = true;
              // TODO: out notify - lista kontaktow 
              if (GGStatus == GGStatusType.NotAvailable)
                GGStatus = GGStatusType.Invisible;
              else
                GGStatus = vGGStatus;
              if (GGLogged != null)
                GGLogged(this, EventArgs.Empty); // todo: invoke
              break;
            case IN_LOGIN_FAILED: // done
              IsGGLogged = false;
              if (GGLogFailed != null)
                GGLogFailed(this, EventArgs.Empty); // todo: invoke
              break;
            case IN_DISCONNECTING:
              IsGGLogged = false;
              if (GGDisconnected != null)
                GGDisconnected(this, EventArgs.Empty); // todo: invoke
              break;
            case IN_RECEIVE_MESSAGE:
              MessageReceiveEventArgs args = new MessageReceiveEventArgs();
              args.Number = BitConverter.ToInt32(Bytes, 0);
              int time1 = BitConverter.ToInt32(Bytes, 8);
              //args.Time = new DateTime(1970, 1, 1).AddMilliseconds(time1);
              args.Time = DateTime.Now;
               // todo: - datetime - skonwertowac z UTC ?
              args.Message = Encoding.GetEncoding(DEFAULT_ENCODING).GetString(Bytes, 16, (int)PacketSize - 16);
              if (GGMessageReceive != null)
                GGMessageReceive(this, args); // todo: invoke
              break;
            default:
              break;
          }
        }
      }
    }

    void DoPing(object sender, EventArgs e)
    {
      if (IsGGLogged)
      {
        sggOutPing OutPing = new sggOutPing();
        OutPing.Header.Type = OUT_PING;
        OutPing.Header.Size = 0;
        byte[] bOutPing = RawSerialize(OutPing);
        OutData(bOutPing, 0);
      }
    }

    private void OutData(byte[] bStruct, int ByteCount) // todo: lock()
    {
        System.IO.BinaryWriter bWriter = new System.IO.BinaryWriter(InStream, Encoding.ASCII);
        if (ByteCount == 0)
          bWriter.Write(bStruct);
        else
          bWriter.Write(bStruct, 0, ByteCount);
    }

    private void OutLogin60(uint Seed)
    {
      sggOutLogin60 OutLogin60 = new sggOutLogin60();
      OutLogin60.Header.Type = OUT_LOGIN60;
      OutLogin60.Header.Size = 31;
      OutLogin60.Number = Convert.ToUInt32(GGNumber);
      OutLogin60.Hash = (uint)Hash(GGPassword, Seed);
      OutLogin60.Status = STATUS_INVISIBLE;
      OutLogin60.Version = DEFAULT_GG_VERSION;
      OutLogin60.Unknown1 = (byte)0x0;
      OutLogin60.LocalIp = 0;
      OutLogin60.LocalPort = DEFAULT_LOCAL_PORT;
      OutLogin60.ExternalIp = 0;
      OutLogin60.ExternalPort = (UInt16)0;
      OutLogin60.ImageSize = GGImageSize;
      OutLogin60.Unknown2 = (byte)0xbe;
      byte[] bOutLogin60 = RawSerialize(OutLogin60);
      OutData(bOutLogin60, 0);
    }

    # region Public methods

    public void GGSendMessage(int Recipient, string Message) // todo: zrobic overload na formaty
    {
      if ((Recipient <= 0) | (Message == "") | (!IsGGLogged))
      //if ((Recipient <= 0) | (Message == ""))
        return;
      sggOutMessage OutMessage = new sggOutMessage();
      OutMessage.Header.Type = OUT_MESSAGE;
      OutMessage.Header.Size = 13 + (uint)Message.Length;
      OutMessage.Seq = 0;
      OutMessage.Class = MESSAGE_CLASS_CHAT;
      if (Message.Length > MAX_MESSAGE_SIZE)
        Message = Message.Substring(0, MAX_MESSAGE_SIZE);
      OutMessage.Recipient = (uint)Recipient;
      OutMessage.Message = Message;
      byte[] bOutMessage = RawSerialize(OutMessage);
      OutData(bOutMessage, 21 + Message.Length);
    }

    # endregion

  }
}

Po dodaniu modułu możemy już komunikować się z GG w naszej aplikacji. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest dodanie poniższej linijki do kodu (kodu Twojego programu, nie powyższego modułu oczywiście):

using HAKGERSoft;

A tutaj przykład kodu na szybkie połączenie:

sharpGG = new sHGG();
      sharpGG.GGNumber = "123456"; // twój numer GG
      sharpGG.GGPassword = "abcdefg"; // hasło GG
      sharpGG.GGStatus = sHGG.GGStatusType.Available; // status na dzień dobry
      sharpGG.GGLogin(); // metoda odpowiedzialna za logowanie

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinniśmy się zalogować i ustawić status jak wyżej.

Aby się wylogować:

sharpGG.GGLogout();

Aby zmienić opis:

sharpGG.GGDescription = "opis"; // wstawia opis

Aby zmienić status:

sharpGG.GGStatus = sHGG.GGStatusType.Available; // przykład dla dostępnego

Inne propercje oraz zdarzenia zaczynają się od frazy GG (np. odbieranie wiadomości: sharpGG.GGMessageReceive) - nie będę tu jednak uczył jak się używa zdarzeń - bo nie o to chodzi.

Aby wysłać wiadomość:

sharpGG.GGSendMessage(123456, "abc"); // wiadomosc pod numer 123456 o treści "abc"

3 komentarzy

Zdaje się chodziło o "właściwości". "Properties" (ang. właściwości) Deti spolszczył na propercje :)

Co to są "propercje"? Jakaś wyjątkowo niefortunna kalka językowa. Nie spotkałem się z nią nigdzie.

Tak tak, zapewne o to chodzi, ale zaskoczyła mnie taka wersja ;]