Programowanie w języku Delphi

TimeToStr

TimeToStr
Moduł: SysUtils

function TimeToStr(Time: TDateTime): string; overload;
function TimeToStr(Time: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; overload;


Funkcja TimeToStr konwertuje wartość czasową na łańcuchową. Parametr Time przechowuje wartość czasową do skonwertowania.
Opcjonalny parametr FormatSettings pozwala ustawić format czasu na inny niż ustalony w zmiennej ShortTimeFormat w module SysUtils.

Zobacz też: