Prawie w pełni funkcjonalna klasa do pobierania danych za pomocą protokołu HTTP

Anthony

Witam,
Ponieważ ostatnio zaciekawił mnie trochę C# (programuję głównie w VB.NET) - postanowiłem więc na początek przepisać na ten język klasę której używam często i gęsto do pobierania danych ze stron internetowych. Jest to to mój pierwszy tak duży kawałek kodu w C#, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli chodzi o pewne jego aspekty. ;)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;


public class PobierzDaneHTTPClass
{
  private string _linkPobierania, _danePOST, _referer, _serwerProxy, _userAgent;
  private bool _obslugaCiasteczek, _autoRedirect;
  private int _timeout; //w milisekundach
  private System.Text.Encoding _kodowanie;
  private System.Net.NetworkCredential _autoryzacja;
  private List<string> _magazynCiasteczek;
  private WynikPobieraniaClass _wynikPobierania;
  public string LinkPobierania
  {
    get { return _linkPobierania; }
    set { _linkPobierania = value; }
  }
  public string DanePOST
  {
    get { return _danePOST; }
    set { _danePOST = value; }
  }
  public string Referer
  {
    get { return _referer; }
    set { _referer = value; }
  }
  /// <summary>Użycie serwera proxy.<para>Format: Host:Port</para><para>Przykład: jakies-proxy.pl:8080</para></summary>
  public string SerwerProxy
  {
    get { return _serwerProxy; }
    set { _serwerProxy = value; }
  }
  public string UserAgent
  {
    get { return _userAgent; }
    set { _userAgent = value; }
  }
  public bool ObslugaCiasteczek
  {
    get { return _obslugaCiasteczek; }
    set { _obslugaCiasteczek = value; }
  }
  /// <summary>Określa czy zezwolić i wykonać automatyczne przekierowania.</summary>
  public bool AutoRedirect
  {
    get { return _autoRedirect; }
    set { _autoRedirect = value; }
  }
  /// <summary>Czas w sekundach po jakim nastąpi rezygnacja z żądania.</summary>
  public int Timeout
  {
    get { return _timeout / 1000; }
    set { _timeout = value * 1000; }
  }
  /// <summary>Kodowanie znaków używane w żądaniach.<para>Domyślne: UTF-8</para></summary>
  public string Kodowanie
  {
    get { return _kodowanie.EncodingName; }
    set { _kodowanie = System.Text.Encoding.GetEncoding(value); }
  }
  public NetworkCredential Autoryzacja
  {
    get { return _autoryzacja; }
    set { _autoryzacja = value; }
  }
  /// <summary>Magazyn przechowujący ciasteczka (cross-domain).<para>Format: nazwa=wartość</para><para>Przekazywane przez referencję.</para></summary>
  public List<string> MagazynCiasteczek
  {
    get { return _magazynCiasteczek; }
    set { _magazynCiasteczek = value; }
  }
  /// <summary>Magazyn przechowujący ciasteczka (cross-domain).<para>Format: nazwa=wartość</para><para>Uwaga: Przekazywana kopia obiektu, brak referencji!</para></summary>
  public List<string> MagazynCiasteczek_NoRef
  {
    get { return new List<string>(_magazynCiasteczek); }
    set { _magazynCiasteczek = new List<string>(value); ; }
  }
  public WynikPobieraniaClass Wynik
  {
    get { return _wynikPobierania; }
  }

  public PobierzDaneHTTPClass()
  {
    _userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)";
    _kodowanie = System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-8");
    _wynikPobierania = new WynikPobieraniaClass();
    _magazynCiasteczek = new List<string>();
    _obslugaCiasteczek = false;
    _autoRedirect = false;
    _danePOST = null;
    _referer = null;
    _serwerProxy = null;
    _autoryzacja = null;
    _timeout = 0;
  }

  public void Pobierz(string LinkPobierania)
  {
    this.LinkPobierania = LinkPobierania;
    this.Pobierz();
  }
  public void Pobierz()
  {
    System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;
    try
    {
      HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(_linkPobierania);
      req.UserAgent = _userAgent;
      req.AllowAutoRedirect = _autoRedirect;
      req.Headers.Add(HttpRequestHeader.AcceptEncoding, "gzip,deflate"); //Zgłaszanie obsługi kompresji.
      req.Headers.Add(HttpRequestHeader.AcceptLanguage, "pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3");
      req.Headers.Add(HttpRequestHeader.AcceptCharset, "UTF-8,ISO-8859-2;q=0.7,*;q=0.7");
      req.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      req.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8";
      if (_obslugaCiasteczek) { req.Headers.Add(HttpRequestHeader.Cookie, String.Join("; ", _magazynCiasteczek)); }
      if (_timeout != 0) { req.Timeout = _timeout; }
      if (_referer != null) { req.Referer = _referer; }
      if (_autoryzacja != null) { req.Credentials = _autoryzacja; }
      if (_serwerProxy != null)
      {
        string[] _daneProxy = _serwerProxy.Split(':');
        req.Proxy = new System.Net.WebProxy(_daneProxy[0], Convert.ToInt32(_daneProxy[1]));
      }
      DateTime dataRozpoczecia = DateTime.Now;
      if (_danePOST != null)
      { //Jeśli żądanie ma być wysłane metodą POST
        byte[] bDanePOST = _kodowanie.GetBytes(_danePOST);
        req.ContentLength = bDanePOST.Length;
        req.Method = "POST";
        req.GetRequestStream().Write(bDanePOST, 0, bDanePOST.Length);
        req.GetRequestStream().Close();
      }

      HttpWebResponse res = (HttpWebResponse)req.GetResponse();
      _wynikPobierania.NaglowkiHTTP = res.Headers;
      DateTime czasSerwera = DateTime.MinValue;
      DateTime.TryParse(res.Headers[HttpResponseHeader.Date].ToString(), out czasSerwera);
      _wynikPobierania.CzasSerwera = czasSerwera;

      if (_obslugaCiasteczek && (res.Headers[HttpResponseHeader.SetCookie].ToString() != ""))
      { //Ręczna obsługa ciasteczek... bo .NET nie zawsze sobie radzi
        // TODO: Kiedyś trzeba to zastąpić RegularExpressions
        string[] tmpCiasteczka = res.Headers[HttpResponseHeader.SetCookie].ToString().Replace("Mon,", "#").Replace("Tue,", "#").Replace("Wed,", "#").Replace("Thu,", "#").Replace("Fri,", "#").Replace("Sat,", "#").Replace("Sun,", "#").Split(',');
        List<string> nCiasteczka = new List<string>();
        foreach (string tmpCiasteczko in tmpCiasteczka)
        {
          try
          {
            string nCiasteczko, nNazwa, nZawartosc;
            nNazwa = tmpCiasteczko.Substring(0, tmpCiasteczko.IndexOf('='));
            if (tmpCiasteczko.Contains(';'))
            {
              nZawartosc = tmpCiasteczko.Substring(0, tmpCiasteczko.IndexOf(";")).Substring(tmpCiasteczko.IndexOf("=") + 1);
            }
            else
            {
              nZawartosc = tmpCiasteczko.Substring(tmpCiasteczko.IndexOf("=") + 1);
            }

            nCiasteczko = nNazwa + "=" + nZawartosc;
            if (_magazynCiasteczek.IndexOf(nCiasteczko) == -1) { _magazynCiasteczek.Add(nCiasteczko); }
            if (nCiasteczka.IndexOf(nCiasteczko) == -1) { nCiasteczka.Add(nCiasteczko); }
          }
          catch (Exception) { } //Wyciszamy ewentualne błędy, to raczej mało ważne
        }
        _wynikPobierania.Ciasteczka = nCiasteczka;
        _wynikPobierania.MagazynCiasteczek = _magazynCiasteczek;

      }

      string wynik;
      StreamReader czytaj;
      _wynikPobierania.PobranoBajtow = Convert.ToInt32(res.Headers[HttpResponseHeader.ContentLength].ToString());

      switch (res.Headers[HttpResponseHeader.ContentEncoding].ToString())
      {
        case "gzip":
          System.IO.Compression.GZipStream resGZipStream = new System.IO.Compression.GZipStream(res.GetResponseStream(), System.IO.Compression.CompressionMode.Decompress);
          czytaj = new StreamReader(resGZipStream, _kodowanie);
          wynik = czytaj.ReadToEnd();
          resGZipStream.Close();
          break;
        case "deflate":
          System.IO.Compression.DeflateStream resDeflateStream = new System.IO.Compression.DeflateStream(res.GetResponseStream(), System.IO.Compression.CompressionMode.Decompress);
          czytaj = new StreamReader(resDeflateStream, _kodowanie);
          wynik = czytaj.ReadToEnd();
          resDeflateStream.Close();
          break;
        default:
          Stream resStream = res.GetResponseStream();
          czytaj = new StreamReader(resStream, _kodowanie);
          wynik = czytaj.ReadToEnd();
          resStream.Close();
          break;
      }
      czytaj.Close();
      res.Close();
      req.Abort(); //Na wszelki wypadek
      _wynikPobierania.DataRozpoczecia = dataRozpoczecia;
      _wynikPobierania.DataZakonczenia = DateTime.Now;
      _wynikPobierania.Status = true;
      _wynikPobierania.Dane = wynik;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      _wynikPobierania.Status = false;
      _wynikPobierania.Blad = ex;
    }
  }

  public class WynikPobieraniaClass
  {
    private bool _status;
    private string _dane, _czasPobierania;
    private Exception _blad;
    private DateTime _dataRozpoczecia, _dataZakonczenia, _czasSerwera;
    private List<string> _ciasteczka, _magazynCiasteczek;
    private int _pobranoBajtow;
    private System.Net.WebHeaderCollection _naglowkiHTTP;

    /// <summary>Status pobierania danych.<para>True jeśli brak błędów, False jeśli błąd.</para></summary>
    public bool Status
    {
      get { return _status; }
      set { _status = value; }
    }
    /// <summary>Dane pobrane z zasobu.</summary>
    public string Dane
    {
      get { return _dane; }
      set { _dane = value; }
    }
    /// <summary>Zwraca całkowity czas pobierania danych.<para>Format: 00:00:00:00.000 (dni:godzin:minut:sekund.milisekund, 3 pierwsze warunkowe)</para></summary>
    public string CzasPobierania
    {
      get
        {
          if (_czasPobierania == null)
          {
            TimeSpan czasPobierania = (_dataZakonczenia - _dataRozpoczecia);
            string wynik = "";
            if (czasPobierania.Days != 0) { wynik += czasPobierania.Days.ToString("00") + ":"; }
            if (czasPobierania.Hours != 0) { wynik += czasPobierania.Hours.ToString("00") + ":"; }
            if (czasPobierania.Minutes != 0) { wynik += czasPobierania.Minutes.ToString("00") + ":"; }
            wynik += czasPobierania.Seconds.ToString("00") + "." + czasPobierania.Milliseconds.ToString("000");
            _czasPobierania = wynik;
          }
          return _czasPobierania
        }
    }
    /// <summary>Instancja błędu (jeżeli wystąpił).</summary>
    public Exception Blad
    {
      get { return _blad; }
      set { _blad = value; }
    }
    /// <summary>Data rozpoczęcia pobierania.</summary>
    public DateTime DataRozpoczecia
    {
      get { return _dataRozpoczecia; }
      set { _dataRozpoczecia = value; }
    }
    /// <summary>Data zakończenia pobierania.</summary>
    public DateTime DataZakonczenia
    {
      get { return _dataZakonczenia; }
      set { _dataZakonczenia = value; }
    }
    /// <summary>Czas na serwerze.<para>Z nagłówka HTTP Date.</para></summary>
    public DateTime CzasSerwera
    {
      get { return _czasSerwera; }
      set { _czasSerwera = value; }
    }
    /// <summary>Przechowuje ciasteczka ustawione przez serwer przy aktualnym żądaniu.<para>Z nagłówka HTTP Set-Cookie.</para></summary>
    public List<string> Ciasteczka
    {
      get { return _ciasteczka; }
      set { _ciasteczka = value; }
    }
    /// <summary>Przechowuje wszystkie ciasteczka (wysłane do serwera oraz otrzymane w odpowiedzi na żądanie).</summary>
    public List<string> MagazynCiasteczek
    {
      get { return _magazynCiasteczek; }
      set { _magazynCiasteczek = value; }
    }
    /// <summary>Rzeczywista ilość pobranych bajtów (uwzględnia kompresję).</summary>
    public int PobranoBajtow
    {
      get { return _pobranoBajtow; }
      set { _pobranoBajtow = value; }
    }
    /// <summary>Wszystkie nagłówki HTTP uzyskane w odpowiedzi.</summary>
    public System.Net.WebHeaderCollection NaglowkiHTTP
    {
      get { return _naglowkiHTTP; }
      set { _naglowkiHTTP = value; }
    }

    public WynikPobieraniaClass()
    {
      _status = false;
      _dane = null;
      _blad = null;
      _dataZakonczenia = DateTime.MinValue;
      _czasSerwera = DateTime.MinValue;
      _ciasteczka = null;
      _magazynCiasteczek = null;
      _czasPobierania = null;
      _pobranoBajtow = 0;
      _naglowkiHTTP = null;
    }
  }
}

No i może jeszcze mały przykład użycia na koniec:

      List<string> magazynCiasteczek = new List<string>();
      magazynCiasteczek.Add("gameapi_console=0");
      magazynCiasteczek.Add("sid=f048cea2c86f2daf743e30cbfd2c7bf4");
      PobierzDaneHTTPClass pobieranie = new PobierzDaneHTTPClass();
      pobieranie.ObslugaCiasteczek = true;
      pobieranie.MagazynCiasteczek = magazynCiasteczek;
      pobieranie.AutoRedirect = true;
      pobieranie.LinkPobierania = "http://jakis-adres.pl";
      pobieranie.DanePOST = "json={\"push.gST\":{}}";
      pobieranie.Pobierz();
      if (pobieranie.Wynik.Status)
      {
        Clipboard.SetText(pobieranie.Wynik.Dane);
      }

Myślę, że przyda się ludziom którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z C# i poszukują prostego w obsłudze rozwiązania. :)

Pozdrawiam,
Anthony

0 komentarzy