Moduły » System

ParamCount

ParamCount
Moduł: System

function ParamCount: Integer;

Funkcja ParamCount zwraca ilość dostępnych argumentów, tzn. maksymalny indeks dla procedury ParamStr. ParamCount określa ilość parametrów przekazanych do programu z linii poleceń.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
procedure Help;
begin
 Writeln('Pomoc programu');
end;
 
procedure About;
begin
 Writeln('O programie...');
end;
 
var
 i : Integer;
begin
 for I := 1 to ParamCount do
 begin
  if ParamStr(i) = 'help' then
   Help;
  if ParamStr(i) = 'about' then
   About;
 end;
end.


Jeżeli użytkownik uruchomi aplikacje z parametrem - np.:
Foo.exe help
Wówczas aplikacja odczyta parametr help i w związku z tym - odpowiednio zareaguje (w tym wypadku - wywoła procedurę Help).

Zobacz też: