Odwracanie macierzy

foster

Algorytm do odwracania macierzy przedstawiony poniżej pochodzi z książki Donalda E. Knuth'a "Sztuka programowania" tom 1. Odwraca on macierz bardzo efektywnie nie korzystając przy tym ze znanego z matematyki wzoru wykorzystującego wyznacznik macierzy i dopełnienia algebraiczne.

Algorytm zastepujący macierz jej macierzą odwrotną przy założeniu, że elementami macierzy są A[i,j] dla 1<=i,j<=n :

 1. Dla k=1,2,...,n wykonuj co następuje: przejrzyj wszytkie kolumny wiersza k nie wykorzystane do tej pory jako kolumny osiowe w poszukiwaniu elementu o największej wartości bezwzglednej. Przypisz do C[k] numer kolumny, w której znaleziono taki element, i wykonaj operacje osiowania, przyjmując ten element za element osiowy. Jeśli wszystkie takie elementy są zerami, to macierz jest osobliwa i nie można jej odwrócić.)

 2. Dokonaj permutacji wierszy i kolumn w ten sposob, żeby to, co było wierszem k, stało sie wierszem C[k], a to co było kolumną C[k], stało się kolumną k.

  Operacja osiowania przebiega w następujący sposób:

          Przed osiowaniem     Po osiowaniu

         kolumna   inna    kolumna   inna
         osiowa   kolumna   osiowa   kolumna
        /  .      .  \ /  .     .   \
        |  .      .  | |  .     .   |
        |          | |           |
 wiersz osiowy |.. a ......... b ..| |.. 1/a ...... b/a ...|
        |          | |           |
        |  .      .  | |  .     .   |
        |  .      .  | |  .     .   |
        |  .      .  | |  .     .   |
        |          | |           |
        |.. c ......... d ..| |..-c/a .... d-bc/a ..|
 inny wiersz  |          | |           |
        |  .      .  | |  .     .   |
        \  .      .  / \  .     .   /

Poniżej przedstawiam kod źródłowy programu realizujacego powyższy algorytm w języku Pascal.

{$N+}
Program Macierz_Odwrotna;
Const
 Max = 50;   { Maksymalny stopien macierzy }
 Zero = 1.0E-7; { Umowne zero }
Type
 TMacierz= Array[1..Max,1..Max] of Real;


Function OdwracanieMacierzy(Var Macierz: TMacierz;Stopien:Byte): Boolean;
Var
 w,k,w1,k1,i,        { zmienne wykorzystywane przy iteracji }
 p,q       : Integer; { wspolrzedne elementu osiowego }
 c        : Array[1..Max] of Byte;
 BylaJuzKolOsiowa: Array[1..Max]of boolean;
 Max       : Real;
 MacPom     : TMacierz;
begin
FillChar(BylaJuzKolOsiowa,SizeOf(BylaJuzKolOsiowa),False);
for w:=1 to Stopien do
 begin
  c[w]:=0;
  Max:=0.0;
  for k:=1 to Stopien do
   begin
    if not(BylaJuzKolOsiowa[k]) then
    if Max < Abs(Macierz[w,k]) then
     begin
      Max:=Abs(Macierz[w,k]);
      p:=w;
      q:=k;
     end;
   end;
  if Max<Zero then
   begin
    OdwracanieMacierzy:= False;
    Exit;
   end;
  for w1:=1 to Stopien do
   for k1:=1 to Stopien do
    if (w1<>p)and(k1<>q)then
     Macierz[w1,k1]:= Macierz[w1,k1]-(Macierz[p,k1]*Macierz[w1,q]/Macierz[p,q]);
  for w1:=1 to Stopien do
   if w1<>p then Macierz[w1,q]:= -Macierz[w1,q]/Macierz[p,q];
  for k1:=1 to Stopien do
   if k1<>q then Macierz[p,k1]:= Macierz[p,k1]/Macierz[p,q];
  Macierz[p,q]:= 1/Macierz[p,q];

  c[w]:= q;
  BylaJuzKolOsiowa[q]:= True;
 end;


(* Permutowanie macierzy *)
MacPom:=Macierz;
for k:=1 to Stopien do
 for i:=1 to Stopien do
  Macierz[c[k],i]:= MacPom[k,i];

MacPom:=Macierz;
for k:=1 to Stopien do
 for i:=1 to Stopien do
  Macierz[i,k]:= MacPom[i,c[k]];


OdwracanieMacierzy:= True;
end;

Procedure Wczytaj(var Macierz:TMacierz;var Stopien:Byte);
Var
 f  : Text;
 i,j : Integer;
Begin
 Assign(f,'.\in.txt');
 Reset(f);
 ReadLn(f,Stopien);
 if Stopien>max then
  begin
   WriteLn('Macierz za duza!!!');
   Halt;
  end;
 for i:=1 to Stopien do
  begin
   for j:=1 to Stopien do
    Read(f,Macierz[i,j]);
   ReadLn(f);
  end;
 Close(f);
end;

Procedure Zapisz(Var Macierz:TMacierz; Stopien:Integer; OK:Boolean);
Var
 f  : Text;
 i,j : Integer;
Begin
 Assign(f,'.\out.txt');
 Rewrite(f);
 if OK then
  for i:=1 to Stopien do
   begin
    for j:=1 to Stopien do
     Write(f,Macierz[i,j],' ');
    WriteLn(f);
   end
  else
  WriteLn(f,'Macierz osobliwa!!!');
 Close(f);
end;


Var
 Macierz : TMacierz;
 Stopien : Byte;
Begin
 Wczytaj(Macierz,Stopien);
 if OdwracanieMacierzy(Macierz,Stopien) then
  Zapisz(Macierz,Stopien,True)
  else
  Zapisz(Macierz,Stopien,False);
end.

Program można ulepszyć pisząc dobra funkcję permutowania wierszy i kolumn, która nie będzie wykorzystywała macierzy pomocniczej. Stopień macierzy, którą można będzie odwrócić zwiększy się wtedy dwukrotnie (czyli do 100).


Metoda eliminacji Gaussa-Jordana

Dane wejsciowe 
Dwie macierze -jedna odwracana,druga jednostkowa
Na obu macierzach wykonujemy te same operacje
Gdy pierwsza macierz sprowadzimy do macierzy jednostkowej 
druga przyjmie postac macierzy odwrotnej

1. Zamiana wierszy nie wplywa na macierz odwrotna
2. Dodanie wierszy nie wplywa na macierz odwrotna
3. Pomnozenie wierszy przez skalar rozny od zera nie wplywa na macierz odwrotna


uses
 Crt;

{ Rozmiary macierzy. }

const
 rozn = 20;
 rozb = 40;

{ Macierz }

type
 macierz = array [1..rozn,1..rozb] of real;

{ dane:                       }
{  A - macierz do odwr˘cenia (pierwszych n kolumn) }
{  n - rozmiar macierzy              }
{ wynik:                      }
{  A - kolumny od n + 1 do 2n           }

procedure odwmac (var a: macierz; n: integer);
var
 i,j,k,m,wm: Integer;
 s,t,w,p,max: Real;
 b:macierz;
begin
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
 b[i,j]:=a[i,j];
    w:= 1;
   for i:= 1 to n-1 do
     begin
      max:= abs (b[i,i]);
      wm:= i;
      for j:= i+1 to n do     { wybor maxymalnego elementu }
        if abs (b[j,i]) > max then
         begin
           max:= abs (b[j,i]);
           wm:= j
         end;
      if wm > i then       { zamiana wierszy }
        begin
         for k:= i to n do
           begin
            p:= b[i,k];
            b[i,k]:= b[wm,k];
            b[wm,k]:= p
           end;
         w:= -w        { zamiana wierszy zmienia znak }
        end;
      if b[i,i] = 0 then     { macierz osobliwa }
        w:= 0;
      if w <> 0 then       { eliminacja Gaussa }
        for j:= i+1 to n do
         begin
           p:= b[j,i] / b[i,i];
           for k:= n downto i+1 do
            b[j,k]:= b[j,k] - p * b[i,k]
         end;
      w:= w * b[i,i]       { iloczyn elementow na przekatnej }
     end;
   w:= w * b[n,n];
   if w=0 then
    begin
    writeln('Macierz osobliwa');
    exit;
    end;
 for i := 1 to n do
  for j := n + 1 to 2 * n do
   if i = j - n then
    A [i,j] := 1
   else
    A [i,j] := 0;
  for i := 1 to n do
   begin
       max:= abs (a[i,i]);
      wm:= i;
      for j:= i+1 to n do     { wybor maxymalnego elementu }
        if abs (a[j,i]) > max then
         begin
           max:= abs (a[j,i]);
           wm:= j
         end;
      if wm > i then       { zamiana wierszy }
        begin
         for k:= i to 2*n do
           begin
            p:= a[i,k];
            a[i,k]:= a[wm,k];
            a[wm,k]:= p
           end;
        end;
    s := A [i,i];
    for j := 1 to 2 * n do
     A [i,j] := A [i,j] / s;
    for j := i + 1 to n do
     begin
      t := A [j,i];
      for k := i to 2 * n do
       A [j,k] := - A [i,k] * t + A [j,k];
     end;
   end;
  for k := n + 1 to 2 * n do
   begin
    for i := n downto 1 do
     begin
      s := A [i,k];
      for j := i + 1 to n do
       s := s - A [i,j] * A [j,k];
      A [i,k] := s;
     end;
   end;
end;

var
 A: macierz;
 s,t: Real;
 j,i,n: Integer;

begin
 ClrScr;
 WriteLn ('Odwracanie macierzy');
 WriteLn;
 Write ('Podaj rozmiar macierzy n=');
 ReadLn (n);
 for i := 1 to n do
  begin
   WriteLn ('Wprowad« ',i,'-ty wiersz macierzy');
   for j := 1 to n do
    ReadLn (A [i,j]);
  end;
 odwmac (A,n);
 for i := 1 to n do
  begin
   for j := n + 1 to 2 * n do
    Write (A [i,j]:4:8,' ');
   WriteLn;
  end;
 ReadKey;
end.

7 komentarzy

U Bernarda Barona (Metody Numeryczne w Pascalu , kody źródłowe powinny być jeszcze dostępne)
można znaleźć procedurę odwracającą macierz bez dołączania macierzy jednostkowej

Uszanowanie dla autora. Algorytm oczywiście działa. Przeliczyłem nie macierz a potem sprawdziłem dwoma sposobami. Mam prośbę, moglibyście wyjaśnić dlaczego to działa?
Próbowałem z książki Knuth-a ale nie zrozumiałem jaki jest związek z "przeosiowaniem macierzy" a jej macierzą odwrotną.Pozdrawiam serdecznie

Nawet fajny algorytm. Tylko ciekawy jestem czy jest on zawsze stabilny. Metoda Gaussa-Jordana moze nie jest najszybsza ale zawsze doprowadzi nas do poprawnego wyniku. Oczywiscie gdy macierz jest nie osobliwa :)

Ładnie, nie czytałem tekstu tylko kod więc jeśli to Twój algorytm to bardzo ładny. Chłopaki - bez przesady Guass był matematykiem a foster jest nie ujmując mu ambitnym programistą, więc o co chodzi ;)

Gauss na pewno jest prostszy, a co za tym idzie, w praktyce moze okazac sie szybszy, zwlaszcza dla mniejszych macierzy (stale pomijane przy szacowaniu zlozonosci, czesto nie sa takie male jakby sie wydawac moglo). A jeszcze lepiej Gaussa-Jordana...
Ale swoja droga, to ciekawa metoda :)

A czy przypadkiem algorytm Gaussa nie jest szybszy?

 1. Tag < delphi >
 2. Formatowanie kodu (wszystkie słowa kluczowe - function, procedure, var, begin - małą literą i wcięcia)
 3. Ten "rysunek" na początku się ciut rozpadł